διαμερίσατε
Englishman's Concordance
διαμερίσατε (diamerisate) — 1 Occurrence

Luke 22:17 V-AMA-2P
GRK: τοῦτο καὶ διαμερίσατε εἰς ἑαυτούς
NAS: this and share it among
KJV: and divide [it] among yourselves:
INT: this and divide [it] among themselves

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page