χρόνον
Englishman's Concordance
χρόνον (chronon) — 27 Occurrences

Matthew 2:7 N-AMS
GRK: αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου
NAS: and determined from them the exact time the star
KJV: diligently what time the star
INT: them the time of the appearing

Matthew 2:16 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν
NAS: according to the time which
KJV: according to the time which
INT: according to the time which he had ascertained

Matthew 25:19 N-AMS
GRK: δὲ πολὺν χρόνον ἔρχεται ὁ
NAS: after a long time the master of those
KJV: After a long time the lord of those
INT: moreover much time comes the

Mark 2:19 N-AMS
GRK: νηστεύειν ὅσον χρόνον ἔχουσιν τὸν
NAS: can they? So long as they have
INT: fast as long as time they have the

Luke 18:4 N-AMS
GRK: ἤθελεν ἐπὶ χρόνον μετὰ ταῦτα
NAS: For a while he was unwilling;
KJV: not for a while: but afterward
INT: he would for a time with he

John 5:6 N-AMS
GRK: πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει λέγει
NAS: a long time [in that condition], He said
KJV: a long time [in that case], he saith
INT: a long already time he has been says

John 7:33 N-AMS
GRK: Ἰησοῦς Ἔτι χρόνον μικρὸν μεθ'
NAS: said, For a little while longer I am
KJV: Yet a little while am I with
INT: Jesus Yet time a little with

John 12:35 N-AMS
GRK: Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς
NAS: to them, For a little while longer
KJV: Yet a little while is the light
INT: Yet a little while the light

Acts 13:18 N-AMS
GRK: ὡς τεσσερακονταετῆ χρόνον ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς
NAS: For a period of about forty years
KJV: about the time of forty years
INT: about forty years [the] time he bore manners their

Acts 14:3 N-AMS
GRK: μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν παρρησιαζόμενοι
NAS: a long time [there] speaking boldly
KJV: Long time therefore abode they
INT: indeed Therefore time they stayed speaking boldly

Acts 14:28 N-AMS
GRK: διέτριβον δὲ χρόνον οὐκ ὀλίγον
NAS: a long time with the disciples.
KJV: long time with
INT: they stayed moreover time not a little

Acts 15:33 N-AMS
GRK: ποιήσαντες δὲ χρόνον ἀπελύθησαν μετ'
NAS: After they had spent time [there], they were sent away
KJV: after they had tarried [there] a space, they were let go
INT: having continued moreover a time they were let go in

Acts 18:20 N-AMS
GRK: ἐπὶ πλείονα χρόνον μεῖναι οὐκ
NAS: for a longer time, he did not consent,
KJV: [him] to tarry longer time with them,
INT: for a longer time to remain not

Acts 18:23 N-AMS
GRK: καὶ ποιήσας χρόνον τινὰ ἐξῆλθεν
NAS: some time [there], he left
KJV: some time [there], he departed,
INT: And having stayed time some he went forth

Acts 19:22 N-AMS
GRK: αὐτὸς ἐπέσχεν χρόνον εἰς τὴν
NAS: stayed in Asia for a while.
KJV: in Asia for a season.
INT: he remained a time in

Acts 20:18 N-AMS
GRK: τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην
NAS: how I was with you the whole time,
KJV: you at all seasons,
INT: the whole time I was

Romans 7:1 N-AMS
GRK: ἐφ' ὅσον χρόνον ζῇ
NAS: a person as long as he lives?
INT: for as long as time he may live

1 Corinthians 7:39 N-AMS
GRK: ἐφ' ὅσον χρόνον ζῇ ὁ
NAS: is bound as long as her husband
KJV: is bound by the law as long as her
INT: for as long as time may live the

1 Corinthians 16:7 N-AMS
GRK: ἐλπίζω γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι
NAS: with you for some time, if
INT: I hope however a time certain to remain

Galatians 4:1 N-AMS
GRK: ἐφ' ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος
NAS: I say, as long as the heir
INT: for as long as time the heir

Hebrews 4:7 N-AMS
GRK: μετὰ τοσοῦτον χρόνον καθὼς προείρηται
NAS: so long a time just
KJV: after so long a time; as it is said,
INT: after so long a time according as it has been said

Hebrews 5:12 N-AMS
GRK: διὰ τὸν χρόνον πάλιν χρείαν
NAS: by this time you ought
KJV: For when for the time ye ought to be
INT: because of the time again need

1 Peter 1:17 N-AMS
GRK: παροικίας ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε
NAS: yourselves in fear during the time of your stay
KJV: work, pass the time of your sojourning
INT: stay of you time conduct yourselves

1 Peter 4:2 N-AMS
GRK: σαρκὶ βιῶσαι χρόνον
NAS: the rest of the time in the flesh
KJV: the rest of [his] time in
INT: [the] flesh to live time

Revelation 2:21 N-AMS
GRK: ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα μετανοήσῃ
NAS: I gave her time to repent,
KJV: I gave her space to repent
INT: I gave her time that she might repent

Revelation 6:11 N-AMS
GRK: ἀναπαύσονται ἔτι χρόνον μικρόν ἕως
NAS: for a little while longer,
KJV: yet for a little season, until their
INT: they should rest yet a time little until

Revelation 20:3 N-AMS
GRK: αὐτὸν μικρὸν χρόνον
NAS: be released for a short time.
KJV: be loosed a little season.
INT: him a little time

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page