2226. ζῶον (zóon)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2226. ζῶον (zóon) — 23 Occurrences

Hebrews 13:11 N-GNP
GRK: γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα
NAS: of those animals whose
KJV: of those beasts, whose
INT: indeed is brought of animals the blood [as sacrifices]

2 Peter 2:12 N-NNP
GRK: ὡς ἄλογα ζῷα γεγεννημένα φυσικὰ
NAS: unreasoning animals, born
KJV: natural brute beasts, made to
INT: as irrational animals born natural

Jude 1:10 N-NNP
GRK: τὰ ἄλογα ζῷα ἐπίστανται ἐν
NAS: unreasoning animals, by these things
KJV: as brute beasts, in those things
INT: the irrational animals they understand in

Revelation 4:6 N-NNP
GRK: θρόνου τέσσαρα ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν
NAS: four living creatures full
KJV: [were] four beasts full
INT: throne four living creatures full of eyes

Revelation 4:7 N-NNS
GRK: καὶ τὸ ζῷον τὸ πρῶτον
NAS: The first creature [was] like a lion,
KJV: And the first beast [was] like a lion,
INT: and the living creature first

Revelation 4:7 N-NNS
GRK: τὸ δεύτερον ζῷον ὅμοιον μόσχῳ
NAS: and the second creature like
KJV: and the second beast like a calf,
INT: the second living creature like a calf

Revelation 4:7 N-NNS
GRK: τὸ τρίτον ζῷον ἔχων τὸ
NAS: and the third creature had
KJV: and the third beast had a face
INT: the third living creature having the

Revelation 4:7 N-NNS
GRK: τὸ τέταρτον ζῷον ὅμοιον ἀετῷ
NAS: and the fourth creature [was] like
KJV: the fourth beast [was] like
INT: the fourth living creature like eagle

Revelation 4:8 N-NNP
GRK: τὰ τέσσαρα ζῷα ἓν καθ'
NAS: And the four living creatures, each
KJV: And the four beasts had each
INT: the four living creatues one for

Revelation 4:9 N-NNP
GRK: δώσουσιν τὰ ζῷα δόξαν καὶ
NAS: And when the living creatures give
KJV: And when those beasts give glory
INT: will give the living creatures glory and

Revelation 5:6 N-GNP
GRK: τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν
NAS: (with the four living creatures) and the elders
KJV: and of the four beasts, and in
INT: of the four living creatures and in

Revelation 5:8 N-NNP
GRK: τὰ τέσσαρα ζῷα καὶ οἱ
NAS: the four living creatures and the twenty-four
KJV: the book, the four beasts and four
INT: the four living creatures and the

Revelation 5:11 N-GNP
GRK: καὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν
NAS: the throne and the living creatures and the elders;
KJV: and the beasts and
INT: and of the living creatures and of the

Revelation 5:14 N-NNP
GRK: τὰ τέσσαρα ζῷα ἔλεγον Ἀμήν
NAS: And the four living creatures kept saying,
KJV: And the four beasts said, Amen.
INT: the four living creatures said Amen

Revelation 6:1 N-GNP
GRK: τῶν τεσσάρων ζῴων λέγοντος ὡς
NAS: of the four living creatures saying
KJV: of the four beasts saying, Come
INT: the four living creatures saying as

Revelation 6:3 N-GNS
GRK: τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος Ἔρχου
NAS: the second living creature saying,
KJV: I heard the second beast say, Come
INT: the second living creature saying Come

Revelation 6:5 N-GNS
GRK: τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος Ἔρχου
NAS: the third living creature saying,
KJV: I heard the third beast say, Come
INT: the third living creature saying Come

Revelation 6:6 N-GNP
GRK: τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν Χοῖνιξ
NAS: of the four living creatures saying,
KJV: of the four beasts say,
INT: of the four living creatures saying A choenix

Revelation 6:7 N-GNS
GRK: τοῦ τετάρτου ζῴου λέγοντος Ἔρχου
NAS: of the fourth living creature saying,
KJV: of the fourth beast say,
INT: of the fourth living creature saying Come

Revelation 7:11 N-GNP
GRK: τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἔπεσαν
NAS: and the four living creatures; and they fell
KJV: and the four beasts, and fell
INT: the four living creatures and fell

Revelation 14:3 N-GNP
GRK: τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν
NAS: the four living creatures and the elders;
KJV: the four beasts, and
INT: the four living creatures and the

Revelation 15:7 N-GNP
GRK: τῶν τεσσάρων ζῴων ἔδωκεν τοῖς
NAS: of the four living creatures gave
KJV: of the four beasts gave unto the seven
INT: the four living creatures gave to the

Revelation 19:4 N-NNP
GRK: τὰ τέσσαρα ζῷα καὶ προσεκύνησαν
NAS: and the four living creatures fell down
KJV: and the four beasts fell down and
INT: the four living creatures and worshipped

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page