Χριστός
Englishman's Concordance
Χριστός (Christos) — 113 Occurrences

Matthew 1:16 N-NMS
GRK: ὁ λεγόμενος Χριστός
NAS: was born, who is called the Messiah.
KJV: who is called Christ.
INT: who is called Christ

Matthew 2:4 N-NMS
GRK: ποῦ ὁ χριστὸς γεννᾶται
NAS: of them where the Messiah was to be born.
KJV: them where Christ should be born.
INT: where the Christ was to be born

Matthew 16:16 N-NMS
GRK: εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς
NAS: answered, You are the Christ, the Son
KJV: art the Christ, the Son
INT: are the Christ the Son

Matthew 16:20 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ χριστός
NAS: no one that He was the Christ.
KJV: was Jesus the Christ.
INT: is the Christ

Matthew 16:21 N-NMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δεικνύειν τοῖς
INT: Jesus Christ to show to the

Matthew 23:10 N-NMS
GRK: εἷς ὁ χριστός
NAS: is your Leader, [that is], Christ.
KJV: your Master, [even] Christ.
INT: one the Christ

Matthew 24:5 N-NMS
GRK: εἰμι ὁ χριστός καὶ πολλοὺς
NAS: I am the Christ,' and will mislead
KJV: I am Christ; and shall deceive
INT: am the Christ and many

Matthew 24:23 N-NMS
GRK: ὧδε ὁ χριστός ἤ Ὧδε
NAS: here is the Christ,' or
KJV: Lo, here [is] Christ, or there;
INT: here [is] the Christ or here

Matthew 26:63 N-NMS
GRK: εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς
NAS: us whether You are the Christ, the Son
KJV: thou be the Christ, the Son of God.
INT: are the Christ the Son

Mark 8:29 N-NMS
GRK: εἶ ὁ χριστός
NAS: and said to Him, You are the Christ.
KJV: Thou art the Christ.
INT: are the Christ

Mark 12:35 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ χριστὸς υἱὸς Δαυίδ
NAS: say that the Christ is the son
KJV: the scribes that Christ is the Son
INT: that the Christ [the] son of David

Mark 13:21 N-NMS
GRK: ὧδε ὁ χριστός Ἴδε ἐκεῖ
NAS: here is the Christ; or, 'Behold,
KJV: Lo, here [is] Christ; or, lo,
INT: here [is] the Christ Behold there

Mark 14:61 N-NMS
GRK: εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς
NAS: Him, and saying to Him, Are You the Christ, the Son
KJV: thou the Christ, the Son
INT: are the Christ the Son

Mark 15:32 N-NMS
GRK: χριστὸς ὁ βασιλεὺς
NAS: Let [this] Christ, the King
KJV: Let Christ the King of Israel
INT: The Christ the King

Luke 2:11 N-NMS
GRK: ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος ἐν
NAS: who is Christ the Lord.
KJV: which is Christ the Lord.
INT: who is Christ [the] Lord in

Luke 3:15 N-NMS
GRK: εἴη ὁ χριστός
NAS: John, as to whether he was the Christ,
KJV: he were the Christ, or not;
INT: might be the Christ

Luke 22:67 N-NMS
GRK: εἶ ὁ χριστός εἰπὸν ἡμῖν
NAS: If You are the Christ, tell us. But He said
KJV: Art thou the Christ? tell us.
INT: are the Christ tell us

Luke 23:35 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ χριστὸς τοῦ θεοῦ
NAS: this is the Christ of God,
KJV: he be Christ, the chosen of God.
INT: is the Christ of God

Luke 23:39 N-NMS
GRK: εἶ ὁ χριστός σῶσον σεαυτὸν
NAS: at Him, saying, Are You not the Christ? Save
KJV: thou be Christ, save thyself
INT: if the Christ save yourself

John 1:20 N-NMS
GRK: εἰμὶ ὁ χριστός
NAS: but confessed, I am not the Christ.
KJV: am not the Christ.
INT: am the Christ

John 1:25 N-NMS
GRK: εἶ ὁ χριστὸς οὐδὲ Ἠλίας
NAS: if you are not the Christ, nor
KJV: be not that Christ, nor Elias,
INT: are the Christ nor Elijah

John 1:41 N-NMS
GRK: ἐστιν μεθερμηνευόμενον Χριστός
NAS: translated means Christ).
KJV: is, being interpreted, the Christ.
INT: is translated Christ

John 3:28 N-NMS
GRK: ἐγὼ ὁ χριστός ἀλλ' ὅτι
NAS: I am not the Christ,' but, 'I have been
KJV: am not the Christ, but that
INT: I the Christ but that

John 4:25 N-NMS
GRK: ὁ λεγόμενος Χριστός ὅταν ἔλθῃ
NAS: (He who is called Christ); when
KJV: which is called Christ: when he
INT: who is called Christ when comes

John 4:29 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ χριστός
NAS: this is not the Christ, is it?
KJV: not this the Christ?
INT: is the Christ

John 7:26 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ χριστός
NAS: know that this is the Christ, do they?
KJV: is the very Christ?
INT: is the Christ

John 7:27 N-NMS
GRK: ὁ δὲ χριστὸς ὅταν ἔρχηται
NAS: is from; but whenever the Christ may come,
KJV: but when Christ cometh, no man
INT: moreover Christ whenever he might come

John 7:31 N-NMS
GRK: ἔλεγον Ὁ χριστὸς ὅταν ἔλθῃ
NAS: When the Christ comes,
KJV: When Christ cometh, will he do
INT: said The Christ when he comes

John 7:41 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ χριστός οἱ δὲ
NAS: This is the Christ. Still others
KJV: This is the Christ. But some
INT: is the Christ Others however

John 7:41 N-NMS
GRK: Γαλιλαίας ὁ χριστὸς ἔρχεται
NAS: Surely the Christ is not going to come
KJV: Shall Christ come out of
INT: Galilee the Christ comes

John 7:42 N-NMS
GRK: ἔρχεται ὁ χριστός
NAS: said that the Christ comes
KJV: said, That Christ cometh of
INT: comes the Christ

John 10:24 N-NMS
GRK: εἶ ὁ χριστός εἰπὲ ἡμῖν
NAS: If You are the Christ, tell
KJV: thou be the Christ, tell us
INT: are the Christ tell us

John 11:27 N-NMS
GRK: εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς
NAS: I have believed that You are the Christ, the Son
KJV: thou art the Christ, the Son of God,
INT: are the Christ the Son

John 12:34 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ χριστὸς μένει εἰς
NAS: out of the Law that the Christ is to remain
KJV: the law that Christ abideth for
INT: that the Christ abides to

John 20:31 N-NMS
GRK: ἐστὶν ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς
NAS: that Jesus is the Christ, the Son
KJV: Jesus is the Christ, the Son of God;
INT: is the Christ the Son

Acts 9:22 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ χριστός
NAS: that this [Jesus] is the Christ.
KJV: this is very Christ.
INT: is the Christ

Acts 9:34 N-NMS
GRK: σε Ἰησοῦς Χριστός ἀνάστηθι καὶ
NAS: Jesus Christ heals
KJV: Aeneas, Jesus Christ maketh thee
INT: you Jesus Christ rise up and

Acts 17:3 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ χριστός ὁ Ἰησοῦς
NAS: I am proclaiming to you is the Christ.
KJV: unto you, is Christ.
INT: is the Christ Jesus

Acts 26:23 N-NMS
GRK: παθητὸς ὁ χριστός εἰ πρῶτος
NAS: that the Christ was to suffer,
KJV: That Christ should suffer, [and] that
INT: should suffer the Christ whether first

Romans 5:6 N-NMS
GRK: ἔτι γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν
NAS: at the right time Christ died
KJV: in due time Christ died for
INT: still for Christ being of us

Romans 5:8 N-NMS
GRK: ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν
NAS: sinners, Christ died
KJV: yet sinners, Christ died for
INT: being we Christ for us

Romans 6:4 N-NMS
GRK: ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν
NAS: so that as Christ was raised
KJV: that like as Christ was raised up from
INT: as was raised up Christ from among [the] dead

Romans 6:9 N-NMS
GRK: εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ
NAS: knowing that Christ, having been raised
KJV: Knowing that Christ being raised from
INT: knowing that Christ having been raised up from among [the]

Romans 8:10 N-NMS
GRK: εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν
NAS: If Christ is in you, though the body
KJV: And if Christ [be] in you,
INT: if however Christ [be] in you

Romans 8:34 N-NMS
GRK: ὁ κατακρινῶν Χριστὸς Ἰησοῦς ὁ
NAS: is the one who condemns? Christ Jesus
KJV: [is] he that condemneth? [It is] Christ that died,
INT: he that condemns [It is] Christ Jesus the [one]

Romans 9:5 N-NMS
GRK: ὧν ὁ χριστὸς τὸ κατὰ
NAS: and from whom is the Christ according
KJV: the flesh Christ [came], who
INT: whom [is] the Christ according to

Romans 10:4 N-NMS
GRK: γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην
NAS: For Christ is the end of the law
KJV: For Christ [is] the end of the law
INT: indeed of law [is] Christ for righteousness

Romans 14:9 N-NMS
GRK: τοῦτο γὰρ Χριστὸς ἀπέθανεν καὶ
NAS: For to this end Christ died and lived
KJV: to this end Christ both died,
INT: this indeed Christ died and

Romans 14:15 N-NMS
GRK: ὑπὲρ οὗ Χριστὸς ἀπέθανεν
NAS: him for whom Christ died.
KJV: for whom Christ died.
INT: for whom Christ died

Romans 15:3 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ
NAS: For even Christ did not please
KJV: For even Christ pleased not
INT: indeed Christ not himself

Romans 15:7 N-NMS
GRK: καὶ ὁ χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς
NAS: just as Christ also
KJV: one another, as Christ also received
INT: also Christ received you

Romans 15:18 N-NMS
GRK: οὐ κατειργάσατο Χριστὸς δι' ἐμοῦ
NAS: what Christ has accomplished
KJV: of those things which Christ hath
INT: not produced Christ by me

Romans 15:20 N-NMS
GRK: ὅπου ὠνομάσθη Χριστός ἵνα μὴ
NAS: not where Christ was [already] named,
KJV: not where Christ was named, lest
INT: where was named Christ that not

1 Corinthians 1:13 N-NMS
GRK: μεμέρισται ὁ χριστός μὴ Παῦλος
NAS: Has Christ been divided? Paul
KJV: Is Christ divided?
INT: Has been divided Christ not Paul

1 Corinthians 1:17 N-NMS
GRK: ἀπέστειλέν με Χριστὸς βαπτίζειν ἀλλὰ
NAS: For Christ did not send me to baptize,
KJV: For Christ sent me
INT: sent me Christ to baptize but

1 Corinthians 3:11 N-NMS
GRK: ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός
NAS: which is Jesus Christ.
KJV: is Jesus Christ.
INT: is Jesus Christ

1 Corinthians 3:23 N-NMS
GRK: δὲ Χριστοῦ Χριστὸς δὲ θεοῦ
NAS: and you belong to Christ; and Christ belongs to God.
KJV: are Christ's; and Christ [is] God's.
INT: moreover of Christ Christ moreover of God

1 Corinthians 5:7 N-NMS
GRK: ἡμῶν ἐτύθη Χριστός
NAS: as you are [in fact] unleavened. For Christ our Passover
KJV: For even Christ our passover
INT: of us was sacrificed Christ

1 Corinthians 8:6 N-NMS
GRK: κύριος Ἰησοῦς Χριστός δι' οὗ
NAS: Jesus Christ, by whom
KJV: Lord Jesus Christ, by whom
INT: Lord Jesus Christ by whom [are]

1 Corinthians 8:11 N-NMS
GRK: δι' ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν
NAS: for whose sake Christ died.
KJV: for whom Christ died?
INT: for whom Christ died

1 Corinthians 10:4 N-NMS
GRK: ἦν ὁ χριστός
NAS: them; and the rock was Christ.
KJV: that Rock was Christ.
INT: was Christ

1 Corinthians 11:3 N-NMS
GRK: κεφαλὴ ὁ χριστός ἐστιν κεφαλὴ
NAS: you to understand that Christ is the head
KJV: man is Christ; and the head
INT: head Christ is [the] head

1 Corinthians 12:12 N-NMS
GRK: καὶ ὁ χριστός
NAS: so also is Christ.
KJV: so also [is] Christ.
INT: also [is] Christ

1 Corinthians 15:3 N-NMS
GRK: παρέλαβον ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ
NAS: received, that Christ died
KJV: received, how that Christ died for
INT: I received that Christ died for

1 Corinthians 15:12 N-NMS
GRK: Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι
NAS: if Christ is preached,
KJV: Now if Christ be preached that
INT: if moreover Christ is preached that

1 Corinthians 15:13 N-NMS
GRK: ἔστιν οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται
NAS: not even Christ has been raised;
KJV: then is Christ not risen:
INT: there is neither Christ has been raised

1 Corinthians 15:14 N-NMS
GRK: εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται
NAS: and if Christ has not been raised,
KJV: And if Christ be not
INT: if moreover Christ not has been raised

1 Corinthians 15:16 N-NMS
GRK: ἐγείρονται οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται
NAS: not even Christ has been raised;
KJV: then is not Christ raised:
INT: are raised neither Christ has been raised

1 Corinthians 15:17 N-NMS
GRK: εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται
NAS: and if Christ has not been raised,
KJV: And if Christ be not
INT: if moreover Christ not has been raised

1 Corinthians 15:20 N-NMS
GRK: Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ
NAS: But now Christ has been raised
KJV: now is Christ risen from
INT: now however Christ has been raised from among

1 Corinthians 15:23 N-NMS
GRK: τάγματι ἀπαρχὴ Χριστός ἔπειτα οἱ
NAS: order: Christ the first fruits,
KJV: order: Christ the firstfruits;
INT: order [the] first-fruit Christ then those

2 Corinthians 1:19 N-NMS
GRK: γὰρ υἱὸς Χριστὸς Ἰησοῦς ὁ
NAS: of God, Christ Jesus,
KJV: of God, Jesus Christ, who was preached
INT: indeed Son Christ Jesus who

2 Corinthians 13:5 N-NMS
GRK: ὅτι Ἰησοῦς Χριστὸς ἐν ὑμῖν
NAS: that Jesus Christ is in you -- unless
KJV: how that Jesus Christ is in
INT: that Jesus Christ [is] in you

Galatians 2:17 N-NMS
GRK: ἁμαρτωλοί ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος
NAS: sinners, is Christ then
KJV: [is] therefore Christ the minister
INT: sinners [is] then Christ of sin minister

Galatians 2:20 N-NMS
GRK: ἐν ἐμοὶ Χριστός ὃ δὲ
NAS: I who live, but Christ lives
KJV: I, but Christ liveth in
INT: in me Christ which moreover

Galatians 2:21 N-NMS
GRK: δικαιοσύνη ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν
NAS: the Law, then Christ died needlessly.
KJV: the law, then Christ is dead in vain.
INT: righteousness [is] then Christ for nought died

Galatians 3:1 N-NMS
GRK: ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς Χριστὸς προεγράφη ἐσταυρωμένος
NAS: Jesus Christ was publicly portrayed
KJV: Jesus Christ hath been evidently set forth,
INT: eyes Jesus Christ was publicly portrayed crucified

Galatians 3:13 N-NMS
GRK: Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν
NAS: Christ redeemed us from the curse
KJV: Christ hath redeemed us
INT: Christ us ransomed

Galatians 3:16 N-NMS
GRK: ὅς ἐστιν Χριστός
NAS: And to your seed, that is, Christ.
KJV: which is Christ.
INT: which is Christ

Galatians 4:19 N-NMS
GRK: οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν
NAS: until Christ is formed
KJV: again until Christ be formed in
INT: that shall have been formed Christ in you

Galatians 5:1 N-NMS
GRK: ἐλευθερίᾳ ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευθέρωσεν στήκετε
NAS: It was for freedom that Christ set us free;
KJV: wherewith Christ hath made
INT: freedom us Christ made free stand firm

Galatians 5:2 N-NMS
GRK: ἐὰν περιτέμνησθε Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν
NAS: you receive circumcision, Christ will be of no
KJV: ye be circumcised, Christ shall profit
INT: if you be circumcised Christ you nothing

Ephesians 4:15 N-NMS
GRK: ἡ κεφαλή Χριστός
NAS: is the head, [even] Christ,
KJV: is the head, [even] Christ:
INT: the head Christ

Ephesians 5:2 N-NMS
GRK: καὶ ὁ χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς
NAS: in love, just as Christ also loved
KJV: love, as Christ also hath loved
INT: also Christ loved us

Ephesians 5:14 N-NMS
GRK: σοι ὁ χριστός
NAS: from the dead, And Christ will shine
KJV: the dead, and Christ shall give thee
INT: you Christ

Ephesians 5:23 N-NMS
GRK: καὶ ὁ χριστὸς κεφαλὴ τῆς
NAS: of the wife, as Christ also
KJV: as Christ is the head
INT: also Christ [is] head of the

Ephesians 5:25 N-NMS
GRK: καὶ ὁ χριστὸς ἠγάπησεν τὴν
NAS: your wives, just as Christ also loved
KJV: wives, even as Christ also loved
INT: also the Christ loved the

Ephesians 5:29 N-NMS
GRK: καὶ ὁ χριστὸς τὴν ἐκκλησίαν
NAS: it, just as Christ also
INT: also Christ the church

Philippians 1:18 N-NMS
GRK: εἴτε ἀληθείᾳ Χριστὸς καταγγέλλεται καὶ
NAS: in truth, Christ is proclaimed;
KJV: or in truth, Christ is preached; and
INT: or in truth Christ is proclaimed and

Philippians 1:20 N-NMS
GRK: νῦν μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ
NAS: boldness, Christ will even
KJV: also Christ shall be magnified
INT: now will be magnified Christ in the

Philippians 1:21 N-NMS
GRK: τὸ ζῇν Χριστὸς καὶ τὸ
NAS: For to me, to live is Christ and to die
KJV: to me to live [is] Christ, and to die
INT: to live [is] Christ and

Philippians 2:11 N-NMS
GRK: ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ εἰς δόξαν
NAS: that Jesus Christ is Lord,
KJV: that Jesus Christ [is] Lord, to
INT: [is] Lord Jesus Christ to [the] glory

Colossians 1:27 N-NMS
GRK: ὅ ἐστιν Χριστὸς ἐν ὑμῖν
NAS: which is Christ in you, the hope
KJV: which is Christ in you,
INT: which is Christ in you

Colossians 3:1 N-NMS
GRK: οὗ ὁ χριστός ἐστιν ἐν
NAS: where Christ is, seated
KJV: where Christ sitteth
INT: where Christ is at [the]

Colossians 3:4 N-NMS
GRK: ὅταν ὁ χριστὸς φανερωθῇ ἡ
NAS: When Christ, who is our life,
KJV: When Christ, [who is] our life,
INT: When Christ might be revealed the

Colossians 3:11 N-NMS
GRK: ἐν πᾶσιν Χριστός
NAS: and freeman, but Christ is all,
KJV: [nor] free: but Christ [is] all, and
INT: in all [is] Christ

2 Thessalonians 2:16 N-NMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ὁ
NAS: Jesus Christ Himself
KJV: Lord Jesus Christ himself, and
INT: of us Jesus Christ and

1 Timothy 1:15 N-NMS
GRK: ἄξιος ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν
NAS: acceptance, that Christ Jesus
KJV: acceptation, that Christ Jesus came
INT: worthy that Christ Jesus came

1 Timothy 1:16 N-NMS
GRK: πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς τὴν
NAS: Jesus Christ might demonstrate
KJV: Jesus Christ might shew forth
INT: [the] foremost might show forth Christ Jesus the

1 Timothy 2:5 N-NMS
GRK: ἀνθρώπων ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς
NAS: and men, [the] man Christ Jesus,
KJV: men, the man Christ Jesus;
INT: men [the] man Christ Jesus

Hebrews 3:6 N-NMS
GRK: Χριστὸς δὲ ὡς
NAS: but Christ [was faithful] as a Son
KJV: But Christ as a son
INT: Christ however as

Hebrews 5:5 N-NMS
GRK: καὶ ὁ χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν
NAS: So also Christ did not glorify Himself
KJV: So also Christ glorified not
INT: also Christ not himself

Hebrews 9:11 N-NMS
GRK: Χριστὸς δὲ παραγενόμενος
NAS: But when Christ appeared
KJV: But Christ being come an high priest
INT: Christ however having appeared as

Hebrews 9:24 N-NMS
GRK: εἰσῆλθεν ἅγια Χριστός ἀντίτυπα τῶν
NAS: For Christ did not enter a holy place
KJV: For Christ is not
INT: entered holy places Christ figures of the

Hebrews 9:28 N-NMS
GRK: καὶ ὁ χριστός ἅπαξ προσενεχθεὶς
NAS: so Christ also, having been offered
KJV: So Christ was once offered
INT: also Christ once having been offered

Hebrews 13:8 N-NMS
GRK: Ἰησοῦς Χριστὸς ἐχθὲς καὶ
NAS: Jesus Christ [is] the same yesterday
KJV: Jesus Christ the same yesterday,
INT: Jesus Christ yesterday and

1 Peter 2:21 N-NMS
GRK: ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ
NAS: purpose, since Christ also
KJV: because Christ also
INT: because also Christ suffered for

1 Peter 3:18 N-NMS
GRK: ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ
NAS: For Christ also died
KJV: For Christ also hath once
INT: because indeed Christ once for

2 Peter 1:14 N-NMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐδήλωσέν μοι
NAS: Jesus Christ has made clear
KJV: Lord Jesus Christ hath shewed me.
INT: of us Jesus Christ signified to me

1 John 2:22 N-NMS
GRK: ἔστιν ὁ χριστός οὗτός ἐστιν
NAS: that Jesus is the Christ? This
KJV: Jesus is the Christ? He is
INT: is the Christ He is

1 John 4:15 N-NMS
GRK: ὅτι Ἰησοῦς Χριστός ἐστιν ὁ
INT: that Jesus Christ is the

1 John 5:1 N-NMS
GRK: ἐστὶν ὁ χριστὸς ἐκ τοῦ
NAS: that Jesus is the Christ is born
KJV: Jesus is the Christ is born of
INT: is the Christ of

1 John 5:6 N-NMS
GRK: αἵματος Ἰησοῦς Χριστός οὐκ ἐν
NAS: Jesus Christ; not with the water
KJV: blood, [even] Jesus Christ; not by
INT: blood Jesus Christ not by

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page