πέμψαι
Englishman's Concordance
πέμψαι (pempsai) — 8 Occurrences

Luke 20:11 V-ANA
GRK: προσέθετο ἕτερον πέμψαι δοῦλον οἱ
NAS: And he proceeded to send another
KJV: And again he sent another servant:
INT: he proceeded another to send servant

Luke 20:12 V-ANA
GRK: προσέθετο τρίτον πέμψαι οἱ δὲ
NAS: And he proceeded to send a third;
KJV: And again he sent a third: and
INT: he proceeded a third to send moreover

Acts 11:29 V-ANA
GRK: εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν
NAS: of them determined to send [a contribution] for the relief
KJV: determined to send relief
INT: for ministry to send to those dwelling

Acts 15:22 V-ANA
GRK: ἐξ αὐτῶν πέμψαι εἰς Ἀντιόχειαν
NAS: from among them to send to Antioch
KJV: the whole church, to send chosen men
INT: from among them to send to Antioch

Acts 15:25 V-ANA
GRK: ἐκλεξαμένοις ἄνδρας πέμψαι πρὸς ὑμᾶς
NAS: men to send to you with our beloved
KJV: with one accord, to send chosen
INT: having chosen men to send to you

Philippians 2:19 V-ANA
GRK: Τιμόθεον ταχέως πέμψαι ὑμῖν ἵνα
NAS: Jesus to send Timothy
KJV: Jesus to send Timotheus
INT: Timothy soon to send to you that

Philippians 2:23 V-ANA
GRK: οὖν ἐλπίζω πέμψαι ὡς ἂν
NAS: I hope to send him immediately,
KJV: I hope to send presently,
INT: therefore I hope to send when anyhow

Philippians 2:25 V-ANA
GRK: χρείας μου πέμψαι πρὸς ὑμᾶς
NAS: it necessary to send to you Epaphroditus,
KJV: I supposed it necessary to send to you
INT: need of me to send to you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page