5550. χρόνος (chronos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5550. χρόνος (chronos) — 54 Occurrences

Matthew 2:7 N-AMS
GRK: αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου
NAS: and determined from them the exact time the star
KJV: diligently what time the star
INT: them the time of the appearing

Matthew 2:16 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν
NAS: according to the time which
KJV: according to the time which
INT: according to the time which he had ascertained

Matthew 25:19 N-AMS
GRK: δὲ πολὺν χρόνον ἔρχεται ὁ
NAS: after a long time the master of those
KJV: After a long time the lord of those
INT: moreover much time comes the

Mark 2:19 N-AMS
GRK: νηστεύειν ὅσον χρόνον ἔχουσιν τὸν
NAS: can they? So long as they have
INT: fast as long as time they have the

Mark 9:21 N-NMS
GRK: αὐτοῦ Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς
NAS: his father, How long has this been
KJV: How long is it ago since this
INT: of him How long a time is it that

Luke 1:57 N-NMS
GRK: ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν
NAS: Now the time had come for Elizabeth
KJV: Elisabeth's full time came that she
INT: was fulfilled the time the she should bring forth

Luke 4:5 N-GMS
GRK: ἐν στιγμῇ χρόνου
NAS: of the world in a moment of time.
KJV: in a moment of time.
INT: in a moment of time

Luke 8:27 N-DMS
GRK: δαιμόνια καὶ χρόνῳ ἱκανῷ οὐκ
NAS: for a long time, and was not living
KJV: devils long time, and ware
INT: demons and time a long not

Luke 8:29 N-DMP
GRK: πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν
NAS: him many times; and he was bound
INT: many indeed times it had seized him

Luke 18:4 N-AMS
GRK: ἤθελεν ἐπὶ χρόνον μετὰ ταῦτα
NAS: For a while he was unwilling;
KJV: not for a while: but afterward
INT: he would for a time with he

Luke 20:9 N-AMP
GRK: καὶ ἀπεδήμησεν χρόνους ἱκανούς
NAS: and went on a journey for a long time.
KJV: for a long time.
INT: and left the region a time long

Luke 23:8 N-GMP
GRK: ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν
NAS: Him for a long time, because
INT: of a long time wishing to see

John 5:6 N-AMS
GRK: πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει λέγει
NAS: a long time [in that condition], He said
KJV: a long time [in that case], he saith
INT: a long already time he has been says

John 7:33 N-AMS
GRK: Ἰησοῦς Ἔτι χρόνον μικρὸν μεθ'
NAS: said, For a little while longer I am
KJV: Yet a little while am I with
INT: Jesus Yet time a little with

John 12:35 N-AMS
GRK: Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς
NAS: to them, For a little while longer
KJV: Yet a little while is the light
INT: Yet a little while the light

John 14:9 N-AMS
GRK: Ἰησοῦς τοσούτῳ χρόνῳ μεθ' ὑμῶν
KJV: Have I been so long time with you,
INT: Jesus So long a time with you

Acts 1:6 N-DMS
GRK: ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις
NAS: is it at this time You are restoring
KJV: at this time restore again the kingdom
INT: at the time this restore you

Acts 1:7 N-AMP
GRK: ἐστὶν γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς
NAS: to them, It is not for you to know times or
KJV: to know the times or
INT: it is to know times or seasons

Acts 1:21 N-DMS
GRK: ἐν παντὶ χρόνῳ ᾧ εἰσῆλθεν
NAS: us all the time that the Lord
KJV: with us all the time that the Lord
INT: during all [the] time which came in

Acts 3:21 N-GMP
GRK: δέξασθαι ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων
NAS: until [the] period of restoration
KJV: until the times of restitution
INT: receive until times of restoration of all things

Acts 7:17 N-NMS
GRK: ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς ἐπαγγελίας
NAS: But as the time of the promise
KJV: when the time of the promise
INT: drew near the time of the promise

Acts 7:23 N-NMS
GRK: αὐτῷ τεσσερακονταετὴς χρόνος ἀνέβη ἐπὶ
NAS: he was approaching the age of forty,
KJV: was full forty years old, it came into
INT: to him of forty years a period it came into

Acts 8:11 N-DMS
GRK: τὸ ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς μαγείαις
NAS: he had for a long time astonished
KJV: that of long time he had bewitched
INT: the long time with the magic arts

Acts 13:18 N-AMS
GRK: ὡς τεσσερακονταετῆ χρόνον ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς
NAS: For a period of about forty years
KJV: about the time of forty years
INT: about forty years [the] time he bore manners their

Acts 14:3 N-AMS
GRK: μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν παρρησιαζόμενοι
NAS: a long time [there] speaking boldly
KJV: Long time therefore abode they
INT: indeed Therefore time they stayed speaking boldly

Acts 14:28 N-AMS
GRK: διέτριβον δὲ χρόνον οὐκ ὀλίγον
NAS: a long time with the disciples.
KJV: long time with
INT: they stayed moreover time not a little

Acts 15:33 N-AMS
GRK: ποιήσαντες δὲ χρόνον ἀπελύθησαν μετ'
NAS: After they had spent time [there], they were sent away
KJV: after they had tarried [there] a space, they were let go
INT: having continued moreover a time they were let go in

Acts 17:30 N-AMP
GRK: μὲν οὖν χρόνους τῆς ἀγνοίας
NAS: having overlooked the times of ignorance,
KJV: And the times of this ignorance God
INT: indeed therefore times of ignorance

Acts 18:20 N-AMS
GRK: ἐπὶ πλείονα χρόνον μεῖναι οὐκ
NAS: for a longer time, he did not consent,
KJV: [him] to tarry longer time with them,
INT: for a longer time to remain not

Acts 18:23 N-AMS
GRK: καὶ ποιήσας χρόνον τινὰ ἐξῆλθεν
NAS: some time [there], he left
KJV: some time [there], he departed,
INT: And having stayed time some he went forth

Acts 19:22 N-AMS
GRK: αὐτὸς ἐπέσχεν χρόνον εἰς τὴν
NAS: stayed in Asia for a while.
KJV: in Asia for a season.
INT: he remained a time in

Acts 20:18 N-AMS
GRK: τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην
NAS: how I was with you the whole time,
KJV: you at all seasons,
INT: the whole time I was

Acts 27:9 N-GMS
GRK: Ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου καὶ
NAS: When considerable time had passed
KJV: Now when much time was spent, and
INT: much moreover time having passed and

Romans 7:1 N-AMS
GRK: ἐφ' ὅσον χρόνον ζῇ
NAS: a person as long as he lives?
INT: for as long as time he may live

Romans 16:25 N-DMP
GRK: ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένου
NAS: which has been kept secret for long ages past,
KJV: which was kept secret since the world began,
INT: a revelation of [the] mystery in times of the ages having been kept secret

1 Corinthians 7:39 N-AMS
GRK: ἐφ' ὅσον χρόνον ζῇ ὁ
NAS: is bound as long as her husband
KJV: is bound by the law as long as her
INT: for as long as time may live the

1 Corinthians 16:7 N-AMS
GRK: ἐλπίζω γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι
NAS: with you for some time, if
INT: I hope however a time certain to remain

Galatians 4:1 N-AMS
GRK: ἐφ' ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος
NAS: I say, as long as the heir
INT: for as long as time the heir

Galatians 4:4 N-GMS
GRK: πλήρωμα τοῦ χρόνου ἐξαπέστειλεν ὁ
NAS: the fullness of the time came,
KJV: the fulness of the time was come,
INT: fullness of the time sent forth

1 Thessalonians 5:1 N-GMP
GRK: δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν
NAS: Now as to the times and the epochs,
KJV: But of the times and the seasons,
INT: moreover the times and the

2 Timothy 1:9 N-GMP
GRK: Ἰησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων
NAS: us in Christ Jesus from all eternity,
KJV: Jesus before the world began,
INT: Jesus before time eternal

Titus 1:2 N-GMP
GRK: θεὸς πρὸ χρόνων αἰωνίων
NAS: promised long ages ago,
KJV: before the world began;
INT: God before time eternal

Hebrews 4:7 N-AMS
GRK: μετὰ τοσοῦτον χρόνον καθὼς προείρηται
NAS: so long a time just
KJV: after so long a time; as it is said,
INT: after so long a time according as it has been said

Hebrews 5:12 N-AMS
GRK: διὰ τὸν χρόνον πάλιν χρείαν
NAS: by this time you ought
KJV: For when for the time ye ought to be
INT: because of the time again need

Hebrews 11:32 N-NMS
GRK: διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών
NAS: shall I say? For time will fail
KJV: say? for the time would fail me
INT: relating the time of Gideon

1 Peter 1:17 N-AMS
GRK: παροικίας ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε
NAS: yourselves in fear during the time of your stay
KJV: work, pass the time of your sojourning
INT: stay of you time conduct yourselves

1 Peter 1:20 N-GMP
GRK: ἐσχάτου τῶν χρόνων δι' ὑμᾶς
NAS: last times for the sake
KJV: in these last times for you,
INT: [the] last times for the sake of you

1 Peter 4:2 N-AMS
GRK: σαρκὶ βιῶσαι χρόνον
NAS: the rest of the time in the flesh
KJV: the rest of [his] time in
INT: [the] flesh to live time

1 Peter 4:3 N-NMS
GRK: ὁ παρεληλυθὼς χρόνος τὸ βούλημα
NAS: For the time already past
KJV: For the time past of [our] life
INT: the past time the will

Jude 1:18 N-GMS
GRK: ἐσχάτου τοῦ χρόνου ἔσονται ἐμπαῖκται
NAS: to you, In the last time there will be mockers,
KJV: the last time, who should walk
INT: [the] last time they will be mockers

Revelation 2:21 N-AMS
GRK: ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα μετανοήσῃ
NAS: I gave her time to repent,
KJV: I gave her space to repent
INT: I gave her time that she might repent

Revelation 6:11 N-AMS
GRK: ἀναπαύσονται ἔτι χρόνον μικρόν ἕως
NAS: for a little while longer,
KJV: yet for a little season, until their
INT: they should rest yet a time little until

Revelation 10:6 N-NMS
GRK: αὐτῇ ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται
NAS: AND THE THINGS IN IT, AND THE SEA AND THE THINGS IN IT, that there will be delay no longer,
KJV: that there should be time no longer:
INT: it Delay no longer will be

Revelation 20:3 N-AMS
GRK: αὐτὸν μικρὸν χρόνον
NAS: be released for a short time.
KJV: be loosed a little season.
INT: him a little time

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page