746. ἀρχή (arché)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 746. ἀρχή (arché) — 56 Occurrences

Matthew 19:4 N-GFS
GRK: κτίσας ἀπ' ἀρχῆς ἄρσεν καὶ
NAS: that He who created [them] from the beginning MADE
KJV: made [them] at the beginning made them
INT: having created [them] from [the] beginning male and

Matthew 19:8 N-GFS
GRK: ὑμῶν ἀπ' ἀρχῆς δὲ οὐ
NAS: your wives; but from the beginning it has not been
KJV: but from the beginning it was not
INT: of you from [the] beginning however not

Matthew 24:8 N-NFS
GRK: δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων
NAS: these things are [merely] the beginning of birth pangs.
KJV: these [are] the beginning of sorrows.
INT: moreover these [are] a beginning of birth pains

Matthew 24:21 N-GFS
GRK: γέγονεν ἀπ' ἀρχῆς κόσμου ἕως
NAS: since the beginning of the world
KJV: since the beginning of the world
INT: has been from [the] beginning of [the] world until

Mark 1:1 N-NFS
GRK: ΑΡΧΗ τοῦ εὐαγγελίου
NAS: The beginning of the gospel of Jesus
KJV: The beginning of the gospel of Jesus
INT: BEGINNING of the gospel

Mark 10:6 N-GFS
GRK: ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν
NAS: But from the beginning of creation,
KJV: from the beginning of the creation
INT: from however [the] beginning of creation male

Mark 13:8 N-NFS
GRK: ἔσονται λιμοί ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα
NAS: These things are [merely] the beginning of birth pangs.
KJV: these [are] the beginnings of sorrows.
INT: there will be famines Beginnings of birth pains [are] these

Mark 13:19 N-GFS
GRK: τοιαύτη ἀπ' ἀρχῆς κτίσεως ἣν
NAS: since the beginning of the creation
KJV: from the beginning of the creation
INT: the like from [the] beginning of creation which

Luke 1:2 N-GFS
GRK: οἱ ἀπ' ἀρχῆς αὐτόπται καὶ
NAS: to us by those who from the beginning were eyewitnesses
KJV: from the beginning were
INT: they from [the] beginning eyewitnesses and

Luke 12:11 N-AFP
GRK: καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς
NAS: the synagogues and the rulers and the authorities,
KJV: and [unto] magistrates, and
INT: and the rulers and the

Luke 20:20 N-DFS
GRK: αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ
NAS: that they [could] deliver Him to the rule and the authority
KJV: him unto the power and
INT: him to the rule and to the

John 1:1 N-DFS
GRK: ΕΝ ΑΡΧΗ ἦν ὁ
NAS: In the beginning was the Word,
KJV: In the beginning was the Word,
INT: In [the] beginning was the

John 1:2 N-DFS
GRK: ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν
NAS: He was in the beginning with God.
KJV: was in the beginning with God.
INT: was in [the] beginning with

John 2:11 N-AFS
GRK: Ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων
NAS: This beginning of [His] signs Jesus
KJV: This beginning of miracles did
INT: This did beginning of the signs

John 6:64 N-GFS
GRK: γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς
NAS: knew from the beginning who
KJV: knew from the beginning who they were
INT: indeed from [the] beginning Jesus

John 8:25 N-AFS
GRK: Ἰησοῦς Τὴν ἀρχὴν ὅτι καὶ
NAS: have I been saying to you [from] the beginning?
KJV: unto you from the beginning.
INT: Jesus from the beginning what also

John 8:44 N-GFS
GRK: ἦν ἀπ' ἀρχῆς καὶ ἐν
NAS: He was a murderer from the beginning, and does not stand
KJV: from the beginning, and
INT: was from [the] beginning and in

John 15:27 N-GFS
GRK: ὅτι ἀπ' ἀρχῆς μετ' ἐμοῦ
NAS: you have been with Me from the beginning.
KJV: me from the beginning.
INT: because from [the] beginning with me

John 16:4 N-GFS
GRK: ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον
NAS: I did not say to you at the beginning, because
KJV: at the beginning, because
INT: to you from [the] beginning not I said

Acts 10:11 N-DFP
GRK: μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιέμενον ἐπὶ
NAS: by four corners to the ground,
KJV: knit at the four corners, and let down
INT: great by four corners let down upon

Acts 11:5 N-DFP
GRK: μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ
NAS: by four corners from the sky;
KJV: heaven by four corners; and it came
INT: great by four corners let down out of

Acts 11:15 N-DFS
GRK: ἡμᾶς ἐν ἀρχῇ
NAS: upon them just as [He did] upon us at the beginning.
KJV: us at the beginning.
INT: us in [the] beginning

Acts 26:4 N-GFS
GRK: τὴν ἀπ' ἀρχῆς γενομένην ἐν
NAS: from my youth up, which from the beginning was spent
KJV: was at the first among mine
INT: from [its] commencement having been among

Romans 8:38 N-NFP
GRK: ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε ἐνεστῶτα
NAS: nor principalities, nor
KJV: nor principalities, nor
INT: angels nor principalities nor things present

1 Corinthians 15:24 N-AFS
GRK: καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν
NAS: all rule and all
KJV: all rule and
INT: he shall have annulled all rule and all

Ephesians 1:21 N-GFS
GRK: ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας
NAS: all rule and authority
KJV: Far above all principality, and power,
INT: above every principality and authority

Ephesians 3:10 N-DFP
GRK: νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς
NAS: the church to the rulers and the authorities
KJV: now unto the principalities and
INT: now to the principalities and the

Ephesians 6:12 N-AFP
GRK: πρὸς τὰς ἀρχάς πρὸς τὰς
NAS: but against the rulers, against
KJV: against principalities, against
INT: against the principalities against the

Philippians 4:15 N-DFS
GRK: ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου
NAS: Philippians, that at the first preaching of the gospel,
KJV: in the beginning of the gospel,
INT: that in [the] beginning of the gospel

Colossians 1:16 N-NFP
GRK: κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι
NAS: dominions or rulers or authorities--
KJV: or principalities, or
INT: lordships or principalities or authorities

Colossians 1:18 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ ἀρχή πρωτότοκος ἐκ
NAS: the church; and He is the beginning, the firstborn
KJV: is the beginning, the firstborn
INT: is the beginning firstborn from among

Colossians 2:10 N-GFS
GRK: κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας
NAS: over all rule and authority;
KJV: of all principality and
INT: head of all rule and authority

Colossians 2:15 N-AFP
GRK: ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς
NAS: When He had disarmed the rulers and authorities,
KJV: [And] having spoiled principalities and
INT: having disarmed the principalities and the

2 Thessalonians 2:13 N-GFS
GRK: θεὸς ἀπ' ἀρχῆς εἰς σωτηρίαν
KJV: hath from the beginning chosen you
INT: God from [the] beginning to salvation

Titus 3:1 N-DFP
GRK: Ὑπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι
NAS: them to be subject to rulers, to authorities,
KJV: to be subject to principalities and
INT: Put in remembrance them to rulers to authorities to be subject

Hebrews 1:10 N-AFP
GRK: Σὺ κατ' ἀρχάς κύριε τὴν
NAS: And, YOU, LORD, IN THE BEGINNING LAID THE FOUNDATION
KJV: in the beginning hast laid the foundation
INT: You in [the] beginning Lord the

Hebrews 2:3 N-AFS
GRK: σωτηρίας ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι
NAS: After it was at the first spoken
KJV: which at the first began
INT: a salvation which a commencement having received to be spoken [of]

Hebrews 3:14 N-AFS
GRK: ἐάνπερ τὴν ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως
NAS: we hold fast the beginning of our assurance
KJV: we hold the beginning of our confidence
INT: if indeed the beginning of the assurance

Hebrews 5:12 N-GFS
GRK: στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων
KJV: which [be] the first principles
INT: principles of the beginning of the oracles

Hebrews 6:1 N-GFS
GRK: τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ χριστοῦ
NAS: leaving the elementary teaching
KJV: leaving the principles of the doctrine
INT: the of the beginning of Christ

Hebrews 7:3 N-AFS
GRK: ἀγενεαλόγητος μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε
NAS: having neither beginning of days nor
KJV: having neither beginning of days, nor
INT: without genealogy neither beginning of days nor

2 Peter 3:4 N-GFS
GRK: διαμένει ἀπ' ἀρχῆς κτίσεως
NAS: just as it was from the beginning of creation.
KJV: as [they were] from the beginning of the creation.
INT: continue from [the] beginning of [the] creation

1 John 1:1 N-GFS
GRK: ΗΝ ΑΠ' ΑΡΧΗΣ ὃ ἀκηκόαμεν
NAS: What was from the beginning, what
KJV: from the beginning, which
INT: was from [the] beginning that which we have heard

1 John 2:7 N-GFS
GRK: εἴχετε ἀπ' ἀρχῆς ἡ ἐντολὴ
NAS: you have had from the beginning; the old
KJV: from the beginning. The old
INT: you had from [the] beginning the commandment

1 John 2:13 N-GFS
GRK: τὸν ἀπ' ἀρχῆς γράφω ὑμῖν
NAS: you know Him who has been from the beginning. I am writing
KJV: him [that is] from the beginning. I write
INT: him who [is] from [the] beginning I write to you

1 John 2:14 N-GFS
GRK: τὸν ἀπ' ἀρχῆς ἔγραψα ὑμῖν
NAS: you know Him who has been from the beginning. I have written
KJV: him [that is] from the beginning. I have written
INT: him who [is] from [the] beginning I have written to you

1 John 2:24 N-GFS
GRK: ἠκούσατε ἀπ' ἀρχῆς ἐν ὑμῖν
NAS: you heard from the beginning. If
KJV: from the beginning. If
INT: you heard from [the] beginning in you

1 John 2:24 N-GFS
GRK: ὃ ἀπ' ἀρχῆς ἠκούσατε καὶ
NAS: you heard from the beginning abides
KJV: from the beginning shall remain
INT: what from [the] beginning you heard also

1 John 3:8 N-GFS
GRK: ὅτι ἀπ' ἀρχῆς ὁ διάβολος
NAS: has sinned from the beginning. The Son
KJV: from the beginning. For
INT: because from [the] beginning the devil

1 John 3:11 N-GFS
GRK: ἠκούσατε ἀπ' ἀρχῆς ἵνα ἀγαπῶμεν
NAS: you have heard from the beginning, that we should love
KJV: from the beginning, that
INT: you heard from [the] beginning that we should love

2 John 1:5 N-GFS
GRK: εἴχομεν ἀπ' ἀρχῆς ἵνα ἀγαπῶμεν
NAS: we have had from the beginning, that we love
KJV: from the beginning, that
INT: we were having from [the] beginning that we should love

2 John 1:6 N-GFS
GRK: ἠκούσατε ἀπ' ἀρχῆς ἵνα ἐν
NAS: as you have heard from the beginning, that you should walk
KJV: from the beginning, ye should walk
INT: you heard from [the] beginning that in

Jude 1:6 N-AFS
GRK: τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν ἀλλὰ ἀπολιπόντας
NAS: their own domain, but abandoned
KJV: not their first estate, but left
INT: the of themselves domain but having left

Revelation 3:14 N-NFS
GRK: ἀληθινός ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως
NAS: Witness, the Beginning of the creation
KJV: witness, the beginning of the creation
INT: true the beginning of the creation

Revelation 21:6 N-NFS
GRK: Ὦ ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ
NAS: and the Omega, the beginning and the end.
KJV: and Omega, the beginning and the end.
INT: Omega the beginning and the

Revelation 22:13 N-NFS
GRK: ἔσχατος ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ
NAS: and the last, the beginning and the end.
KJV: and Omega, the beginning and the end,
INT: last the beginning and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page