1 John 4:15
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3739 [e]Ὃς
hos
WhoeverRelPro-NMS
1437 [e]ἐὰν
ean
ifConj
3670 [e]ὁμολογήσῃ
homologēsē
shall confessV-ASA-3S
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
JesusN-NMS
5547 [e](Χριστός)
Christos
ChristN-NMS
1510 [e]ἐστιν
estin
isV-PIA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
5207 [e]Υἱὸς
Huios
SonN-NMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ,
Theou
of God,N-GMS
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2316 [e]Θεὸς
Theos
GodN-NMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
846 [e]αὐτῷ
autō
himPPro-DM3S
3306 [e]μένει
menei
abides,V-PIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
846 [e]αὐτὸς
autos
hePPro-NM3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
- Art-DMS
2316 [e]Θεῷ.
Theō
God.N-DMS

Greek Texts
ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:15 Greek NT: Nestle 1904
ὃς ἐὰν ὁμολογήσῃ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ Θεῷ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:15 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὃς ἐὰν ὁμολογήσῃ ὅτι Ἰησοῦς Χριστός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ θεῷ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:15 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὃς ἐὰν ὁμολογήσῃ ὅτι Ἰησοῦς (Χριστός) ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ θεῷ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:15 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ μένει, καὶ αὐτὸς ἐν τῷ θεῷ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:15 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ Θεῷ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:15 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὅς ἄν ὁμολογέω ὅτι Ἰησοῦς εἰμί ὁ υἱός ὁ θεός ὁ θεός ἐν αὐτός μένω καί αὐτός ἐν ὁ θεός

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:15 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ μένει, καὶ αὐτὸς ἐν τῷ Θεῷ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:15 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ θεῷ

1 John 4:15 Hebrew Bible
כל המודה כי ישוע הוא בן האלהים האלהים שכן בו והוא באלהים׃

1 John 4:15 Aramaic NT: Peshitta
ܟܠ ܕܡܘܕܐ ܒܝܫܘܥ ܕܗܘܝܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܐܠܗܐ ܒܗ ܡܩܘܐ ܘܗܘ ܡܩܘܐ ܒܐܠܗܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God.

King James Bible
Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God.

Holman Christian Standard Bible
Whoever confesses that Jesus is the Son of God--God remains in him and he in God.
Treasury of Scripture Knowledge

confess.

1 John 4:2 Hereby know you the Spirit of God: Every spirit that confesses that …

1 John 5:1,5 Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God: and every …

Matthew 10:32 Whoever therefore shall confess me before men, him will I confess …

Luke 12:8 Also I say to you, Whoever shall confess me before men, him shall …

Romans 10:9 That if you shall confess with your mouth the Lord Jesus, and shall …

Philippians 2:11 And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to …

2 John 1:7 For many deceivers are entered into the world, who confess not that …

God dwelleth. See on ver.

1 John 4:12 No man has seen God at any time. If we love one another, God dwells …

1 John 3:24 And he that keeps his commandments dwells in him, and he in him. …

Links
1 John 4:151 John 4:15 NIV1 John 4:15 NLT1 John 4:15 ESV1 John 4:15 NASB1 John 4:15 KJV1 John 4:15 Bible Apps1 John 4:15 Biblia Paralela1 John 4:15 Chinese Bible1 John 4:15 French Bible1 John 4:15 German BibleBible Hub
1 John 4:14
Top of Page
Top of Page