διεμερίσαντο
Englishman's Concordance
διεμερίσαντο (diemerisanto) — 3 Occurrences

Matthew 27:35 V-AIM-3P
GRK: δὲ αὐτὸν διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια
NAS: And when they had crucified Him, they divided up His garments
KJV: him, and parted his
INT: moreover him they divided the garments

Matthew 27:35 V-AIM-3P
GRK: τοῦ προφήτου διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια
KJV: the prophet, They parted my
INT: the prophet They divided the garments

John 19:24 V-AIM-3P
GRK: ἡ λέγουσα Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά
NAS: the Scripture: THEY DIVIDED MY OUTER GARMENTS
KJV: which saith, They parted my raiment
INT: which said They divided the garments

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page