αὐτὸς
Englishman's Concordance
αὐτὸς (autos) — 168 Occurrences

Matthew 1:21 PPro-NM3S
GRK: αὐτοῦ Ἰησοῦν αὐτὸς γὰρ σώσει
KJV: JESUS: for he shall save his
INT: of him Jesus he indeed will save

Matthew 3:4 PPro-NM3S
GRK: Αὐτὸς δὲ ὁ
NAS: Now John himself had a garment
KJV: And the same John had
INT: himself moreover

Matthew 3:11 PPro-NM3S
GRK: ὑποδήματα βαστάσαι αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει
KJV: worthy to bear: he shall baptize you
INT: sandals to carry he you will baptize

Matthew 8:17 PPro-NM3S
GRK: προφήτου λέγοντος Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας
NAS: the prophet: HE HIMSELF TOOK
KJV: the prophet, saying, Himself took our
INT: prophet saying Himself the infirmities

Matthew 8:24 PPro-NM3S
GRK: τῶν κυμάτων αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν
NAS: with the waves; but Jesus Himself was asleep.
KJV: the waves: but he was asleep.
INT: the waves he himself however was sleeping

Matthew 11:14 PPro-NM3S
GRK: θέλετε δέξασθαι αὐτός ἐστιν Ἠλίας
NAS: to accept [it], John himself is Elijah
KJV: ye will receive [it], this is Elias,
INT: you are willing to receive [it] he is Elijah

Matthew 12:50 PPro-NM3S
GRK: ἐν οὐρανοῖς αὐτός μου ἀδελφὸς
KJV: is in heaven, the same is my
INT: in [the] heavens he my brother

Matthew 14:2 PPro-NM3S
GRK: ὁ βαπτιστής αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ
KJV: John the Baptist; he is risen from
INT: the Baptist he is risen from

Matthew 16:20 PPro-NM3S
GRK: εἴπωσιν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ
KJV: Then charged he his disciples that
INT: they should say that he is the

Matthew 21:27 PPro-NM3S
GRK: αὐτοῖς καὶ αὐτός Οὐδὲ ἐγὼ
KJV: he said unto them, Neither tell
INT: to them also he Neither I

Matthew 26:48 PPro-NM3S
GRK: ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν κρατήσατε
KJV: I shall kiss, that same is
INT: anyhow I shall kiss he it is seize

Matthew 27:57 PPro-NM3S
GRK: ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθητεύθη τῷ
NAS: who himself had also
KJV: who also himself was Jesus'
INT: who also himself was discipled

Mark 1:8 PPro-NM3S
GRK: ὑμᾶς ὕδατι αὐτὸς δὲ βαπτίσει
KJV: water: but he shall baptize you
INT: you [with] water he moreover will baptize

Mark 2:25 PPro-NM3S
GRK: καὶ ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ
KJV: he said unto them, Have ye never read
INT: and hungered he and those

Mark 3:13 PPro-NM3S
GRK: οὓς ἤθελεν αὐτός καὶ ἀπῆλθον
NAS: those whom He Himself wanted,
KJV: calleth [unto him] whom he would: and
INT: those whom he wanted himself and they went

Mark 4:27 PPro-NM3S
GRK: οὐκ οἶδεν αὐτός
NAS: how, he himself does not know.
KJV: and grow up, he knoweth not
INT: not knows he

Mark 4:38 PPro-NM3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἦν ἐν
NAS: Jesus Himself was in the stern, asleep
KJV: And he was in
INT: And he was in

Mark 5:40 PPro-NM3S
GRK: κατεγέλων αὐτοῦ αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν
KJV: them that were with him, and
INT: they laughed at him him moreover having put out

Mark 6:17 PPro-NM3S
GRK: Αὐτὸς γὰρ ὁ
NAS: For Herod himself had sent
KJV: Herod himself had sent forth
INT: himself indeed

Mark 6:45 PPro-NM3S
GRK: Βηθσαιδάν ἕως αὐτὸς ἀπολύει τὸν
KJV: while he sent away
INT: Bethsaida until he should dismiss the

Mark 6:47 PPro-NM3S
GRK: θαλάσσης καὶ αὐτὸς μόνος ἐπὶ
KJV: of the sea, and he alone on
INT: sea and he alone upon

Mark 8:29 PPro-NM3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἐπηρώτα αὐτούς
KJV: And he saith unto them,
INT: And he questioned them

Mark 12:36 PPro-NM3S
GRK: αὐτὸς Δαυὶδ εἶπεν
NAS: David himself said in the Holy
KJV: For David himself said by
INT: himself David said

Mark 12:37 PPro-NM3S
GRK: αὐτὸς Δαυὶδ λέγει
NAS: David himself calls Him 'Lord;
KJV: David therefore himself calleth him
INT: himself David calls

Mark 14:15 PPro-NM3S
GRK: καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει
NAS: And he himself will show you a large
KJV: And he will shew you
INT: and he you will show

Mark 14:44 PPro-NM3S
GRK: ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν κρατήσατε
KJV: I shall kiss, that same is he;
INT: anyhow I shall kiss he is seize

Mark 15:43 PPro-NM3S
GRK: ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος
NAS: who himself was waiting
INT: who also himself was waiting for

Mark 16:20 PPro-NM3S
GRK: ταῦτα καὶ αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς
INT: these And himself Jesus

Luke 1:17 PPro-NM3S
GRK: καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον
KJV: And he shall go before
INT: And he will go forth before

Luke 1:22 PPro-NM3S
GRK: ναῷ καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων
KJV: the temple: for he beckoned unto them,
INT: temple And he was making signs

Luke 2:28 PPro-NM3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ
KJV: Then took he him up
INT: also he received him

Luke 3:15 PPro-NM3S
GRK: μή ποτε αὐτὸς εἴη ὁ
KJV: John, whether he were the Christ,
INT: whether ever he might be the

Luke 3:16 PPro-NM3S
GRK: ὑποδημάτων αὐτοῦ αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει
INT: sandals of him he you will baptize

Luke 3:23 PPro-NM3S
GRK: Καὶ αὐτὸς ἦν Ἰησοῦς
NAS: His ministry, Jesus Himself was about
KJV: And Jesus himself began to be
INT: And himself was Jesus

Luke 4:15 PPro-NM3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν
KJV: And he taught in
INT: and he taught in

Luke 4:30 PPro-NM3S
GRK: αὐτὸς δὲ διελθὼν
KJV: But he passing through
INT: he however having passed

Luke 5:1 PPro-NM3S
GRK: θεοῦ καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς
KJV: of God, he stood by
INT: God and he was standing

Luke 5:14 PPro-NM3S
GRK: καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ
KJV: And he charged him
INT: And he instructed him

Luke 5:16 PPro-NM3S
GRK: αὐτὸς δὲ ἦν
NAS: But Jesus Himself would [often] slip away
KJV: he withdrew himself into
INT: himself moreover was

Luke 5:17 PPro-NM3S
GRK: ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων
KJV: day, as he was teaching,
INT: days that he was teaching

Luke 5:37 PPro-NM3S
GRK: ἀσκούς καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται καὶ
INT: wineskins and it will be poured out and

Luke 6:3 PPro-NM3S
GRK: ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ
KJV: were with him;
INT: when he hungered himself and those who

Luke 6:8 PPro-NM3S
GRK: αὐτὸς δὲ ᾔδει
KJV: But he knew their
INT: he moreover knew

Luke 6:20 PPro-NM3S
GRK: Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς
KJV: And he lifted up his
INT: And he having lifted up the

Luke 6:35 PPro-NM3S
GRK: Ὑψίστου ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν
NAS: of the Most High; for He Himself is kind
KJV: of the Highest: for he is kind
INT: the Most High for he kind is

Luke 6:42 PPro-NM3S
GRK: ὀφθαλμῷ σου αὐτὸς τὴν ἐν
NAS: that is in your eye,' when you yourself do not see
KJV: eye, when thou thyself beholdest not
INT: eye of you yourself the in

Luke 7:5 PPro-NM3S
GRK: τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ᾠκοδόμησεν ἡμῖν
KJV: nation, and he hath built us
INT: the synagogue he built for us

Luke 8:1 PPro-NM3S
GRK: καθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευεν κατὰ
KJV: that he went
INT: soon that he journeyed throughout

Luke 8:22 PPro-NM3S
GRK: ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἐνέβη εἰς
KJV: day, that he went into
INT: days also he entered into

Luke 8:37 PPro-NM3S
GRK: μεγάλῳ συνείχοντο αὐτὸς δὲ ἐμβὰς
KJV: fear: and he went up into
INT: great they were seized he moreover having entered

Luke 8:54 PPro-NM3S
GRK: αὐτὸς δὲ κρατήσας
KJV: And he put them all
INT: he moreover having taken hold

Luke 9:51 PPro-NM3S
GRK: αὐτοῦ καὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπον
KJV: he stedfastly set
INT: of him that he the face

Luke 10:1 PPro-NM3S
GRK: οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι
KJV: place, whither he himself would come.
INT: where he was about himself to come

Luke 10:38 PPro-NM3S
GRK: πορεύεσθαι αὐτοὺς αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς
KJV: went, that he entered into
INT: proceeded they he entered into

Luke 11:17 PPro-NM3S
GRK: αὐτὸς δὲ εἰδὼς
KJV: But he, knowing their
INT: he moreover knowing

Luke 11:28 PPro-NM3S
GRK: αὐτὸς δὲ εἶπεν
KJV: But he said, Yea rather,
INT: he moreover said

Luke 15:14 PPro-NM3S
GRK: ἐκείνην καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι
KJV: land; and he began to be in want.
INT: that and he began to be in need

Luke 16:24 PPro-NM3S
GRK: καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπεν
KJV: the tip of his finger
INT: And he having cried out said

Luke 17:11 PPro-NM3S
GRK: Ἰερουσαλὴμ καὶ αὐτὸς διήρχετο διὰ
KJV: it came to pass, as he went to
INT: Jerusalem that he passed through

Luke 17:16 PPro-NM3S
GRK: αὐτῷ καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρίτης
KJV: thanks: and he was a Samaritan.
INT: to him and he was a Samaritan

Luke 18:39 PPro-NM3S
GRK: ἵνα σιγήσῃ αὐτὸς δὲ πολλῷ
KJV: but he cried
INT: that he should be silent he however much

Luke 19:2 PPro-NM3S
GRK: Ζακχαῖος καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης
INT: Zacchaeus and he was a chief tax collector

Luke 19:2 PPro-NM3S
GRK: ἀρχιτελώνης καὶ αὐτὸς πλούσιος
INT: a chief tax collector and he [was] rich

Luke 19:9 PPro-NM3S
GRK: καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ
KJV: house, forsomuch as he also is
INT: inasmuch as also he a son of Abraham

Luke 20:42 PPro-NM3S
GRK: αὐτὸς γὰρ Δαυὶδ
NAS: For David himself says in the book
KJV: And David himself saith in
INT: himself indeed David

Luke 22:41 PPro-NM3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ'
KJV: And he was withdrawn from
INT: And he was withdrawn from

Luke 23:9 PPro-NM3S
GRK: λόγοις ἱκανοῖς αὐτὸς δὲ οὐδὲν
KJV: words; but he answered him
INT: words many he however nothing

Luke 24:15 PPro-NM3S
GRK: συζητεῖν καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἐγγίσας
KJV: drew near, and went with them.
INT: reasoned that himself Jesus having drawn near

Luke 24:21 PPro-NM3S
GRK: ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ
KJV: it had been he which should
INT: were hoping he it is who

Luke 24:25 PPro-NM3S
GRK: καὶ αὐτὸς εἶπεν πρὸς
KJV: Then he said unto
INT: And he said to

Luke 24:28 PPro-NM3S
GRK: ἐπορεύοντο καὶ αὐτὸς προσεποιήσατο πορρώτερον
KJV: and he made as though
INT: they were going and he appeared farther

Luke 24:31 PPro-NM3S
GRK: αὐτόν καὶ αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο
KJV: him; and he vanished out of
INT: him And he vanished [from] being seen

Luke 24:36 PPro-NM3S
GRK: αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ἔστη ἐν
KJV: spake, Jesus himself stood in
INT: of them as they were telling himself he stood in

Luke 24:39 PPro-NM3S
GRK: ἐγώ εἰμι αὐτός ψηλαφήσατέ με
NAS: and My feet, that it is I Myself; touch
KJV: it is I myself: handle me,
INT: I am he Touch me

John 2:12 PPro-NM3S
GRK: εἰς Καφαρναοὺμ αὐτὸς καὶ ἡ
KJV: to Capernaum, he, and his
INT: to Capernaum he and the

John 2:24 PPro-NM3S
GRK: αὐτὸς δὲ Ἰησοῦς
NAS: But Jesus, on His part, was not entrusting
KJV: commit himself unto them, because he
INT: self moreover Jesus

John 2:25 PPro-NM3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν
NAS: man, for He Himself knew
KJV: man: for he knew what
INT: the man he indeed knew

John 4:2 PPro-NM3S
GRK: καίτοιγε Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν
NAS: Jesus Himself was not baptizing,
KJV: (Though Jesus himself baptized not,
INT: although indeed Jesus himself not was baptizing

John 4:12 PPro-NM3S
GRK: φρέαρ καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ
NAS: and drank of it himself and his sons
KJV: drank thereof himself, and his
INT: well and himself of it

John 4:44 PPro-NM3S
GRK: αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς
NAS: For Jesus Himself testified
KJV: For Jesus himself testified, that
INT: himself indeed Jesus

John 4:53 PPro-NM3S
GRK: καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ἡ
KJV: liveth: and himself believed, and
INT: And he believed himself and the

John 5:20 PPro-NM3S
GRK: αὐτῷ ἃ αὐτὸς ποιεῖ καὶ
KJV: all things that himself doeth: and
INT: to him which himself he does and

John 6:6 PPro-NM3S
GRK: πειράζων αὐτόν αὐτὸς γὰρ ᾔδει
KJV: him: for he himself knew what
INT: testing him he indeed knew

John 6:15 PPro-NM3S
GRK: τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος
KJV: to make him a king, he departed
INT: the moutain himself alone

John 7:4 PPro-NM3S
GRK: καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ
NAS: when he himself seeks
KJV: secret, and he himself seeketh to be
INT: and seeks himself in public

John 7:9 PPro-NM3S
GRK: δὲ εἰπὼν αὐτὸς ἔμεινεν ἐν
KJV: these words unto them, he abode
INT: moreover having said to them he remained in

John 7:10 PPro-NM3S
GRK: τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη οὐ
KJV: then went he also up
INT: then also he went up not

John 9:21 PPro-NM3S
GRK: ἡλικίαν ἔχει αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ
KJV: of age; ask him: he shall speak
INT: age has he concerning himself

John 12:24 PPro-NM3S
GRK: γῆν ἀποθάνῃ αὐτὸς μόνος μένει
KJV: the ground and die, it abideth alone:
INT: ground should die it alone abides

John 12:49 PPro-NM3S
GRK: με πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν
NAS: but the Father Himself who sent
KJV: which sent me, he gave me
INT: me Father himself me commandment

John 16:27 PPro-NM3S
GRK: αὐτὸς γὰρ ὁ
NAS: for the Father Himself loves
KJV: For the Father himself loveth you,
INT: himself indeed the

John 18:1 PPro-NM3S
GRK: ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ
KJV: into the which he entered, and
INT: which entered he and of the

Acts 2:34 PPro-NM3S
GRK: λέγει δὲ αὐτός Εἶπεν ὁ
NAS: into heaven, but he himself says:
KJV: but he saith himself, The LORD said
INT: he says however himself Said the

Acts 3:10 PPro-NM3S
GRK: αὐτὸν ὅτι αὐτὸς ἦν ὁ
KJV: at that which had happened unto him.
INT: him that he it was who

Acts 7:15 PPro-NM3S
GRK: καὶ ἐτελεύτησεν αὐτὸς καὶ οἱ
KJV: and died, he, and our
INT: and died he and the

Acts 8:13 PPro-NM3S
GRK: Σίμων καὶ αὐτὸς ἐπίστευσεν καὶ
NAS: Simon himself believed;
KJV: Then Simon himself believed also:
INT: Simon also himself believed and

Acts 10:26 PPro-NM3S
GRK: καὶ ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι
KJV: Stand up; I myself also am
INT: also I myself a man am

Acts 14:12 PPro-NM3S
GRK: Ἑρμῆν ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ
KJV: Mercurius, because he was the chief
INT: Hermes because he was the

Acts 16:33 PPro-NM3S
GRK: καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ
KJV: and all his, straightway.
INT: and was baptized he and the [family]

Acts 17:25 PPro-NM3S
GRK: προσδεόμενός τινος αὐτὸς διδοὺς πᾶσι
NAS: anything, since He Himself gives
KJV: any thing, seeing he giveth
INT: as needing anything himself giving to all

Acts 18:19 PPro-NM3S
GRK: κατέλιπεν αὐτοῦ αὐτὸς δὲ εἰσελθὼν
NAS: Now he himself entered
KJV: but he himself entered
INT: left there himself moreover having entered

Acts 19:22 PPro-NM3S
GRK: καὶ Ἔραστον αὐτὸς ἐπέσχεν χρόνον
KJV: and Erastus; but he himself stayed in
INT: and Erastus he remained a time

Acts 20:13 PPro-NM3S
GRK: ἦν μέλλων αὐτὸς πεζεύειν
NAS: it, intending himself to go by land.
KJV: minding himself to go afoot.
INT: he is being about himself to go on foot

Acts 20:35 PPro-NM3S
GRK: Ἰησοῦ ὅτι αὐτὸς εἶπεν Μακάριόν
NAS: Jesus, that He Himself said,
KJV: Jesus, how he said, It is
INT: Jesus that himself said Blessed

Acts 21:24 PPro-NM3S
GRK: στοιχεῖς καὶ αὐτὸς φυλάσσων τὸν
KJV: but [that] thou thyself also
INT: you walk orderly also yourself keeping the

Acts 22:20 PPro-NM3S
GRK: σου καὶ αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς
KJV: Stephen was shed, I also was
INT: of you also I myself was standing by

Acts 24:8 PPro-NM3S
GRK: οὗ δυνήσῃ αὐτὸς ἀνακρίνας περὶ
NAS: you]. By examining him yourself concerning
KJV: Commanding his accusers to come
INT: him you will be able yourself having examined concerning

Acts 24:16 PPro-NM3S
GRK: τούτῳ καὶ αὐτὸς ἀσκῶ ἀπρόσκοπον
KJV: do I exercise myself, to have
INT: this also I myself exercise without offense

Acts 25:22 PPro-NM3S
GRK: Ἐβουλόμην καὶ αὐτὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: the man myself. Tomorrow,
KJV: hear the man myself. To morrow,
INT: I was desiring also myself the man

Romans 7:25 PPro-NM3S
GRK: ἄρα οὖν αὐτὸς ἐγὼ τῷ
NAS: on the one hand I myself with my mind
KJV: with the mind I myself serve the law
INT: then Therefore myself I with the

Romans 9:3 PPro-NM3S
GRK: ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ
NAS: For I could wish that I myself were accursed,
KJV: I could wish that myself were accursed
INT: a curse to be myself I from

Romans 10:12 PPro-NM3S
GRK: ὁ γὰρ αὐτὸς κύριος πάντων
NAS: and Greek; for the same [Lord] is Lord
KJV: the Greek: for the same Lord over all
INT: indeed [the] same Lord of all

Romans 15:14 PPro-NM3S
GRK: μου καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ
NAS: you, my brethren, I myself also
KJV: And I myself also am persuaded
INT: of me also myself I concerning

1 Corinthians 2:15 PPro-NM3S
GRK: τὰ πάντα αὐτὸς δὲ ὑπ'
NAS: yet he himself is appraised
KJV: yet he himself is judged
INT: all things himself however by

1 Corinthians 3:15 PPro-NM3S
GRK: κατακαήσεται ζημιωθήσεται αὐτὸς δὲ σωθήσεται
NAS: up, he will suffer loss; but he himself will be saved,
KJV: but he himself shall be saved;
INT: will be consumed he will suffer loss he himself moreover will be saved

1 Corinthians 9:20 PPro-NM3S
GRK: μὴ ὢν αὐτὸς ὑπὸ νόμον
NAS: though not being myself under
INT: not being myself under law

1 Corinthians 9:27 PPro-NM3S
GRK: ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι
NAS: to others, I myself will not be disqualified.
KJV: to others, I myself should be
INT: to others having preached myself rejected I might be

1 Corinthians 12:5 PPro-NM3S
GRK: καὶ ὁ αὐτὸς κύριος
NAS: of ministries, and the same Lord.
KJV: of administrations, but the same Lord.
INT: but the same Lord

1 Corinthians 12:6 PPro-NM3S
GRK: ὁ δὲ αὐτὸς θεός ὁ
NAS: of effects, but the same God
KJV: but it is the same God which
INT: the but same God who

1 Corinthians 15:28 PPro-NM3S
GRK: τότε καὶ αὐτὸς ὁ υἱὸς
KJV: also himself be subject
INT: then also himself the Son

2 Corinthians 10:1 PPro-NM3S
GRK: Αὐτὸς δὲ ἐγὼ
NAS: I, Paul, myself urge
KJV: I Paul myself beseech you
INT: myself moreover I

2 Corinthians 10:7 PPro-NM3S
GRK: ὅτι καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ οὕτως
KJV: that, as he [is] Christ's, even
INT: that as he [is] of Christ so

2 Corinthians 11:14 PPro-NM3S
GRK: οὐ θαῦμα αὐτὸς γὰρ ὁ
NAS: No wonder, for even Satan disguises
KJV: for Satan himself is transformed into
INT: no wonder himself indeed

2 Corinthians 12:13 PPro-NM3S
GRK: μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ
NAS: except that I myself did not become a burden
KJV: [it be] that I myself was not
INT: not that myself I not

Ephesians 2:14 PPro-NM3S
GRK: Αὐτὸς γάρ ἐστιν
NAS: For He Himself is our peace, who made
KJV: For he is our
INT: he indeed is

Ephesians 4:10 PPro-NM3S
GRK: ὁ καταβὰς αὐτός ἐστιν καὶ
NAS: He who descended is Himself also
KJV: He that descended is
INT: the [one] having descended the same is also

Ephesians 4:11 PPro-NM3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς
KJV: And he gave some,
INT: and he gave some

Ephesians 5:23 PPro-NM3S
GRK: τῆς ἐκκλησίας αὐτὸς σωτὴρ τοῦ
NAS: of the church, He Himself [being] the Savior
KJV: of the church: and he is the saviour
INT: of the church he Savior of the

Ephesians 5:27 PPro-NM3S
GRK: ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον
KJV: he might present it to himself
INT: that he might present it to himself glorious

Philippians 2:24 PPro-NM3S
GRK: ὅτι καὶ αὐτὸς ταχέως ἐλεύσομαι
NAS: in the Lord that I myself also
KJV: I also myself shall come shortly.
INT: that also myself soon I will come

Colossians 1:17 PPro-NM3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἔστιν πρὸ
KJV: And he is before
INT: And he is before

Colossians 1:18 PPro-NM3S
GRK: καὶ αὐτός ἐστιν ἡ
NAS: so that He Himself will come
KJV: And he is the head
INT: And he is the

Colossians 1:18 PPro-NM3S
GRK: ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων
KJV: all [things] he might have
INT: in all things he holding the first place

1 Thessalonians 3:11 PPro-NM3S
GRK: Αὐτὸς δὲ ὁ
NAS: and Father Himself and Jesus
KJV: Now God himself and our
INT: himself moreover the

1 Thessalonians 4:16 PPro-NM3S
GRK: ὅτι αὐτὸς ὁ κύριος
NAS: For the Lord Himself will descend
KJV: the Lord himself shall descend
INT: because himself the Lord

1 Thessalonians 5:23 PPro-NM3S
GRK: Αὐτὸς δὲ ὁ
NAS: of peace Himself sanctify
KJV: And the very God of peace
INT: himself moreover the

2 Thessalonians 2:16 PPro-NM3S
GRK: Αὐτὸς δὲ ὁ
NAS: Christ Himself and God
KJV: Jesus Christ himself, and God,
INT: himself moreover the

2 Thessalonians 3:16 PPro-NM3S
GRK: Αὐτὸς δὲ ὁ
NAS: of peace Himself continually
KJV: the Lord of peace himself give you
INT: himself moreover the

Hebrews 1:5 PPro-NM3S
GRK: πατέρα καὶ αὐτὸς ἔσται μοι
KJV: a Father, and he shall be to
INT: Father and he will be to me

Hebrews 1:12 PPro-NM3S
GRK: δὲ ὁ αὐτὸς εἶ καὶ
KJV: thou art the same, and thy
INT: however the same are and

Hebrews 2:14 PPro-NM3S
GRK: σαρκός καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχεν
NAS: and blood, He Himself likewise
KJV: he also himself likewise took part
INT: of flesh also he in like manner took part in

Hebrews 2:18 PPro-NM3S
GRK: γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς δύναται
NAS: For since He Himself was tempted
KJV: he himself hath suffered
INT: indeed he has suffered himself having been tempted he is able

Hebrews 4:10 PPro-NM3S
GRK: αὐτοῦ καὶ αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὸ
KJV: his rest, he also hath ceased
INT: of him also he rested from

Hebrews 5:2 PPro-NM3S
GRK: ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν
NAS: since he himself also
KJV: for that he himself also is compassed
INT: since also himself is encompassed with weakness

Hebrews 13:5 PPro-NM3S
GRK: τοῖς παροῦσιν αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν
NAS: with what you have; for He Himself has said,
KJV: for he hath said,
INT: with present [circumstances] himself indeed has said

Hebrews 13:8 PPro-NM3S
GRK: σήμερον ὁ αὐτός καὶ εἰς
NAS: Christ [is] the same yesterday
KJV: Jesus Christ the same yesterday, and
INT: today [is] the same and to

James 1:13 PPro-NM3S
GRK: πειράζει δὲ αὐτὸς οὐδένα
NAS: by evil, and He Himself does not tempt
KJV: neither tempteth he any man:
INT: tempts moreover himself no one

1 Peter 2:24 PPro-NM3S
GRK: ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν
NAS: and He Himself bore our sins
KJV: Who his own self bare our
INT: sins of us himself bore in

1 Peter 5:10 PPro-NM3S
GRK: ὀλίγον παθόντας αὐτὸς καταρτίσει στηρίξει
KJV: a while, make
INT: a little while [you] having suffered himself may he thoroughly prepare may he establish

1 John 1:7 PPro-NM3S
GRK: περιπατῶμεν ὡς αὐτὸς ἔστιν ἐν
NAS: in the Light as He Himself is in the Light,
KJV: the light, as he is in
INT: we should walk as he is in

1 John 2:2 PPro-NM3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἱλασμός ἐστιν
NAS: and He Himself is the propitiation
KJV: And he is the propitiation
INT: and he [the] propitiation is

1 John 2:6 PPro-NM3S
GRK: περιεπάτησεν καὶ αὐτὸς οὕτως περιπατεῖν
KJV: him ought himself also so
INT: walked also himself so to walk

1 John 2:25 PPro-NM3S
GRK: ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν
NAS: which He Himself made
KJV: the promise that he hath promised us,
INT: promise which he promised us

1 John 3:24 PPro-NM3S
GRK: μένει καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ
KJV: him, and he in him.
INT: abides and he in him

1 John 4:10 PPro-NM3S
GRK: ἀλλ' ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς
KJV: but that he loved us,
INT: but that he loved us

1 John 4:13 PPro-NM3S
GRK: μένομεν καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν
KJV: him, and he in us,
INT: we abide and he in us

1 John 4:15 PPro-NM3S
GRK: μένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ
KJV: him, and he in God.
INT: abides and he in

1 John 4:19 PPro-NM3S
GRK: ἀγαπῶμεν ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν
KJV: We love him, because he
INT: love because he first loved

3 John 1:10 PPro-NM3S
GRK: τούτοις οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς
KJV: doth he himself receive
INT: these neither himself receives the

Revelation 3:20 PPro-NM3S
GRK: αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ' ἐμοῦ
KJV: him, and he with me.
INT: him and he with me

Revelation 14:10 PPro-NM3S
GRK: καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ
KJV: into the cup of his indignation; and
INT: also he will drink of

Revelation 14:17 PPro-NM3S
GRK: ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ
KJV: is in heaven, he also having
INT: having also he a sickle sharp

Revelation 17:11 PPro-NM3S
GRK: ἔστιν καὶ αὐτὸς ὄγδοός ἐστιν
NAS: which was and is not, is himself also
KJV: not, even he is the eighth,
INT: is also he an eighth is

Revelation 19:12 PPro-NM3S
GRK: εἰ μὴ αὐτός
KJV: knew, but he himself.
INT: if not himself

Revelation 19:15 PPro-NM3S
GRK: ἔθνη καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς
KJV: the nations: and he shall rule them
INT: nations and he will shepherd them

Revelation 19:15 PPro-NM3S
GRK: σιδηρᾷ καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν
KJV: of iron: and he treadeth the winepress
INT: iron and he treads the

Revelation 21:3 PPro-NM3S
GRK: ἔσονται καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς
KJV: and God himself shall be with
INT: will be and himself God

Revelation 21:7 PPro-NM3S
GRK: θεὸς καὶ αὐτὸς ἔσται μοι
KJV: God, and he shall be my
INT: God and he will be to me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page