2 Corinthians 12:13
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5101 [e]τί
ti
In whatIPro-NNS
1063 [e]γάρ
gar
forConj
1510 [e]ἐστιν
estin
is itV-PIA-3S
3739 [e]
ho
thatRelPro-ANS
2274 [e]ἡσσώθητε
hēssōthēte
you were inferiorV-AIP-2P
5228 [e]ὑπὲρ
hyper
beyondPrep
3588 [e]τὰς
tas
theArt-AFP
3062 [e]λοιπὰς
loipas
restAdj-AFP
1577 [e]ἐκκλησίας,
ekklēsias
[of the] churches,N-AFP
1487 [e]εἰ
ei
ifConj
3361 [e]μὴ
notAdv
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
846 [e]αὐτὸς
autos
myselfPPro-NM3S
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
2655 [e]κατενάρκησα
katenarkēsa
did burdenV-AIA-1S
4771 [e]ὑμῶν;
hymōn
you?PPro-G2P
5483 [e]χαρίσασθέ
charisasthe
ForgiveV-AMM-2P
1473 [e]μοι
moi
mePPro-D1S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
93 [e]ἀδικίαν
adikian
wrongN-AFS
3778 [e]ταύτην.
tautēn
this!DPro-AFS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:13 Greek NT: Nestle 1904
τί γάρ ἐστιν ὃ ἡσσώθητε ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας, εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν; χαρίσασθέ μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:13 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τί γάρ ἐστιν ὃ ἡσσώθητε ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας, εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν; χαρίσασθέ μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:13 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τί γάρ ἐστιν ὃ ἡσσώθητε ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας, εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν; χαρίσασθέ μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:13 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tί γάρ ἐστιν ὃ ἡττήθητε ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας, εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν; Χαρίσασθέ μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:13 Greek NT: Greek Orthodox Church
Τί γάρ ἐστιν ὃ ἡττήθητε ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας, εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν; χαρίσασθέ μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:13 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τί γάρ ἐστιν ὃ ἡσσώθητε ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας, εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν; χαρίσασθέ μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:13 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τί γάρ ἐστιν ὃ ἡττήθητε ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας, εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν; χαρίσασθέ μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:13 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τί γάρ ἐστιν ὃ ἡττήθητε ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν χαρίσασθέ μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην

2 Corinthians 12:13 Hebrew Bible
כי במה נגרעתם מן הקהלות האחרות אם לא הלאיתי אתכם סלחו נא לי את העולה הזאת׃

2 Corinthians 12:13 Aramaic NT: Peshitta
ܒܡܢܐ ܓܝܪ ܐܬܒܨܪܬܘܢ ܡܢ ܥܕܬܐ ܐܚܪܢܝܬܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܗܕܐ ܕܐܢܐ ܠܐ ܝܩܪܬ ܥܠܝܟܘܢ ܫܒܘܩܘ ܠܝ ܗܕܐ ܤܟܠܘܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For in what respect were you treated as inferior to the rest of the churches, except that I myself did not become a burden to you? Forgive me this wrong!

King James Bible
For what is it wherein ye were inferior to other churches, except it be that I myself was not burdensome to you? forgive me this wrong.

Holman Christian Standard Bible
So in what way were you treated worse than the other churches, except that I personally did not burden you? Forgive me this wrong!
Treasury of Scripture Knowledge

I myself.

2 Corinthians 12:14 Behold, the third time I am ready to come to you; and I will not …

2 Corinthians 11:8,9 I robbed other churches, taking wages of them, to do you service…

1 Corinthians 9:6,12,15-18 Or I only and Barnabas, have not we power to forbear working…

forgive.

2 Corinthians 11:7 Have I committed an offense in abasing myself that you might be exalted, …

Links
2 Corinthians 12:132 Corinthians 12:13 NIV2 Corinthians 12:13 NLT2 Corinthians 12:13 ESV2 Corinthians 12:13 NASB2 Corinthians 12:13 KJV2 Corinthians 12:13 Bible Apps2 Corinthians 12:13 Biblia Paralela2 Corinthians 12:13 Chinese Bible2 Corinthians 12:13 French Bible2 Corinthians 12:13 German BibleBible Hub
2 Corinthians 12:12
Top of Page
Top of Page