πεποιθήσει
Englishman's Concordance
πεποιθήσει (pepoithēsei) — 4 Occurrences

2 Corinthians 1:15 N-DFS
GRK: ταύτῃ τῇ πεποιθήσει ἐβουλόμην πρότερον
NAS: In this confidence I intended at first
KJV: in this confidence I was minded
INT: with this confidence I purposed previously

2 Corinthians 8:22 N-DFS
GRK: πολὺ σπουδαιότερον πεποιθήσει πολλῇ τῇ
NAS: because of [his] great confidence in you.
KJV: upon the great confidence which
INT: much more earnest by the confidence great which [is]

2 Corinthians 10:2 N-DFS
GRK: θαρρῆσαι τῇ πεποιθήσει ᾗ λογίζομαι
NAS: I [need] not be bold with the confidence with which
KJV: when I am present with that confidence, wherewith
INT: I should be bold with the confidence with which I reckon

Ephesians 3:12 N-DFS
GRK: προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει διὰ τῆς
NAS: boldness and confident access
KJV: access with confidence by the faith
INT: access in confidence by the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page