πεμπομένοις
Englishman's Concordance
πεμπομένοις (pempomenois) — 1 Occurrence

1 Peter 2:14 V-PPM/P-DMP
GRK: δι' αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν
NAS: to governors as sent by him for the punishment
KJV: as unto them that are sent by
INT: by him sent for vengenace [on]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page