πενθοῦντες
Englishman's Concordance
πενθοῦντες (penthountes) — 3 Occurrences

Matthew 5:4 V-PPA-NMP
GRK: μακάριοι οἱ πενθοῦντες ὅτι αὐτοὶ
NAS: are those who mourn, for they shall be comforted.
KJV: Blessed [are] they that mourn: for
INT: Blessed they who mourn for they

Revelation 18:15 V-PPA-NMP
GRK: κλαίοντες καὶ πενθοῦντες
NAS: of her torment, weeping and mourning,
KJV: weeping and wailing,
INT: weeping and mourning

Revelation 18:19 V-PPA-NMP
GRK: κλαίοντες καὶ πενθοῦντες λέγοντες Οὐαί
NAS: out, weeping and mourning, saying,
KJV: weeping and wailing, saying, Alas,
INT: weeping and mourning saying Woe

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page