2227. ζωοποιέω (zóopoieó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2227. ζωοποιέω (zóopoieó) — 11 Occurrences

John 5:21 V-PIA-3S
GRK: νεκροὺς καὶ ζωοποιεῖ οὕτως καὶ
NAS: the dead and gives them life,
KJV: and quickeneth [them]; even
INT: dead and gives life thus also

John 5:21 V-PIA-3S
GRK: οὓς θέλει ζωοποιεῖ
NAS: the dead and gives them life, even so
KJV: so the Son quickeneth whom he will.
INT: to whom he will gives life

John 6:63 V-PPA-NNS
GRK: ἐστιν τὸ ζωοποιοῦν ἡ σὰρξ
NAS: It is the Spirit who gives life; the flesh
KJV: the spirit that quickeneth; the flesh
INT: it is who gives life the flesh

Romans 4:17 V-PPA-GMS
GRK: θεοῦ τοῦ ζωοποιοῦντος τοὺς νεκροὺς
NAS: [even] God, who gives life to the dead
KJV: [even] God, who quickeneth the dead,
INT: God who gives life the dead

Romans 8:11 V-FIA-3S
GRK: Χριστὸν Ἰησοῦν ζωοποιήσει καὶ τὰ
NAS: will also give life to your mortal
KJV: shall also quicken your mortal
INT: Christ Jesus will give life also to the

1 Corinthians 15:22 V-FIP-3P
GRK: χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται
NAS: in Christ all will be made alive.
KJV: shall all be made alive.
INT: Christ all will be made alive

1 Corinthians 15:36 V-PIM/P-3S
GRK: σπείρεις οὐ ζωοποιεῖται ἐὰν μὴ
NAS: you sow does not come to life unless
KJV: is not quickened, except it die:
INT: you sow not is come to life if not

1 Corinthians 15:45 V-PPA-ANS
GRK: εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν
NAS: Adam [became] a life-giving spirit.
KJV: Adam [was made] a quickening spirit.
INT: into a spirit life-giving

2 Corinthians 3:6 V-PIA-3S
GRK: δὲ πνεῦμα ζωοποιεῖ
NAS: kills, but the Spirit gives life.
KJV: but the spirit giveth life.
INT: but [the] Spirit gives life

Galatians 3:21 V-ANA
GRK: ὁ δυνάμενος ζωοποιῆσαι ὄντως ἐκ
NAS: which was able to impart life, then righteousness
KJV: could have given life, verily
INT: which was able to give life indeed from out of

1 Peter 3:18 V-APP-NMS
GRK: μὲν σαρκὶ ζωοποιηθεὶς δὲ πνεύματι
NAS: in the flesh, but made alive in the spirit;
KJV: but quickened by the Spirit:
INT: indeed in flesh having been made alive however in [the] Spirit

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page