θρόνου
Englishman's Concordance
θρόνου (thronou) — 33 Occurrences

Matthew 19:28 N-GMS
GRK: ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ
NAS: on His glorious throne, you also
KJV: shall sit in the throne of his glory,
INT: of man upon [the] throne of glory of him

Matthew 25:31 N-GMS
GRK: καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ
NAS: He will sit on His glorious throne.
KJV: upon the throne of his
INT: he will sit upon [the] throne of glory of him

Hebrews 8:1 N-GMS
GRK: δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης
NAS: at the right hand of the throne of the Majesty
KJV: the right hand of the throne of the Majesty
INT: [the] right hand of the throne of the Majesty

Hebrews 12:2 N-GMS
GRK: τε τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ
NAS: at the right hand of the throne of God.
KJV: the right hand of the throne of God.
INT: also of the throne of God

Revelation 1:4 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ
NAS: who are before His throne,
KJV: before his throne;
INT: before the throne of him

Revelation 4:3 N-GMS
GRK: κυκλόθεν τοῦ θρόνου ὅμοιος ὁράσει
NAS: around the throne, like
KJV: round about the throne, in sight
INT: [was] around the throne like in appearance

Revelation 4:4 N-GMS
GRK: κυκλόθεν τοῦ θρόνου θρόνους εἴκοσι
NAS: Around the throne [were] twenty-four
KJV: round about the throne [were] four
INT: around the throne thrones twenty

Revelation 4:5 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ
NAS: Out from the throne come
KJV: out of the throne proceeded
INT: out of the throne go forth lightnings

Revelation 4:5 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἅ εἰσιν
NAS: before the throne, which
KJV: burning before the throne, which are
INT: before the throne which are

Revelation 4:6 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὡς θάλασσα
NAS: and before the throne [there was something] like
KJV: before the throne [there was] a sea
INT: before the throne like a sea

Revelation 4:6 N-GMS
GRK: μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ
NAS: and around the throne, four
KJV: the midst of the throne, and
INT: [the] midst of the throne and around

Revelation 4:6 N-GMS
GRK: κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζῷα
KJV: round about the throne, [were] four
INT: around the throne four living creatures

Revelation 4:10 N-GMS
GRK: ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ προσκυνήσουσιν
NAS: Him who sits on the throne, and will worship
KJV: on the throne, and
INT: upon the throne and they worship

Revelation 4:10 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θρόνου λέγοντες
NAS: before the throne, saying,
KJV: crowns before the throne, saying,
INT: before the throne saying

Revelation 5:1 N-GMS
GRK: ἐπὶ τοῦ θρόνου βιβλίον γεγραμμένον
NAS: of Him who sat on the throne a book
KJV: on the throne a book
INT: upon the throne a book written

Revelation 5:6 N-GMS
GRK: μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν
NAS: between the throne (with the four
KJV: the midst of the throne and
INT: [the] midst of the throne and of the

Revelation 5:7 N-GMS
GRK: ἐπὶ τοῦ θρόνου
NAS: of Him who sat on the throne.
KJV: of him that sat upon the throne.
INT: on the throne

Revelation 5:11 N-GMS
GRK: κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν
NAS: around the throne and the living creatures
KJV: round about the throne and
INT: around the throne and of the

Revelation 6:16 N-GMS
GRK: ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ ἀπὸ
NAS: of Him who sits on the throne, and from the wrath
KJV: on the throne, and
INT: on the throne and from

Revelation 7:9 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον
NAS: before the throne and before
KJV: stood before the throne, and before
INT: before the throne and before

Revelation 7:11 N-GMS
GRK: κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν
NAS: around the throne and [around] the elders
KJV: round about the throne, and
INT: around the throne and the

Revelation 7:11 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἐπὶ τὰ
NAS: before the throne and worshiped
KJV: fell before the throne on their
INT: before the throne upon the

Revelation 7:15 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ
NAS: they are before the throne of God;
KJV: are they before the throne of God, and
INT: before the throne of God

Revelation 7:15 N-GMS
GRK: ἐπὶ τοῦ θρόνου σκηνώσει ἐπ'
NAS: and He who sits on the throne will spread His tabernacle
KJV: on the throne shall dwell
INT: on the throne will tabernacle over

Revelation 7:17 N-GMS
GRK: μέσον τοῦ θρόνου ποιμανεῖ αὐτούς
NAS: in the center of the throne will be their shepherd,
KJV: is in the midst of the throne shall feed
INT: center of the throne will shepherd them

Revelation 8:3 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θρόνου
NAS: altar which was before the throne.
KJV: which was before the throne.
INT: [was] before the throne

Revelation 14:3 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον
NAS: before the throne and before
KJV: song before the throne, and before
INT: before the throne and before

Revelation 14:5 Noun-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ
KJV: before the throne of God.
INT: before the throne of God

Revelation 16:17 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ θρόνου λέγουσα Γέγονεν
NAS: out of the temple from the throne, saying,
KJV: from the throne, saying,
INT: out of of the throne saying It is done

Revelation 19:5 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν λέγουσα
NAS: came from the throne, saying,
KJV: came out of the throne, saying, Praise
INT: out of the throne came forth saying

Revelation 20:12 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ βιβλία
NAS: before the throne, and books
INT: before [the] throne and books

Revelation 21:3 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ θρόνου λεγούσης Ἰδοὺ
NAS: voice from the throne, saying,
INT: out of heaven saying Behold

Revelation 22:1 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ
NAS: coming from the throne of God
KJV: out of the throne of God
INT: out of the throne of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page