2232. ἡγεμών (hégemón)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2232. ἡγεμών (hégemón) — 20 Occurrences

Matthew 2:6 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα ἐκ
KJV: among the princes of Juda:
INT: among the rulers of Judah out

Matthew 10:18 N-AMP
GRK: καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ
NAS: before governors and kings
KJV: before governors and
INT: and before governors also and

Matthew 27:2 N-DMS
GRK: Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι
NAS: Him to Pilate the governor.
KJV: to Pontius Pilate the governor.
INT: Pilate the governor

Matthew 27:11 N-GMS
GRK: ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος καὶ ἐπηρώτησεν
NAS: before the governor, and the governor
KJV: before the governor: and
INT: before the governor and questioned

Matthew 27:11 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων Σὺ
NAS: the governor, and the governor questioned
KJV: and the governor asked
INT: him the governor saying You

Matthew 27:14 N-AMS
GRK: θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν
NAS: so the governor was quite
KJV: insomuch that the governor marvelled
INT: marveled the governor exceedingly

Matthew 27:15 N-NMS
GRK: εἰώθει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα
NAS: at [the] feast the governor was accustomed
KJV: [that] feast the governor was wont
INT: was accustomed the governor to release one

Matthew 27:21 N-NMS
GRK: δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς
NAS: But the governor said to them, Which
KJV: The governor answered and
INT: moreover the governor said to them

Matthew 27:27 N-GMS
GRK: στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος παραλαβόντες τὸν
NAS: the soldiers of the governor took
KJV: the soldiers of the governor took
INT: soldiers of the governor having taken with [them]

Matthew 28:14 N-GMS
GRK: ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος ἡμεῖς πείσομεν
NAS: should come to the governor's ears,
KJV: come to the governor's ears, we
INT: by the governor we will persuade

Mark 13:9 N-GMP
GRK: καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων
NAS: before governors and kings
KJV: before rulers and
INT: and before governors and kings

Luke 20:20 N-GMS
GRK: ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος
NAS: and the authority of the governor.
KJV: and authority of the governor.
INT: authority of the governor

Luke 21:12 N-AMP
GRK: βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ
NAS: kings and governors for My name's
KJV: kings and rulers for my
INT: kings and governors on account of the

Acts 23:24 N-AMS
GRK: Φήλικα τὸν ἡγεμόνα
NAS: to Felix the governor.
KJV: unto Felix the governor.
INT: Felix the governor

Acts 23:26 N-DMS
GRK: τῷ κρατίστῳ ἡγεμόνι Φήλικι χαίρειν
NAS: to the most excellent governor Felix,
KJV: unto the most excellent governor Felix
INT: to the most excellent governor Felix greetings

Acts 23:33 N-DMS
GRK: ἐπιστολὴν τῷ ἡγεμόνι παρέστησαν καὶ
NAS: the letter to the governor, they also
KJV: the epistle to the governor, presented
INT: letter to the governor presented also

Acts 24:1 N-DMS
GRK: ἐνεφάνισαν τῷ ἡγεμόνι κατὰ τοῦ
NAS: and they brought charges to the governor against
KJV: informed the governor against
INT: made a representation to the governor against

Acts 24:10 N-GMS
GRK: αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνος λέγειν Ἐκ
NAS: When the governor had nodded
KJV: Paul, after that the governor had beckoned
INT: to him the governor to speak For

Acts 26:30 N-NMS
GRK: καὶ ὁ ἡγεμὼν ἥ τε
NAS: stood up and the governor and Bernice,
KJV: and the governor, and
INT: and the governor also

1 Peter 2:14 N-DMP
GRK: εἴτε ἡγεμόσιν ὡς δι'
NAS: or to governors as sent
KJV: Or unto governors, as
INT: or to governors as by

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page