θυγάτηρ
Englishman's Concordance
θυγάτηρ (thygatēr) — 13 Occurrences

Matthew 9:18 N-NFS
GRK: ὅτι Ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι
NAS: Him, and said, My daughter has just
KJV: My daughter is even now dead:
INT: the daughter of me presently

Matthew 14:6 N-NFS
GRK: ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τῆς Ἡρῳδιάδος
NAS: came, the daughter of Herodias
KJV: was kept, the daughter of Herodias
INT: danced the daughter of the Herodias

Matthew 15:22 N-NFS
GRK: Δαυίδ ἡ θυγάτηρ μου κακῶς
NAS: of David; my daughter is cruelly
KJV: my daughter is grievously
INT: of David the daughter of me miserably

Matthew 15:28 N-NFS
GRK: ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ
NAS: for you as you wish. And her daughter was healed
KJV: And her daughter was made whole from
INT: was healed the daughter of her from

Mark 5:34 N-VFS
GRK: εἶπεν αὐτῇ Θυγάτηρ ἡ πίστις
NAS: And He said to her, Daughter, your faith
KJV: he said unto her, Daughter, thy faith
INT: he said to her Daughter the faith

Mark 5:35 N-NFS
GRK: ὅτι Ἡ θυγάτηρ σου ἀπέθανεν
NAS: saying, Your daughter has died;
KJV: Thy daughter is dead: why
INT: the daughter of you is dead

Luke 2:36 N-NFS
GRK: Ἅννα προφῆτις θυγάτηρ Φανουήλ ἐκ
NAS: Anna the daughter of Phanuel,
KJV: a prophetess, the daughter of Phanuel,
INT: Anna a prophetess daughter of Phanuel of

Luke 8:42 N-NFS
GRK: ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν
NAS: an only daughter, about
KJV: had one only daughter, about twelve
INT: because daughter an only was

Luke 8:48 N-VFS
GRK: εἶπεν αὐτῇ Θυγάτηρ ἡ πίστις
NAS: And He said to her, Daughter, your faith
KJV: unto her, Daughter, be of good comfort:
INT: he said to her Daughter the faith

Luke 8:49 N-NFS
GRK: Τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου μηκέτι
NAS: saying, Your daughter has died;
KJV: Thy daughter is dead; trouble
INT: Has died the daughter of you not

Luke 12:53 N-NFS
GRK: θυγατέρα καὶ θυγάτηρ ἐπὶ τὴν
NAS: daughter and daughter against
KJV: and the daughter against
INT: daughter and daugher against

John 12:15 N-VFS
GRK: Μὴ φοβοῦ θυγάτηρ Σιών ἰδοὺ
NAS: FEAR NOT, DAUGHTER OF ZION; BEHOLD,
KJV: Fear not, daughter of Sion: behold,
INT: not Fear daughter of Zion behold

Acts 7:21 N-NFS
GRK: αὐτὸν ἡ θυγάτηρ Φαραὼ καὶ
NAS: Pharaoh's daughter took him away
KJV: Pharaoh's daughter took
INT: him the daughter of Pharoah and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page