3565. νύμφη (numphé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3565. νύμφη (numphé) — 8 Occurrences

Matthew 10:35 N-AFS
GRK: αὐτῆς καὶ νύμφην κατὰ τῆς
NAS: HER MOTHER, AND A DAUGHTER-IN-LAW AGAINST
KJV: and the daughter in law against
INT: of her and a daughter-in-law against the

Luke 12:53 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ
NAS: against daughter-in-law and daughter-in-law
KJV: her daughter in law, and
INT: against the daughter-in-law of her and

Luke 12:53 N-NFS
GRK: αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν
NAS: daughter-in-law and daughter-in-law against
KJV: and the daughter in law against
INT: of her and daughter-in-law against

John 3:29 N-AFS
GRK: ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος ἐστίν
NAS: He who has the bride is the bridegroom;
KJV: He that hath the bride is
INT: has the bride bridegroom is

Revelation 18:23 N-GFS
GRK: νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ
NAS: of the bridegroom and bride will not be heard
KJV: and of the bride shall be heard
INT: of bridegroom and of bride no not

Revelation 21:2 N-AFS
GRK: ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ
NAS: made ready as a bride adorned
KJV: prepared as a bride adorned for her
INT: prepared as a bride adorned for the

Revelation 21:9 N-AFS
GRK: σοι τὴν νύμφην τὴν γυναῖκα
NAS: I will show you the bride, the wife
KJV: thee the bride, the Lamb's
INT: you the bride the wife

Revelation 22:17 N-NFS
GRK: καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν Ἔρχου
NAS: The Spirit and the bride say, Come.
KJV: the Spirit and the bride say, Come.
INT: and the bride say Come

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page