θρόνον
Englishman's Concordance
θρόνον (thronon) — 7 Occurrences

Luke 1:32 N-AMS
GRK: θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ
NAS: will give Him the throne of His father
KJV: unto him the throne of his
INT: God the throne of David the

Acts 2:30 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ
NAS: [one] OF HIS DESCENDANTS ON HIS THRONE,
KJV: on his throne;
INT: upon the throne of him

Revelation 4:2 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν θρόνον καθήμενος
NAS: and One sitting on the throne.
KJV: [one] sat on the throne.
INT: upon the throne [one] sitting

Revelation 12:5 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ
NAS: up to God and to His throne.
KJV: and [to] his throne.
INT: unto the throne of him

Revelation 13:2 N-AMS
GRK: καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ
NAS: him his power and his throne and great
KJV: and his seat, and great
INT: and the throne of him and

Revelation 16:10 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου
NAS: out his bowl on the throne of the beast,
KJV: vial upon the seat of the beast; and
INT: upon the throne of the beast

Revelation 20:11 N-AMS
GRK: Καὶ εἶδον θρόνον μέγαν λευκὸν
NAS: white throne and Him who sat
KJV: a great white throne, and him that sat
INT: And I saw a throne great white

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page