Revelation 19:5
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
5456 [e]φωνὴ
phōnē
a voiceN-NFS
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
2362 [e]θρόνου
thronou
throneN-GMS
1831 [e]ἐξῆλθεν
exēlthen
came forth,V-AIA-3S
3004 [e]λέγουσα
legousa
saying:V-PPA-NFS
134 [e]Αἰνεῖτε
Aineite
PraiseV-PMA-2P
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
2316 [e]Θεῷ
Theō
GodN-DMS
1473 [e]ἡμῶν,
hēmōn
of us,PPro-G1P
3956 [e]πάντες
pantes
all Adj-VMP
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-VMP
1401 [e]δοῦλοι
douloi
servantsN-VMP
846 [e]αὐτοῦ,
autou
of Him,PPro-GM3S
2532 [e]‹καὶ›
kai
andConj
3588 [e]οἱ
hoi
thoseArt-VMP
5399 [e]φοβούμενοι
phoboumenoi
fearingV-PPM/P-VMP
846 [e]αὐτόν,
auton
Him,PPro-AM3S
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-VMP
3398 [e]μικροὶ
mikroi
smallAdj-VMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-VMP
3173 [e]μεγάλοι.
megaloi
great!Adj-VMPGreek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:5 Greek NT: Nestle 1904
καὶ φωνὴ ἀπὸ τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν λέγουσα Αἰνεῖτε τῷ Θεῷ ἡμῶν, πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ, οἱ φοβούμενοι αὐτόν, οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:5 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ φωνὴ ἀπὸ τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν λέγουσα Αἰνεῖτε τῷ θεῷ ἡμῶν, πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ, οἱ φοβούμενοι αὐτόν, οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:5 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ φωνὴ ἀπὸ τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν λέγουσα Αἰνεῖτε τῷ θεῷ ἡμῶν, πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ, [καὶ] οἱ φοβούμενοι αὐτόν, οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:5 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ φωνὴ ἀπὸ τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν, λέγουσα, Αἰνεῖτε τὸν θεὸν ἡμῶν πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ, καὶ οἱ φοβούμενοι αὐτόν, οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:5 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ φωνὴ ἀπὸ τοῦ θρόνου ἐξῆλθε λέγουσα· Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἡμῶν πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ καὶ οἱ φοβούμενοι αὐτόν, οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:5 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί φωνή ἐκ ὁ θρόνος ἐξέρχομαι λέγω αἰνέω ὁ θεός ἡμᾶς πᾶς ὁ δοῦλος αὐτός ὁ φοβέω αὐτός ὁ μικρός καί ὁ μέγας

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:5 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ φωνὴ ἐκ τοῦ θρόνου ἐξῆλθε, λέγουσα, Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἡμῶν, πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ, καὶ οἱ φοβούμενοι αὐτόν καὶ οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:5 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ φωνὴ ἐκ τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν λέγουσα Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἡμῶν πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ καὶ οἱ φοβούμενοι αὐτόν καὶ οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι

Revelation 19:5 Hebrew Bible
וקול יוצא מן הכסא ויאמר הללו את אלהינו כל עבדיו ויראיו הקטנים עם הגדולים׃

Revelation 19:5 Aramaic NT: Peshitta
ܘܩܠܐ ܡܢ ܟܘܪܤܝܐ ܕܐܡܪ ܫܒܚܘ ܠܐܠܗܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ ܘܕܚܠܝ ܫܡܗ ܟܠܗܘܢ ܙܥܘܪܐ ܥܡ ܪܘܪܒܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And a voice came from the throne, saying, "Give praise to our God, all you His bond-servants, you who fear Him, the small and the great."

King James Bible
And a voice came out of the throne, saying, Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both small and great.

Holman Christian Standard Bible
A voice came from the throne, saying: Praise our God, all His slaves, who fear Him, both small and great!
Treasury of Scripture Knowledge

a voice.

Revelation 7:15 Therefore are they before the throne of God, and serve him day and …

Revelation 11:19 And the temple of God was opened in heaven, and there was seen in …

Revelation 16:17 And the seventh angel poured out his vial into the air; and there …

Praise.

Psalm 103:20-22 Bless the LORD, you his angels, that excel in strength, that do his …

Psalm 134:1 Behold, bless you the LORD, all you servants of the LORD, which by …

Psalm 135:1,19,20 Praise you the LORD. Praise you the name of the LORD; praise him, …

Psalm 148:11-13 Kings of the earth, and all people; princes, and all judges of the earth…

Psalm 150:6 Let every thing that has breath praise the LORD. Praise you the LORD.

both. See on ch.

Revelation 11:18 And the nations were angry, and your wrath is come, and the time …

Revelation 20:12 And I saw the dead, small and great, stand before God; and the books …

Links
Revelation 19:5Revelation 19:5 NIVRevelation 19:5 NLTRevelation 19:5 ESVRevelation 19:5 NASBRevelation 19:5 KJVRevelation 19:5 Bible AppsRevelation 19:5 Biblia ParalelaRevelation 19:5 Chinese BibleRevelation 19:5 French BibleRevelation 19:5 German BibleBible Hub
Revelation 19:4
Top of Page
Top of Page