Πέμψον
Englishman's Concordance
Πέμψον (Pempson) — 7 Occurrences

Mark 5:12 V-AMA-2S
GRK: αὐτὸν λέγοντες Πέμψον ἡμᾶς εἰς
NAS: Him, saying, Send us into the swine
KJV: him, saying, Send us into
INT: him saying Send us into

Luke 16:24 V-AMA-2S
GRK: με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα
NAS: have mercy on me, and send Lazarus
KJV: on me, and send Lazarus, that
INT: me and send Lazarus that

Acts 10:5 V-AMA-2S
GRK: καὶ νῦν πέμψον ἄνδρας εἰς
NAS: Now dispatch [some] men to Joppa
KJV: And now send men to
INT: And now send men to

Acts 10:32 V-AMA-2S
GRK: πέμψον οὖν εἰς
NAS: Therefore send to Joppa and invite
KJV: Send therefore to
INT: Send therefore to

Revelation 1:11 V-AMA-2S
GRK: βιβλίον καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ
NAS: you see, and send [it] to the seven
KJV: and send [it] unto the seven
INT: a book and send to the seven

Revelation 14:15 V-AMA-2S
GRK: τῆς νεφέλης Πέμψον τὸ δρέπανόν
NAS: on the cloud, Put in your sickle
KJV: on the cloud, Thrust in thy sickle,
INT: the cloud Send the sickle

Revelation 14:18 V-AMA-2S
GRK: ὀξὺ λέγων Πέμψον σου τὸ
NAS: saying, Put in your sharp
KJV: sickle, saying, Thrust in thy sharp
INT: sharp saying Send your

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page