2233. ἡγέομαι (hégeomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2233. ἡγέομαι (hégeomai) — 28 Occurrences

Matthew 2:6 V-PPM/P-NMS
GRK: γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος ὅστις ποιμανεῖ
NAS: AMONG THE LEADERS OF JUDAH;
KJV: shall come a Governor, that
INT: for will go forth a leader who will shepherd

Luke 22:26 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ
NAS: the youngest, and the leader like
KJV: and he that is chief, as
INT: and he that leads as he that

Acts 7:10 V-PPM/P-AMS
GRK: κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον ἐπ' Αἴγυπτον
NAS: and he made him governor over
KJV: he made him governor over Egypt
INT: he appoointed him ruler over Egypt

Acts 14:12 V-PPM/P-NMS
GRK: ἦν ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου
NAS: because he was the chief speaker.
KJV: he was the chief speaker.
INT: was the chief speaker

Acts 15:22 V-PPM/P-AMP
GRK: Σίλαν ἄνδρας ἡγουμένους ἐν τοῖς
NAS: and Silas, leading men
KJV: and Silas, chief men among
INT: Silas men leading among the

Acts 26:2 V-RIM/P-1S
GRK: βασιλεῦ Ἀγρίππα ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον
NAS: by the Jews, I consider myself
KJV: I think myself happy,
INT: king Agrippa I esteem myself fortunate

2 Corinthians 9:5 V-AIM-1S
GRK: ἀναγκαῖον οὖν ἡγησάμην παρακαλέσαι τοὺς
NAS: So I thought it necessary to urge
KJV: Therefore I thought it necessary
INT: Necessary therefore I esteeemed [it] to exhort the

Philippians 2:3 V-PPM/P-NMP
GRK: ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν
NAS: but with humility of mind regard one another
KJV: let each esteem other better than
INT: in humility one another esteeming above themselves

Philippians 2:6 V-AIM-3S
GRK: οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι
NAS: of God, did not regard equality
KJV: of God, thought it not
INT: not something to be grasped esteemed it to be

Philippians 2:25 V-AIM-1S
GRK: ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάμην Ἐπαφρόδιτον τὸν
NAS: But I thought it necessary to send
KJV: Yet I supposed it necessary to send
INT: necessary moreover I esteemed [it] Epaphroditus the

Philippians 3:7 V-RIM/P-1S
GRK: κέρδη ταῦτα ἥγημαι διὰ τὸν
NAS: to me, those things I have counted as loss
KJV: to me, those I counted loss for
INT: gain these I have esteemed on account of

Philippians 3:8 V-PIM/P-1S
GRK: γε καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν
NAS: More than that, I count all things
KJV: and I count all things
INT: indeed also I am esteeming all things loss

Philippians 3:8 V-PIM/P-1S
GRK: ἐζημιώθην καὶ ἡγοῦμαι σκύβαλα ἵνα
NAS: of all things, and count them but rubbish
KJV: and do count them
INT: I suffered loss of and esteem [them] rubbish that

1 Thessalonians 5:13 V-PNM/P
GRK: καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ
NAS: and that you esteem them very highly
KJV: And to esteem them very
INT: and to esteem them exceedingly

2 Thessalonians 3:15 V-PMM/P-2P
GRK: ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖσθε ἀλλὰ νουθετεῖτε
NAS: [Yet] do not regard him as an enemy,
KJV: Yet count [him] not as
INT: as an enemy esteem [him] but admonish [him]

1 Timothy 1:12 V-AIM-3S
GRK: πιστόν με ἡγήσατο θέμενος εἰς
NAS: me, because He considered me faithful,
KJV: me, for that he counted me faithful,
INT: faithful me he esteemed having appointed [me] to

1 Timothy 6:1 V-PMM/P-3P
GRK: τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν ἵνα μὴ
NAS: as slaves are to regard their own
KJV: under the yoke count their own masters
INT: honor worthy let them esteem that not

Hebrews 10:29 V-APM-NMS
GRK: διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος ἐν ᾧ
NAS: of God, and has regarded as unclean
KJV: and hath counted the blood
INT: covenant common having esteemed in which

Hebrews 11:11 V-AIM-3S
GRK: ἐπεὶ πιστὸν ἡγήσατο τὸν ἐπαγγειλάμενον
NAS: since she considered Him faithful
KJV: because she judged him faithful
INT: since faithful she considered the [one] having promised

Hebrews 11:26 V-APM-NMS
GRK: μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπτου
NAS: considering the reproach of Christ
KJV: greater riches than the treasures in
INT: greater riches having esteemed than the of egypt

Hebrews 13:7 V-PPM/P-GMP
GRK: Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν οἵτινες
NAS: Remember those who led you, who spoke
KJV: Remember them which have the rule over you,
INT: Remember the leaders of you who

Hebrews 13:17 V-PPM/P-DMP
GRK: Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ
NAS: Obey your leaders and submit
KJV: Obey them that have the rule over you,
INT: Obey the leaders of you and

Hebrews 13:24 V-PPM/P-AMP
GRK: πάντας τοὺς ἡγουμένους ὑμῶν καὶ
NAS: all of your leaders and all
KJV: all them that have the rule over you,
INT: all the leaders of you and

James 1:2 V-AIM-2P
GRK: Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε ἀδελφοί μου
NAS: Consider it all joy,
KJV: My brethren, count it all joy
INT: All joy esteem [it] brothers of me

2 Peter 1:13 V-PIM/P-1S
GRK: δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι ἐφ' ὅσον
NAS: I consider it right, as long
KJV: Yea, I think it meet, as long as
INT: right moreover I esteem it as much [time] as

2 Peter 2:13 V-PPM/P-NMP
GRK: ἀδικίας ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν
NAS: of doing wrong. They count it a pleasure
KJV: of unrighteousness, [as] they that count it pleasure
INT: of unrighteousness pleasure esteeming in

2 Peter 3:9 V-PIM/P-3P
GRK: τινες βραδυτῆτα ἡγοῦνται ἀλλὰ μακροθυμεῖ
NAS: as some count slowness,
KJV: as some men count slackness; but
INT: some slowness esteem but is patient

2 Peter 3:15 V-PMM/P-2P
GRK: μακροθυμίαν σωτηρίαν ἡγεῖσθε καθὼς καὶ
NAS: and regard the patience of our Lord
KJV: And account [that] the longsuffering
INT: patience salvation esteem you as also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page