3994. πενθερά (penthera)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3994. πενθερά (penthera) — 6 Occurrences

Matthew 8:14 N-AFS
GRK: εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην
NAS: He saw his mother-in-law lying sick
KJV: he saw his wife's mother laid, and
INT: he saw the mother-in-law of him lying sick

Matthew 10:35 N-GFS
GRK: κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς
NAS: AGAINST HER MOTHER-IN-LAW;
KJV: against her mother in law.
INT: against the mother-in-law of her

Mark 1:30 N-NFS
GRK: ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο
NAS: Simon's mother-in-law was lying sick
KJV: Simon's wife's mother lay
INT: and [the] mother-in-law of Simon was laying sick

Luke 4:38 N-NFS
GRK: οἰκίαν Σίμωνος πενθερὰ δὲ τοῦ
NAS: Simon's mother-in-law was suffering
KJV: Simon's wife's mother was
INT: house of Simon [the] mother-in-law moreover

Luke 12:53 N-NFS
GRK: τὴν μητέρα πενθερὰ ἐπὶ τὴν
NAS: mother, mother-in-law against
KJV: the mother; the mother in law against
INT: mother mother-in-law against the

Luke 12:53 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν πενθεράν
NAS: against mother-in-law.
KJV: against her mother in law.
INT: against mother-in-law

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page