1785. ἐντολή (entolé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1785. ἐντολή (entolé) — 67 Occurrences

Matthew 5:19 N-GFP
GRK: μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν
NAS: of these commandments, and teaches
KJV: least commandments, and
INT: one of the commandments of these the

Matthew 15:3 N-AFS
GRK: παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ
NAS: transgress the commandment of God
KJV: transgress the commandment of God
INT: break the commandment of God

Matthew 19:17 N-AFP
GRK: τήρησον τὰς ἐντολάς
NAS: into life, keep the commandments.
KJV: life, keep the commandments.
INT: keep the commandments

Matthew 22:36 N-NFS
GRK: Διδάσκαλε ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν
NAS: is the great commandment in the Law?
KJV: [is] the great commandment in
INT: Teacher which commandment [is the] greatest in

Matthew 22:38 N-NFS
GRK: καὶ πρώτη ἐντολή
NAS: is the great and foremost commandment.
KJV: and great commandment.
INT: and first commandment

Matthew 22:40 N-DFP
GRK: ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ
NAS: two commandments depend
KJV: these two commandments hang all
INT: two commandments all the

Mark 7:8 N-AFS
GRK: ἀφέντες τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ
NAS: Neglecting the commandment of God,
KJV: laying aside the commandment of God,
INT: having left the commandment of God

Mark 7:9 N-AFS
GRK: ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ
NAS: at setting aside the commandment of God
KJV: ye reject the commandment of God,
INT: do you set aside the commandment of God

Mark 10:5 N-AFS
GRK: ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην
NAS: he wrote you this commandment.
KJV: you this precept.
INT: for you the commandment this

Mark 10:19 N-AFP
GRK: τὰς ἐντολὰς οἶδας Μὴ
NAS: You know the commandments, DO NOT MURDER,
KJV: Thou knowest the commandments, Do not
INT: The commandments you know not

Mark 12:28 N-NFS
GRK: Ποία ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη πάντων
NAS: Him, What commandment is the foremost
KJV: is the first commandment of all?
INT: Which is commandment [the] first of all

Mark 12:31 N-NFS
GRK: τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστιν
NAS: other commandment greater
KJV: other commandment greater
INT: than these another commandment not there is

Luke 1:6 N-DFP
GRK: πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν
NAS: in all the commandments and requirements
KJV: in all the commandments and ordinances
INT: all the commandments and ordinances

Luke 15:29 N-AFS
GRK: καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον
NAS: neglected a command of yours;
KJV: at any time thy commandment: and yet
INT: and never a commandment of you I disobeyed

Luke 18:20 N-AFP
GRK: τὰς ἐντολὰς οἶδας Μὴ
NAS: You know the commandments, DO NOT COMMIT ADULTERY,
KJV: Thou knowest the commandments, Do not
INT: The commandments you know not

Luke 23:56 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν ἐντολήν
NAS: according to the commandment.
KJV: according to the commandment.
INT: according to the commandment

John 10:18 N-AFS
GRK: ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ
NAS: This commandment I received
KJV: This commandment have I received
INT: This commandment I received from

John 11:57 N-AFP
GRK: οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν
NAS: had given orders that if
KJV: had given a commandment, that,
INT: the Pharisees a command that if

John 12:49 N-AFS
GRK: αὐτός μοι ἐντολὴν δέδωκεν τί
NAS: Me has given Me a commandment [as to] what
KJV: me a commandment, what
INT: himself me commandment gave what

John 12:50 N-NFS
GRK: ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ
NAS: I know that His commandment is eternal
KJV: that his commandment is life
INT: that the commandment of him life

John 13:34 N-AFS
GRK: ἐντολὴν καινὴν δίδωμι
NAS: A new commandment I give
KJV: A new commandment I give unto you,
INT: A commandment new I give

John 14:15 N-AFP
GRK: με τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς
NAS: Me, you will keep My commandments.
KJV: keep my commandments.
INT: me commandments my

John 14:21 N-AFP
GRK: ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ
NAS: He who has My commandments and keeps
KJV: my commandments, and
INT: has the commandments of me and

John 15:10 N-AFP
GRK: ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε
NAS: you keep My commandments, you will abide
KJV: my commandments, ye shall abide
INT: If the commandments of me you keep

John 15:10 N-AFP
GRK: μου τὰς ἐντολὰς τετήρηκα καὶ
NAS: My Father's commandments and abide
KJV: my Father's commandments, and abide
INT: of me the commandments have kept and

John 15:12 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμὴ
NAS: This is My commandment, that you love
KJV: is my commandment, That ye love
INT: is commandment my

Acts 17:15 N-AFS
GRK: καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν
NAS: and receiving a command for Silas
KJV: and receiving a commandment unto Silas
INT: and having received a command to

Romans 7:8 N-GFS
GRK: διὰ τῆς ἐντολῆς κατειργάσατο ἐν
NAS: through the commandment, produced
KJV: by the commandment, wrought
INT: by the commandment produced in

Romans 7:9 N-GFS
GRK: δὲ τῆς ἐντολῆς ἡ ἁμαρτία
NAS: from the Law; but when the commandment came,
KJV: but when the commandment came,
INT: however the commandment the sin

Romans 7:10 N-NFS
GRK: μοι ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς
NAS: and this commandment, which was to result
KJV: And the commandment, which
INT: to me [that] the commandment which [was] to

Romans 7:11 N-GFS
GRK: διὰ τῆς ἐντολῆς ἐξηπάτησέν με
NAS: through the commandment, deceived
KJV: by the commandment, deceived
INT: by the commandment deceived me

Romans 7:12 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ
NAS: is holy, and the commandment is holy
KJV: and the commandment holy,
INT: and the commandment [is] holy and

Romans 7:13 N-GFS
GRK: διὰ τῆς ἐντολῆς
NAS: that through the commandment sin
KJV: by the commandment might become
INT: by the commandment

Romans 13:9 N-NFS
GRK: τις ἑτέρα ἐντολή ἐν τῷ
NAS: other commandment, it is summed
KJV: other commandment, it is briefly comprehended
INT: any other commandment in the

1 Corinthians 7:19 N-GFP
GRK: ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν θεοῦ
NAS: but [what matters is] the keeping of the commandments of God.
KJV: the keeping of the commandments of God.
INT: but keeping [the] commandments of God

1 Corinthians 14:37 N-NFS
GRK: κυρίου ἐστὶν ἐντολή
NAS: to you are the Lord's commandment.
KJV: are the commandments of the Lord.
INT: of [the] Lord they are commands

Ephesians 2:15 N-GFP
GRK: νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν
NAS: [which is] the Law of commandments [contained] in ordinances,
KJV: [even] the law of commandments [contained] in
INT: law of commandments in decrees

Ephesians 6:2 N-NFS
GRK: ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν
NAS: is the first commandment with a promise),
KJV: the first commandment with
INT: which is commandment the first with

Colossians 4:10 N-AFP
GRK: οὗ ἐλάβετε ἐντολάς ἐὰν ἔλθῃ
NAS: you received instructions; if
KJV: ye received commandments: if
INT: whom you received orders if he comes

1 Timothy 6:14 N-AFS
GRK: σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον ἀνεπίλημπτον
NAS: that you keep the commandment without
KJV: keep [this] commandment without spot,
INT: you the commandment spotless blameless

Titus 1:14 N-DFP
GRK: μύθοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων
NAS: myths and commandments of men
KJV: and commandments of men,
INT: fables and commandments of men turning away from

Hebrews 7:5 N-AFS
GRK: ἱερατείαν λαμβάνοντες ἐντολὴν ἔχουσιν ἀποδεκατοῦν
NAS: have commandment in the Law
KJV: have a commandment to take tithes
INT: priesthood [who] receive commandment have to take tithes from

Hebrews 7:16 N-GFS
GRK: κατὰ νόμον ἐντολῆς σαρκίνης γέγονεν
NAS: of physical requirement, but according
KJV: of a carnal commandment, but
INT: according to law of commandment fleshly has been constituted

Hebrews 7:18 N-GFS
GRK: γίνεται προαγούσης ἐντολῆς διὰ τὸ
NAS: of a former commandment because
KJV: a disannulling of the commandment going before
INT: there is of the going before commandment because of the

Hebrews 9:19 N-GFS
GRK: γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ τὸν
NAS: For when every commandment had been spoken
KJV: every precept to all
INT: for every commandment according to the

2 Peter 2:21 N-GFS
GRK: αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς
NAS: from the holy commandment handed
KJV: the holy commandment delivered
INT: to them holy commandment

2 Peter 3:2 N-GFS
GRK: ἀποστόλων ὑμῶν ἐντολῆς τοῦ κυρίου
NAS: prophets and the commandment of the Lord
KJV: and of the commandment of us
INT: apostles by us commandment of the Lord

1 John 2:3 N-AFP
GRK: ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν
NAS: Him, if we keep His commandments.
KJV: we keep his commandments.
INT: if the commandments of him we keep

1 John 2:4 N-AFP
GRK: καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ
NAS: Him, and does not keep His commandments, is a liar,
KJV: not his commandments, is a liar,
INT: and the commandments of him not

1 John 2:7 N-AFS
GRK: Ἀγαπητοί οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω
NAS: a new commandment to you, but an old
KJV: no new commandment unto you, but
INT: beloved not a commandment new I write

1 John 2:7 N-AFS
GRK: ὑμῖν ἀλλ' ἐντολὴν παλαιὰν ἣν
NAS: to you, but an old commandment which
KJV: but an old commandment which ye had
INT: to you but a commandment old which

1 John 2:7 N-NFS
GRK: ἀρχῆς ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά
NAS: the old commandment is the word
KJV: The old commandment is
INT: [the] beginning the commandment old

1 John 2:8 N-AFS
GRK: πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω
NAS: a new commandment to you, which
KJV: a new commandment I write
INT: Again a commandment new I write

1 John 3:22 N-AFP
GRK: ὅτι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦμεν
NAS: we keep His commandments and do
KJV: we keep his commandments, and do
INT: because the commandments of him we keep

1 John 3:23 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ἵνα
NAS: This is His commandment, that we believe
KJV: his commandment, That
INT: is the commandment of him that

1 John 3:23 N-AFS
GRK: καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν
KJV: he gave us commandment.
INT: even as he gave commandment to us

1 John 3:24 N-AFP
GRK: τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν
NAS: The one who keeps His commandments abides
KJV: his commandments dwelleth
INT: keeps the commandments of him in

1 John 4:21 N-AFS
GRK: ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ'
NAS: And this commandment we have
KJV: And this commandment have we from
INT: this the commandment we have from

1 John 5:2 N-AFP
GRK: καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ποιῶμεν
NAS: God and observe His commandments.
KJV: keep his commandments.
INT: and the commandments of him keep

1 John 5:3 N-AFP
GRK: ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν
NAS: that we keep His commandments; and His commandments
KJV: we keep his commandments: and his
INT: that the commandments of him we should keep

1 John 5:3 N-NFP
GRK: καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι
NAS: His commandments; and His commandments are not burdensome.
KJV: and his commandments are not
INT: and the commandments of him burdensome

2 John 1:4 N-AFS
GRK: ἀληθείᾳ καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ
NAS: as we have received commandment [to do] from the Father.
KJV: we have received a commandment from
INT: truth as commandment we received from

2 John 1:5 N-AFS
GRK: οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφων σοι
NAS: to you a new commandment, but the one which
KJV: a new commandment unto thee,
INT: not as a commandment I write to you

2 John 1:6 N-AFP
GRK: κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ αὕτη
NAS: according to His commandments. This
KJV: after his commandments. This is
INT: according to the commandments of him This

2 John 1:6 N-NFS
GRK: αὕτη ἡ ἐντολή ἐστιν καθὼς
NAS: This is the commandment, just
KJV: This is the commandment, That, as
INT: This the commandment is even as

Revelation 12:17 N-AFP
GRK: τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ
NAS: who keep the commandments of God
KJV: keep the commandments of God,
INT: keep the commandments of God

Revelation 14:12 N-AFP
GRK: τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ
NAS: who keep the commandments of God
KJV: [are] they that keep the commandments of God,
INT: keep the commandments of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page