1266. διαμερίζω (diamerizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1266. διαμερίζω (diamerizó) — 12 Occurrences

Matthew 27:35 V-AIM-3P
GRK: δὲ αὐτὸν διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια
NAS: And when they had crucified Him, they divided up His garments
KJV: him, and parted his
INT: moreover him they divided the garments

Matthew 27:35 V-AIM-3P
GRK: τοῦ προφήτου διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια
KJV: the prophet, They parted my
INT: the prophet They divided the garments

Mark 15:24 V-PIM-3P
GRK: αὐτὸν καὶ διαμερίζονται τὰ ἱμάτια
NAS: And they crucified Him, and divided up His garments
KJV: him, they parted his
INT: him also they divided the garments

Luke 11:17 V-APP-NFS
GRK: ἐφ' ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐρημοῦται καὶ
NAS: kingdom divided against
KJV: Every kingdom divided against itself
INT: against itself having been divided is brought to desolation and

Luke 11:18 V-AIP-3S
GRK: ἐφ' ἑαυτὸν διεμερίσθη πῶς σταθήσεται
NAS: Satan also is divided against himself,
KJV: Satan also be divided against himself,
INT: against himself be divided how will stand

Luke 12:52 V-RPM/P-NMP
GRK: ἑνὶ οἴκῳ διαμεμερισμένοι τρεῖς ἐπὶ
NAS: household will be divided, three
KJV: one house divided, three against
INT: one house divided three against

Luke 12:53 V-FIP-3P
GRK: διαμερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ
NAS: They will be divided, father against
KJV: The father shall be divided against
INT: Will be divided father against

Luke 22:17 V-AMA-2P
GRK: τοῦτο καὶ διαμερίσατε εἰς ἑαυτούς
NAS: this and share it among
KJV: and divide [it] among yourselves:
INT: this and divide [it] among themselves

Luke 23:34 V-PPM-NMP
GRK: τί ποιοῦσιν διαμεριζόμενοι δὲ τὰ
NAS: lots, dividing up His garments
KJV: they do. And they parted his raiment,
INT: what they do dividing moreover the

John 19:24 V-AIM-3P
GRK: ἡ λέγουσα Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά
NAS: the Scripture: THEY DIVIDED MY OUTER GARMENTS
KJV: which saith, They parted my raiment
INT: which said They divided the garments

Acts 2:3 V-PPM/P-NFP
GRK: ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ
NAS: as of fire distributing themselves, and they rested
KJV: unto them cloven tongues
INT: there appeared to them divided tongues as

Acts 2:45 V-IIA-3P
GRK: ἐπίπρασκον καὶ διεμέριζον αὐτὰ πᾶσιν
NAS: and possessions and were sharing them with all,
KJV: goods, and parted them to all
INT: they sold and divided them to all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page