1 John 3:24
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3588 [e]
ho
the [one]Art-NMS
5083 [e]τηρῶν
tērōn
keepingV-PPA-NMS
3588 [e]τὰς
tas
theArt-AFP
1785 [e]ἐντολὰς
entolas
commandmentsN-AFP
846 [e]αὐτοῦ
autou
of Him,PPro-GM3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
846 [e]αὐτῷ
autō
HimPPro-DM3S
3306 [e]μένει
menei
abides,V-PIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
846 [e]αὐτὸς
autos
HePPro-NM3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
846 [e]αὐτῷ·
autō
him.PPro-DM3S
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
1722 [e]ἐν
en
byPrep
3778 [e]τούτῳ
toutō
thisDPro-DNS
1097 [e]γινώσκομεν
ginōskomen
we knowV-PIA-1P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3306 [e]μένει
menei
He abidesV-PIA-3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
1473 [e]ἡμῖν,
hēmin
us,PPro-D1P
1537 [e]ἐκ
ek
byPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GNS
4151 [e]Πνεύματος
Pneumatos
SpiritN-GNS
3739 [e]οὗ
hou
whomRelPro-GNS
1473 [e]ἡμῖν
hēmin
to usPPro-D1P
1325 [e]ἔδωκεν.
edōken
He has given.V-AIA-3S

Greek Texts
ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:24 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ· καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ Πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:24 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ· καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:24 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ· καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:24 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ. Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:24 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ. καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ Πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:24 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὁ τηρέω ὁ ἐντολή αὐτός ἐν αὐτός μένω καί αὐτός ἐν αὐτός καί ἐν οὗτος γινώσκω ὅτι μένω ἐν ἡμᾶς ἐκ ὁ πνεῦμα ὅς ἡμᾶς δίδωμι

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:24 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἐν αὐτῷ μένει, καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ. καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ Πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:24 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ· καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν ἐκ τοῦ πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν


1 John 3:24 Hebrew Bible
והשמר את מצותיו יקום בו והוא בו ובזאת נדע כי הוא שכן בנו ברוח אשר נתן לנו׃

1 John 3:24 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܝܢܐ ܕܢܛܪ ܦܘܩܕܢܘܗܝ ܒܗ ܡܬܢܛܪ ܘܗܘ ܫܪܐ ܒܗ ܘܒܗܕܐ ܡܤܬܟܠܝܢܢ ܕܫܪܐ ܒܢ ܡܢ ܪܘܚܗ ܗܝ ܕܝܗܒ ܠܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
The one who keeps His commandments abides in Him, and He in him. We know by this that He abides in us, by the Spirit whom He has given us.

King James Bible
And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us, by the Spirit which he hath given us.

Holman Christian Standard Bible
The one who keeps His commands remains in Him, and He in him. And the way we know that He remains in us is from the Spirit He has given us.
Treasury of Scripture Knowledge

he that.

1 John 3:22 And whatever we ask, we receive of him, because we keep his commandments, …

John 14:21-23 He that has my commandments, and keeps them, he it is that loves …

John 15:7-10 If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what …

dwelleth.

1 John 4:7,12,15,16 Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one …

John 6:54-56 Whoever eats my flesh, and drinks my blood, has eternal life; and …

John 17:21 That they all may be one; as you, Father, are in me, and I in you, …

1 Corinthians 3:16 Know you not that you are the temple of God, and that the Spirit …

1 Corinthians 6:19 What? know you not that your body is the temple of the Holy Ghost …

2 Corinthians 6:16 And what agreement has the temple of God with idols? for you are …

2 Timothy 1:14 That good thing which was committed to you keep by the Holy Ghost …

we.

1 John 4:13 Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he has …

Romans 8:9-17 But you are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the …

Galatians 4:5,6 To redeem them that were under the law, that we might receive the …

Links
1 John 3:241 John 3:24 NIV1 John 3:24 NLT1 John 3:24 ESV1 John 3:24 NASB1 John 3:24 KJV1 John 3:24 Bible Apps1 John 3:24 Biblia Paralela1 John 3:24 Chinese Bible1 John 3:24 French Bible1 John 3:24 German BibleBible Hub
1 John 3:23
Top of Page
Top of Page