Θυγατέρες
Englishman's Concordance
Θυγατέρες (Thygateres) — 3 Occurrences

Luke 23:28 N-VFP
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Θυγατέρες Ἰερουσαλήμ μὴ
NAS: to them said, Daughters of Jerusalem,
KJV: said, Daughters of Jerusalem,
INT: Jesus said Daughters of Jerusalem not

Acts 2:17 N-NFP
GRK: καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν καὶ
NAS: AND YOUR SONS AND YOUR DAUGHTERS SHALL PROPHESY,
KJV: and your daughters shall prophesy, and
INT: and the daughters of you and

Acts 21:9 N-NFP
GRK: δὲ ἦσαν θυγατέρες τέσσαρες παρθένοι
NAS: virgin daughters who were prophetesses.
KJV: four daughters, virgins,
INT: moreover there were daughters four virgins

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page