αὐταῖς
Englishman's Concordance
αὐταῖς (autais) — 20 Occurrences

Matthew 28:9 PPro-DF3P
GRK: Ἰησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς λέγων Χαίρετε
KJV: they went to tell his disciples,
INT: Jesus met them saying Greetings

Matthew 28:10 PPro-DF3P
GRK: τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς
KJV: said Jesus unto them, Be not
INT: Then says to them Jesus

Mark 16:6 PPro-DF3P
GRK: δὲ λέγει αὐταῖς Μὴ ἐκθαμβεῖσθε
KJV: And he saith unto them, Be not
INT: moreover he says to them Not be amazed

Luke 8:3 PPro-DF3P
GRK: τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς
KJV: unto him of their substance.
INT: the means by them

Luke 13:14 PPro-DF3P
GRK: ἐργάζεσθαι ἐν αὐταῖς οὖν ἐρχόμενοι
INT: [men] to work in these therefore coming

Luke 24:4 PPro-DF3P
GRK: δύο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθῆτι
KJV: men stood by them in shining
INT: two stood by them in garments

Luke 24:10 PPro-DF3P
GRK: λοιπαὶ σὺν αὐταῖς ἔλεγον πρὸς
KJV: [women that were] with them, which
INT: rest with them [who] told to

Luke 24:11 PPro-DF3P
GRK: καὶ ἠπίστουν αὐταῖς
KJV: seemed to them as idle tales,
INT: and they disbelieved them

John 5:39 PPro-DF3P
GRK: δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον
KJV: for in them ye think
INT: think in them life eternal

1 Corinthians 14:34 PPro-DF3P
GRK: γὰρ ἐπιτρέπεται αὐταῖς λαλεῖν ἀλλὰ
KJV: not permitted unto them to speak; but
INT: indeed it is allowed to them to speak but

Philippians 4:3 PPro-DF3P
GRK: σύζυγε συλλαμβάνου αὐταῖς αἵτινες ἐν
NAS: these women who
KJV: help those women which
INT: yoke-fellow help these [women] who in

1 Timothy 1:18 PPro-DF3P
GRK: στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν
KJV: thou by them mightest war a good
INT: you might war by them the good

1 Timothy 5:16 PPro-DF3P
GRK: χήρας ἐπαρκείτω αὐταῖς καὶ μὴ
KJV: widows, let them relieve them, and let
INT: widows let impart relief to them and not

Hebrews 10:1 PPro-DF3P
GRK: ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς
NAS: never, by the same sacrifices
KJV: can never with those sacrifices which
INT: year with the same sacrifices which

Hebrews 10:3 PPro-DF3P
GRK: ἀλλ' ἐν αὐταῖς ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν
NAS: But in those [sacrifices] there is a reminder
KJV: in those [sacrifices there is] a remembrance again
INT: But in these a remembrance of sins

2 Peter 3:16 PPro-DF3P
GRK: λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων
KJV: speaking in them of these things;
INT: speaking in them concerning these things

Revelation 9:3 PPro-DF3P
GRK: καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία ὡς
KJV: and unto them was given
INT: and was given to them power as

Revelation 9:4 PPro-DF3P
GRK: καὶ ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα μὴ
KJV: it was commanded them that
INT: and it was said to them that not

Revelation 9:19 PPro-DF3P
GRK: καὶ ἐν αὐταῖς ἀδικοῦσιν
KJV: tails: for their tails [were] like
INT: and with them they injure

Revelation 15:1 PPro-DF3P
GRK: ὅτι ἐν αὐταῖς ἐτελέσθη ὁ
KJV: for in them is filled up the wrath
INT: because in them was completed the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page