πέμψαντός
Englishman's Concordance
πέμψαντός (pempsantos) — 9 Occurrences

John 4:34 V-APA-GMS
GRK: θέλημα τοῦ πέμψαντός με καὶ
NAS: the will of Him who sent Me and to accomplish
KJV: do the will of him that sent me, and
INT: will of the [one] having sent me and

John 5:30 V-APA-GMS
GRK: θέλημα τοῦ πέμψαντός με
NAS: will, but the will of Him who sent Me.
KJV: of the Father which hath sent me.
INT: will of the [one] having sent me

John 6:38 V-APA-GMS
GRK: θέλημα τοῦ πέμψαντός με
NAS: will, but the will of Him who sent Me.
KJV: but the will of him that sent me.
INT: will of the [one] having sent me

John 6:39 V-APA-GMS
GRK: θέλημα τοῦ πέμψαντός με ἵνα
NAS: is the will of Him who sent Me, that of all
KJV: will which hath sent me, that
INT: will of the [one] having sent me that [of]

John 7:16 V-APA-GMS
GRK: ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με
NAS: is not Mine, but His who sent Me.
KJV: mine, but his that sent me.
INT: but of the [one] having sent me

John 7:18 V-APA-GMS
GRK: δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτὸν οὗτος
NAS: the glory of the One who sent Him, He is true,
KJV: his glory that sent him,
INT: glory of the [one] having sent him he

John 9:4 V-APA-GMS
GRK: ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως
NAS: the works of Him who sent Me as long
KJV: the works of him that sent me,
INT: works of the [one] having sent me while

John 13:16 V-APA-GMS
GRK: μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν
NAS: greater than the one who sent him.
KJV: greater than he that sent him.
INT: greater than the [one] having sent him

John 14:24 V-APA-GMS
GRK: ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός
NAS: but the Father's who sent Me.
KJV: the Father's which sent me.
INT: but of the having sent me Father

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page