διαμερίζονται
Englishman's Concordance
διαμερίζονται (diamerizontai) — 1 Occurrence

Mark 15:24 V-PIM-3P
GRK: αὐτὸν καὶ διαμερίζονται τὰ ἱμάτια
NAS: And they crucified Him, and divided up His garments
KJV: him, they parted his
INT: him also they divided the garments

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page