1 John 2:7
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
27 [e]Ἀγαπητοί,
Agapētoi
Beloved,Adj-VMP
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1785 [e]ἐντολὴν
entolēn
a commandmentN-AFS
2537 [e]καινὴν
kainēn
newAdj-AFS
1125 [e]γράφω
graphō
I am writingV-PIA-1S
4771 [e]ὑμῖν,
hymin
to you,PPro-D2P
235 [e]ἀλλ’
all’
butConj
1785 [e]ἐντολὴν
entolēn
a commandmentN-AFS
3820 [e]παλαιὰν
palaian
old,Adj-AFS
3739 [e]ἣν
hēn
whichRelPro-AFS
2192 [e]εἴχετε
eichete
you have hadV-IIA-2P
575 [e]ἀπ’
ap’
fromPrep
746 [e]ἀρχῆς·
archēs
[the] beginning.N-GFS
3588 [e]
TheArt-NFS
1785 [e]ἐντολὴ
entolē
commandmentN-NFS
3588 [e]
- Art-NFS
3820 [e]παλαιά
palaia
oldAdj-NFS
1510 [e]ἐστιν
estin
isV-PIA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3056 [e]λόγος
logos
wordN-NMS
3739 [e]ὃν
hon
thatRelPro-AMS
191 [e]ἠκούσατε.
ēkousate
you have heard.V-AIA-2P

Greek Texts
ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:7 Greek NT: Nestle 1904
Ἀγαπητοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ἀλλ’ ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ’ ἀρχῆς· ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:7 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἀγαπητοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ἀλλ' ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ' ἀρχῆς· ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:7 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἀγαπητοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ἀλλ' ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ' ἀρχῆς· ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:7 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀδελφοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ἀλλ’ ἐντολὴν παλαιάν, ἣν εἴχετε ἀπ’ ἀρχῆς· ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:7 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἀδελφοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ἀλλ’ ἐντολὴν παλαιὰν, ἣν εἴχετε ἀπ’ ἀρχῆς· ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:7 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀγαπητός οὐ ἐντολή καινός γράφω ὑμεῖς ἀλλά ἐντολή παλαιός ὅς ἔχω ἀπό ἀρχή ὁ ἐντολή ὁ παλαιός εἰμί ὁ λόγος ὅς ἀκούω

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:7 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἀδελφοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ἀλλ’ ἐντολὴν παλαιὰν, ἣν εἴχετε ἀπ’ ἀρχῆς· ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:7 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἀδελφοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν ἀλλ' ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ' ἀρχῆς· ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε ἀπ' ἀρχῆς·

1 John 2:7 Hebrew Bible
אחי אינני כתב לכם מצוה חדשה כי אם מצוה ישנה אשר היתה לכם מראש והמצוה הישנה היא הדבר אשר שמעתם מראש׃

1 John 2:7 Aramaic NT: Peshitta
ܚܒܝܒܝ ܠܘ ܦܘܩܕܢܐ ܚܕܬܐ ܟܬܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܐܠܐ ܦܘܩܕܢܐ ܥܬܝܩܐ ܗܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟܘܢ ܡܢ ܒܪܫܝܬ ܦܘܩܕܢܐ ܕܝܢ ܥܬܝܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ ܗܝ ܕܫܡܥܬܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Beloved, I am not writing a new commandment to you, but an old commandment which you have had from the beginning; the old commandment is the word which you have heard.

King James Bible
Brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment which ye had from the beginning. The old commandment is the word which ye have heard from the beginning.

Holman Christian Standard Bible
Dear friends, I am not writing you a new command but an old command that you have had from the beginning. The old command is the message you have heard.
Treasury of Scripture Knowledge

I write.

1 John 3:11 For this is the message that you heard from the beginning, that we …

Acts 17:19 And they took him, and brought him to Areopagus, saying, May we know …

2 John 1:5 And now I beseech you, lady, not as though I wrote a new commandment …

but.

Leviticus 19:18,34 You shall not avenge, nor bear any grudge against the children of …

Deuteronomy 6:5 And you shall love the LORD your God with all your heart, and with …

Matthew 5:43 You have heard that it has been said, You shall love your neighbor, …

Matthew 22:37-40 Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your …

Mark 12:29-34 And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, …

Romans 13:8-10 Owe no man any thing, but to love one another: for he that loves …

Galatians 5:13,14 For, brothers, you have been called to liberty; only use not liberty …

James 2:8-12 If you fulfill the royal law according to the scripture, You shall …

Links
1 John 2:71 John 2:7 NIV1 John 2:7 NLT1 John 2:7 ESV1 John 2:7 NASB1 John 2:7 KJV1 John 2:7 Bible Apps1 John 2:7 Biblia Paralela1 John 2:7 Chinese Bible1 John 2:7 French Bible1 John 2:7 German BibleBible Hub
1 John 2:6
Top of Page
Top of Page