πεντήκοντα
Englishman's Concordance
πεντήκοντα (pentēkonta) — 7 Occurrences

Mark 6:40 Adj
GRK: καὶ κατὰ πεντήκοντα
NAS: in groups of hundreds and of fifties.
KJV: and by fifties.
INT: and by fifties

Luke 7:41 Adj
GRK: δὲ ἕτερος πεντήκοντα
NAS: denarii, and the other fifty.
KJV: and the other fifty.
INT: and [the] other fifty

Luke 9:14 Adj
GRK: ὡσεὶ ἀνὰ πεντήκοντα
NAS: of about fifty each.
KJV: sit down by fifties in a company.
INT: of about in fifty

Luke 16:6 Adj
GRK: ταχέως γράψον πεντήκοντα
NAS: quickly and write fifty.'
KJV: quickly, and write fifty.
INT: quickly write fifty

John 8:57 Adj
GRK: πρὸς αὐτόν Πεντήκοντα ἔτη οὔπω
NAS: to Him, You are not yet fifty years
KJV: Thou art not yet fifty years old, and
INT: to him Fifty years [old] not yet

John 21:11 Adj
GRK: μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν καὶ
NAS: a hundred and fifty-three; and although there were so many,
KJV: an hundred and fifty and three:
INT: large a hundred fifty three although

Acts 13:20 Adj
GRK: τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα καὶ μετὰ
KJV: and fifty years,
INT: four hundred and fifty And after

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page