5552. χρύσεος (chrusous)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5552. χρύσεος (chrusous) — 18 Occurrences

2 Timothy 2:20 Adj-NNP
GRK: μόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ
NAS: there are not only gold and silver
KJV: only vessels of gold and of silver,
INT: only vessels golden and silver

Hebrews 9:4 Adj-ANS
GRK: χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον
NAS: having a golden altar of incense
KJV: Which had the golden censer, and
INT: a golden having altar of incense

Hebrews 9:4 Adj-NFS
GRK: ᾗ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ
NAS: in which was a golden jar
KJV: wherein [was] the golden pot
INT: which [was the] pot golden having the

Revelation 1:12 Adj-AFP
GRK: ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς
NAS: I saw seven golden lampstands;
KJV: I saw seven golden candlesticks;
INT: seven lampstands golden

Revelation 1:13 Adj-AFS
GRK: μαστοῖς ζώνην χρυσᾶν
NAS: across His chest with a golden sash.
KJV: about the paps with a golden girdle.
INT: breasts a belt golden

Revelation 1:20 Adj-AFP
GRK: λυχνίας τὰς χρυσᾶς οἱ ἑπτὰ
NAS: and the seven golden lampstands:
KJV: the seven golden candlesticks.
INT: lampstands golden The seven

Revelation 2:1 Adj-GFP
GRK: λυχνιῶν τῶν χρυσῶν
NAS: the seven golden lampstands,
KJV: of the seven golden candlesticks;
INT: lampstands golden

Revelation 4:4 Adj-AMP
GRK: αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς
NAS: garments, and golden crowns
KJV: heads crowns of gold.
INT: of them crowns golden

Revelation 5:8 Adj-AFP
GRK: καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων
NAS: holding a harp and golden bowls full
KJV: harps, and golden vials full
INT: and bowls golden full of incenses

Revelation 8:3 Adj-AMS
GRK: ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν καὶ ἐδόθη
NAS: holding a golden censer;
KJV: the altar, having a golden censer; and
INT: having a altar of incense golden and was given

Revelation 8:3 Adj-ANS
GRK: θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον
NAS: the saints on the golden altar
KJV: saints upon the golden altar which
INT: altar golden which [was] before

Revelation 9:13 Adj-GNS
GRK: θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον
NAS: horns of the golden altar
KJV: horns of the golden altar
INT: altar golden which [is] before

Revelation 9:20 Adj-ANP
GRK: εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ
NAS: and the idols of gold and of silver
KJV: and idols of gold, and silver,
INT: idols golden and

Revelation 14:14 Adj-AMS
GRK: αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν καὶ ἐν
NAS: having a golden crown
KJV: his head a golden crown, and
INT: of him a crown golden and in

Revelation 15:6 Adj-AFP
GRK: στήθη ζώνας χρυσᾶς
NAS: their chests with golden sashes.
KJV: girded with golden girdles.
INT: breasts sashes golden

Revelation 15:7 Adj-AFP
GRK: ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας τοῦ
NAS: angels seven golden bowls full
KJV: angels seven golden vials full
INT: seven bowls golden full of the

Revelation 17:4 Adj-ANS
GRK: ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ
NAS: having in her hand a gold cup full
KJV: pearls, having a golden cup in
INT: having a cup golden in the

Revelation 21:15 Adj-AMS
GRK: μέτρον κάλαμον χρυσοῦν ἵνα μετρήσῃ
NAS: with me had a gold measuring rod
KJV: me had a golden reed to
INT: a measuring reed golden that he might measure

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page