ἡγήσατο
Englishman's Concordance
ἡγήσατο (hēgēsato) — 3 Occurrences

Philippians 2:6 V-AIM-3S
GRK: οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι
NAS: of God, did not regard equality
KJV: of God, thought it not
INT: not something to be grasped esteemed it to be

1 Timothy 1:12 V-AIM-3S
GRK: πιστόν με ἡγήσατο θέμενος εἰς
NAS: me, because He considered me faithful,
KJV: me, for that he counted me faithful,
INT: faithful me he esteemed having appointed [me] to

Hebrews 11:11 V-AIM-3S
GRK: ἐπεὶ πιστὸν ἡγήσατο τὸν ἐπαγγειλάμενον
NAS: since she considered Him faithful
KJV: because she judged him faithful
INT: since faithful she considered the [one] having promised

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page