5553. χρυσίον (chrusion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5553. χρυσίον (chrusion) — 12 Occurrences

Acts 3:6 N-ANS
GRK: Ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει
NAS: silver and gold, but what
KJV: Silver and gold have I
INT: Silver and gold none there is

Acts 20:33 N-GNS
GRK: ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ
NAS: silver or gold or clothes.
KJV: silver, or gold, or apparel.
INT: Silver or gold or clothing

1 Timothy 2:9 N-DNS
GRK: πλέγμασιν καὶ χρυσίῳ ἢ μαργαρίταις
NAS: not with braided hair and gold or
INT: braided hair or gold or pearls

Hebrews 9:4 N-DNS
GRK: περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ ἐν ᾗ
NAS: on all sides with gold, in which
KJV: round about with gold, wherein
INT: having been covered around in every part with gold in which

1 Peter 1:7 N-GNS
GRK: πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου
NAS: [being] more precious than gold which is perishable,
KJV: more precious than of gold that perisheth,
INT: faith more precious than gold that perishes

1 Peter 1:18 N-DNS
GRK: ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ ἐλυτρώθητε ἐκ
NAS: or gold from your futile
KJV: [as] silver and gold, from your
INT: by silver or by gold you were redeemed from

1 Peter 3:3 N-GNP
GRK: καὶ περιθέσεως χρυσίων ἢ ἐνδύσεως
NAS: and wearing gold jewelry, or
KJV: of wearing of gold, or
INT: and putting around of gold or putting on

Revelation 3:18 N-ANS
GRK: παρ' ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ
NAS: you to buy from Me gold refined
KJV: of me gold tried in
INT: from me gold purified by

Revelation 17:4 N-DNS
GRK: καὶ κεχρυσωμένη χρυσίῳ καὶ λίθῳ
NAS: and adorned with gold and precious
INT: and adorned with gold and stone

Revelation 18:16 N-DNS
GRK: κεχρυσωμένη ἐν χρυσίῳ καὶ λίθῳ
NAS: and adorned with gold and precious
INT: adorned with gold and stone

Revelation 21:18 N-NNS
GRK: ἡ πόλις χρυσίον καθαρὸν ὅμοιον
NAS: and the city was pure gold, like clear
KJV: [was] pure gold, like
INT: the city gold pure like

Revelation 21:21 N-NNS
GRK: τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν ὡς
NAS: was pure gold, like
KJV: [was] pure gold, as it were
INT: of the city gold pure as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page