χρόνῳ
Englishman's Concordance
χρόνῳ (chronō) — 5 Occurrences

Luke 8:27 N-DMS
GRK: δαιμόνια καὶ χρόνῳ ἱκανῷ οὐκ
NAS: for a long time, and was not living
KJV: devils long time, and ware
INT: demons and time a long not

John 14:9 N-AMS
GRK: Ἰησοῦς τοσούτῳ χρόνῳ μεθ' ὑμῶν
KJV: Have I been so long time with you,
INT: Jesus So long a time with you

Acts 1:6 N-DMS
GRK: ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις
NAS: is it at this time You are restoring
KJV: at this time restore again the kingdom
INT: at the time this restore you

Acts 1:21 N-DMS
GRK: ἐν παντὶ χρόνῳ ᾧ εἰσῆλθεν
NAS: us all the time that the Lord
KJV: with us all the time that the Lord
INT: during all [the] time which came in

Acts 8:11 N-DMS
GRK: τὸ ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς μαγείαις
NAS: he had for a long time astonished
KJV: that of long time he had bewitched
INT: the long time with the magic arts

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page