ἔπεσαν
Englishman's Concordance
ἔπεσαν (epesan) — 12 Occurrences

Matthew 17:6 V-AIA-3P
GRK: οἱ μαθηταὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον
NAS: heard [this], they fell face
KJV: heard [it], they fell on
INT: the disciples fell upon face

John 18:6 V-AIA-3P
GRK: ὀπίσω καὶ ἔπεσαν χαμαί
NAS: back and fell to the ground.
KJV: backward, and fell to the ground.
INT: back and fell to [the] ground

1 Corinthians 10:8 V-AIA-3P
GRK: ἐπόρνευσαν καὶ ἔπεσαν μιᾷ ἡμέρᾳ
NAS: thousand fell in one
KJV: committed, and fell in one
INT: committed sexual immorality and fell in one day

Hebrews 11:30 V-AIA-3P
GRK: τείχη Ἰεριχὼ ἔπεσαν κυκλωθέντα ἐπὶ
NAS: of Jericho fell down after they had been encircled
KJV: of Jericho fell down, after they were compassed
INT: walls of Jericho fell having been encircled for

Revelation 5:8 V-AIA-3P
GRK: τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ
NAS: elders fell down before
KJV: elders fell down before
INT: four elders fell before the

Revelation 5:14 V-AIA-3P
GRK: οἱ πρεσβύτεροι ἔπεσαν καὶ προσεκύνησαν
NAS: And the elders fell down and worshiped.
KJV: elders fell down and
INT: the elders fell down and worshipped

Revelation 6:13 V-AIA-3P
GRK: τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν
NAS: of the sky fell to the earth,
KJV: of heaven fell unto
INT: of heaven fell unto the

Revelation 7:11 V-AIA-3P
GRK: ζῴων καὶ ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ
NAS: living creatures; and they fell on their faces
KJV: beasts, and fell before the throne
INT: living creatures and fell before the

Revelation 11:16 V-AIA-3P
GRK: θρόνους αὐτῶν ἔπεσαν ἐπὶ τὰ
NAS: God, fell on their faces
KJV: their seats, fell upon their
INT: thrones of them fell upon the

Revelation 16:19 V-AIA-3P
GRK: τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν καὶ Βαβυλὼν
NAS: of the nations fell. Babylon
KJV: of the nations fell: and
INT: of the nations fell and Babylon

Revelation 17:10 V-AIA-3P
GRK: οἱ πέντε ἔπεσαν ὁ εἷς
NAS: five have fallen, one
KJV: kings: five are fallen, and one
INT: the five are fallen the one

Revelation 19:4 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἔπεσαν οἱ πρεσβύτεροι
NAS: living creatures fell down and worshiped
KJV: beasts fell down and
INT: And fell down the elders

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page