θρόνους
Englishman's Concordance
θρόνους (thronous) — 5 Occurrences

Matthew 19:28 N-AMP
GRK: ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς
NAS: upon twelve thrones, judging
KJV: twelve thrones, judging
INT: on twelve thrones judging the

Revelation 4:4 N-NMP
GRK: τοῦ θρόνου θρόνους εἴκοσι τέσσαρες
NAS: [were] twenty-four thrones; and upon the thrones
KJV: and twenty seats: and upon
INT: the throne thrones twenty four

Revelation 4:4 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς θρόνους εἴκοσι τέσσαρας
NAS: thrones; and upon the thrones [I saw] twenty-four
KJV: and upon the seats I saw four
INT: on the thrones twenty four

Revelation 11:16 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτῶν ἔπεσαν
NAS: who sit on their thrones before
KJV: on their seats, fell upon
INT: on the thrones of them fell

Revelation 20:4 N-AMP
GRK: Καὶ εἶδον θρόνους καὶ ἐκάθισαν
NAS: I saw thrones, and they sat
KJV: And I saw thrones, and they sat
INT: And I saw thrones and they sat

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page