πένθος
Englishman's Concordance
πένθος (penthos) — 5 Occurrences

James 4:9 N-ANS
GRK: ὑμῶν εἰς πένθος μετατραπήτω καὶ
NAS: be turned into mourning and your joy
KJV: be turned to mourning, and [your] joy
INT: of you to mourning let be turned and

Revelation 18:7 N-ANS
GRK: βασανισμὸν καὶ πένθος ὅτι ἐν
NAS: her torment and mourning; for she says
KJV: torment and sorrow give her:
INT: torment and mourning Because in

Revelation 18:7 N-ANS
GRK: εἰμί καὶ πένθος οὐ μὴ
NAS: and will never see mourning.'
KJV: shall see no sorrow.
INT: I am and mourning never not

Revelation 18:8 N-NNS
GRK: θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός
NAS: pestilence and mourning and famine,
KJV: death, and mourning, and famine;
INT: death and mourning and famine

Revelation 21:4 N-NNS
GRK: ἔτι οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ
NAS: longer be [any] mourning, or
KJV: death, neither sorrow, nor crying,
INT: any longer nor mourning nor crying

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page