ζῷα
Englishman's Concordance
ζῷα (zōa) — 8 Occurrences

2 Peter 2:12 N-NNP
GRK: ὡς ἄλογα ζῷα γεγεννημένα φυσικὰ
NAS: unreasoning animals, born
KJV: natural brute beasts, made to
INT: as irrational animals born natural

Jude 1:10 N-NNP
GRK: τὰ ἄλογα ζῷα ἐπίστανται ἐν
NAS: unreasoning animals, by these things
KJV: as brute beasts, in those things
INT: the irrational animals they understand in

Revelation 4:6 N-NNP
GRK: θρόνου τέσσαρα ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν
NAS: four living creatures full
KJV: [were] four beasts full
INT: throne four living creatures full of eyes

Revelation 4:8 N-NNP
GRK: τὰ τέσσαρα ζῷα ἓν καθ'
NAS: And the four living creatures, each
KJV: And the four beasts had each
INT: the four living creatues one for

Revelation 4:9 N-NNP
GRK: δώσουσιν τὰ ζῷα δόξαν καὶ
NAS: And when the living creatures give
KJV: And when those beasts give glory
INT: will give the living creatures glory and

Revelation 5:8 N-NNP
GRK: τὰ τέσσαρα ζῷα καὶ οἱ
NAS: the four living creatures and the twenty-four
KJV: the book, the four beasts and four
INT: the four living creatures and the

Revelation 5:14 N-NNP
GRK: τὰ τέσσαρα ζῷα ἔλεγον Ἀμήν
NAS: And the four living creatures kept saying,
KJV: And the four beasts said, Amen.
INT: the four living creatures said Amen

Revelation 19:4 N-NNP
GRK: τὰ τέσσαρα ζῷα καὶ προσεκύνησαν
NAS: and the four living creatures fell down
KJV: and the four beasts fell down and
INT: the four living creatures and worshipped

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page