Luke 12:53
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1266 [e]διαμερισθήσονται,
diameristhēsontai
They will be dividedV-FIP-3P
3962 [e]πατὴρ
patēr
fatherN-NMS
1909 [e]ἐπὶ
epi
againstPrep
5207 [e]υἱῷ
huiō
sonN-DMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5207 [e]υἱὸς
huios
sonN-NMS
1909 [e]ἐπὶ
epi
againstPrep
3962 [e]πατρί,
patri
father,N-DMS
3384 [e]μήτηρ
mētēr
motherN-NFS
1909 [e]ἐπὶ
epi
againstPrep
3588 [e][τὴν]
tēn
- Art-AFS
2364 [e]θυγατέρα
thygatera
daughterN-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2364 [e]θυγάτηρ
thygatēr
daughterN-NFS
1909 [e]ἐπὶ
epi
againstPrep
3588 [e]τὴν
tēn
- Art-AFS
3384 [e]μητέρα,
mētera
mother,N-AFS
3994 [e]πενθερὰ
penthera
mother-in-lawN-NFS
1909 [e]ἐπὶ
epi
againstPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3565 [e]νύμφην
nymphēn
daughter-in-lawN-AFS
846 [e]αὐτῆς
autēs
of herPPro-GF3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3565 [e]νύμφη
nymphē
daughter-in-lawN-NFS
1909 [e]ἐπὶ
epi
againstPrep
3588 [e]τὴν
tēn
- Art-AFS
3994 [e]πενθεράν.
pentheran
mother-in-law.N-AFS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:53 Greek NT: Nestle 1904
διαμερισθήσονται, πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί, μήτηρ ἐπὶ θυγατέρα καὶ θυγάτηρ ἐπὶ τὴν μητέρα, πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθεράν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:53 Greek NT: Westcott and Hort 1881
διαμερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί, μήτηρ ἐπὶ θυγατέρα καὶ θυγάτηρ ἐπὶ τὴν μητέρα, πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθεράν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:53 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
διαμερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί, μήτηρ ἐπὶ [τὴν] θυγατέρα καὶ θυγάτηρ ἐπὶ τὴν μητέρα, πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθεράν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:53 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Διαμερισθήσεται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ, καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί· μήτηρ ἐπὶ θυγατρί, καὶ θυγάτηρ ἐπὶ μητρί· πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς, καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθερὰν αὐτῆς.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:53 Greek NT: Greek Orthodox Church
διαμερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί, μήτηρ ἐπὶ θυγατρὶ καὶ θυγάτηρ ἐπὶ μητρί, πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθεράν αὐτῆς.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:53 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
διαμερισθήσονται, πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί, μήτηρ ἐπὶ θυγατέρα καὶ θυγάτηρ ἐπὶ μητέρα, πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθεράν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:53 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
διαμερισθήσεται πατὴρ ἐφ’ υἱῷ, καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί· μήτηρ ἐπὶ θυγατρί, καὶ θυγάτηρ ἐπὶ μητρί· πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς, καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθερὰν αὑτῆς.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:53 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
διαμερισθήσεται πατὴρ ἐφ' υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί μήτηρ ἐπὶ θυγατρί, καὶ θυγάτηρ ἐπὶ μητρί· πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθεράν αὐτῆς,

Luke 12:53 Hebrew Bible
האב יחלק על הבן והבן על האב האם על הבת והבת על האם החמות על הכלה והכלה על החמות׃

Luke 12:53 Aramaic NT: Peshitta
ܢܬܦܠܓ ܓܝܪ ܐܒܐ ܥܠ ܒܪܗ ܘܒܪܐ ܥܠ ܐܒܘܗܝ ܐܡܐ ܥܠ ܒܪܬܗ ܘܒܪܬܐ ܥܠ ܐܡܗ ܚܡܬܐ ܥܠ ܟܠܬܗ ܘܟܠܬܐ ܥܠ ܚܡܬܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"They will be divided, father against son and son against father, mother against daughter and daughter against mother, mother-in-law against daughter-in-law and daughter-in-law against mother-in-law."

King James Bible
The father shall be divided against the son, and the son against the father; the mother against the daughter, and the daughter against the mother; the mother in law against her daughter in law, and the daughter in law against her mother in law.

Holman Christian Standard Bible
They will be divided, father against son, son against father, mother against daughter, daughter against mother, mother-in-law against her daughter-in-law, and daughter-in-law against mother-in-law."
Treasury of Scripture Knowledge

Micah 7:6 For the son dishonors the father, the daughter rises up against her …

Zechariah 13:2-6 And it shall come to pass in that day, said the LORD of hosts, that …

Matthew 10:21,22 And the brother shall deliver up the brother to death, and the father …

Matthew 24:10 And then shall many be offended, and shall betray one another, and …

Links
Luke 12:53Luke 12:53 NIVLuke 12:53 NLTLuke 12:53 ESVLuke 12:53 NASBLuke 12:53 KJVLuke 12:53 Bible AppsLuke 12:53 Biblia ParalelaLuke 12:53 Chinese BibleLuke 12:53 French BibleLuke 12:53 German BibleBible Hub
Luke 12:52
Top of Page
Top of Page