ἡγεμόνος
Englishman's Concordance
ἡγεμόνος (hēgemonos) — 5 Occurrences

Matthew 27:11 N-GMS
GRK: ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος καὶ ἐπηρώτησεν
NAS: before the governor, and the governor
KJV: before the governor: and
INT: before the governor and questioned

Matthew 27:27 N-GMS
GRK: στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος παραλαβόντες τὸν
NAS: the soldiers of the governor took
KJV: the soldiers of the governor took
INT: soldiers of the governor having taken with [them]

Matthew 28:14 N-GMS
GRK: ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος ἡμεῖς πείσομεν
NAS: should come to the governor's ears,
KJV: come to the governor's ears, we
INT: by the governor we will persuade

Luke 20:20 N-GMS
GRK: ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος
NAS: and the authority of the governor.
KJV: and authority of the governor.
INT: authority of the governor

Acts 24:10 N-GMS
GRK: αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνος λέγειν Ἐκ
NAS: When the governor had nodded
KJV: Paul, after that the governor had beckoned
INT: to him the governor to speak For

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page