ζῴου
Englishman's Concordance
ζῴου (zōou) — 3 Occurrences

Revelation 6:3 N-GNS
GRK: τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος Ἔρχου
NAS: the second living creature saying,
KJV: I heard the second beast say, Come
INT: the second living creature saying Come

Revelation 6:5 N-GNS
GRK: τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος Ἔρχου
NAS: the third living creature saying,
KJV: I heard the third beast say, Come
INT: the third living creature saying Come

Revelation 6:7 N-GNS
GRK: τοῦ τετάρτου ζῴου λέγοντος Ἔρχου
NAS: of the fourth living creature saying,
KJV: of the fourth beast say,
INT: of the fourth living creature saying Come

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page