αὐτὰς
Englishman's Concordance
αὐτὰς (autas) — 12 Occurrences

Mark 16:8 PPro-AF3P
GRK: εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρόμος καὶ
KJV: the sepulchre; for they trembled and
INT: possessed indeed them trembling and

Luke 23:28 PPro-AF3P
GRK: δὲ πρὸς αὐτὰς ὁ Ἰησοῦς
KJV: turning unto them said, Daughters
INT: moreover to them Jesus

Luke 24:4 PPro-AF3P
GRK: τῷ ἀπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου
KJV: as they were much perplexed
INT: were perplexed they about this

Luke 24:5 PPro-AF3P
GRK: εἶπαν πρὸς αὐτάς Τί ζητεῖτε
KJV: they said unto them, Why seek ye
INT: they said to them Why seek you

John 2:7 PPro-AF3P
GRK: καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω
KJV: And they filled them up to
INT: And they filled them unto [the] brim

John 11:19 PPro-AF3P
GRK: ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ
KJV: to comfort them concerning their
INT: that they might console them concerning the

John 14:21 PPro-AF3P
GRK: καὶ τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός ἐστιν
KJV: and keepeth them, he it is
INT: and keeps them he it is

Colossians 3:19 PPro-AF3P
GRK: πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς
KJV: bitter against them.
INT: be bitter against them

Hebrews 10:11 PPro-AF3P
GRK: καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων
NAS: time after time the same sacrifices,
KJV: oftentimes the same sacrifices,
INT: and the same often offering

Hebrews 11:13 PPro-AF3P
GRK: ἀλλὰ πόρρωθεν αὐτὰς ἰδόντες καὶ
KJV: but having seen them afar off, and
INT: but from afar them having seen and

Jude 1:7 PPro-AF3P
GRK: αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις τὸν
KJV: the cities about them in like manner,
INT: the around them cities

Revelation 7:14 PPro-AF3P
GRK: καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ
INT: and made white them in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page