πέμψαντα
Englishman's Concordance
πέμψαντα (pempsanta) — 7 Occurrences

John 5:23 V-APA-AMS
GRK: πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν
NAS: the Father who sent Him.
KJV: the Father which hath sent him.
INT: Father the [one] having sent him

John 7:33 V-APA-AMS
GRK: πρὸς τὸν πέμψαντά με
NAS: I go to Him who sent Me.
KJV: [then] I go unto him that sent me.
INT: to the [one] having sent me

John 12:44 V-APA-AMS
GRK: εἰς τὸν πέμψαντά με
NAS: in Me, does not believe in Me but in Him who sent Me.
KJV: but on him that sent me.
INT: on the [one] having sent me

John 12:45 V-APA-AMS
GRK: θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με
NAS: Me sees the One who sent Me.
KJV: me seeth him that sent me.
INT: beholds the [one] having sent me

John 13:20 V-APA-AMS
GRK: λαμβάνει τὸν πέμψαντά με
NAS: Me receives Him who sent Me.
KJV: me receiveth him that sent me.
INT: receives the [one] having sent me

John 15:21 V-APA-AMS
GRK: οἴδασιν τὸν πέμψαντά με
NAS: they do not know the One who sent Me.
KJV: they know not him that sent me.
INT: they have known the [one] having sent me

John 16:5 V-APA-AMS
GRK: πρὸς τὸν πέμψαντά με καὶ
NAS: I am going to Him who sent Me; and none
KJV: I go my way to him that sent me; and
INT: to the [one] having sent me and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page