John 16:4
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
235 [e]ἀλλὰ
alla
ButConj
3778 [e]ταῦτα
tauta
these thingsDPro-ANP
2980 [e]λελάληκα
lelalēka
I have saidV-RIA-1S
4771 [e]ὑμῖν
hymin
to you,PPro-D2P
2443 [e]ἵνα
hina
so thatConj
3752 [e]ὅταν
hotan
whenConj
2064 [e]ἔλθῃ
elthē
might have comeV-ASA-3S
3588 [e]
theArt-NFS
5610 [e]ὥρα
hōra
hourN-NFS
846 [e]αὐτῶν
autōn
of them,PPro-GN3P
3421 [e]μνημονεύητε
mnēmoneuēte
you may rememberV-PSA-2P
846 [e]αὐτῶν,
autōn
them,PPro-GN3P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
3004 [e]εἶπον
eipon
said [them]V-AIA-1S
4771 [e]ὑμῖν.
hymin
to you.PPro-D2P
3778 [e]ταῦτα
tauta
These thingsDPro-ANP
1161 [e]δὲ
de
nowConj
4771 [e]ὑμῖν
hymin
to youPPro-D2P
1537 [e]ἐξ
ex
fromPrep
746 [e]ἀρχῆς
archēs
[the] beginningN-GFS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
3004 [e]εἶπον,
eipon
I said,V-AIA-1S
3754 [e]ὅτι
hoti
becauseConj
3326 [e]μεθ’
meth’
withPrep
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
youPPro-G2P
1510 [e]ἤμην.
ēmēn
I was.V-IIM-1S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:4 Greek NT: Nestle 1904
ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα αὐτῶν μνημονεύητε αὐτῶν, ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι μεθ’ ὑμῶν ἤμην.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:4 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα αὐτῶν μνημονεύητε αὐτῶν ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι μεθ' ὑμῶν ἤμην.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:4 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα αὐτῶν μνημονεύητε αὐτῶν ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι μεθ' ὑμῶν ἤμην.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:4 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα, μνημονεύητε αὐτῶν, ὅτι ἐγὼ εἴπον ὑμῖν. Tαῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἴπον, ὅτι μεθ’ ὑμῶν ἤμην.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:4 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα, μνημονεύητε αὐτῶν ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι μεθ’ ὑμῶν ἤμην.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:4 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα μνημονεύητε αὐτῶν, ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι μεθ’ ὑμῶν ἤμην.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:4 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα, μνημονεύητε αὐτῶν, ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι μεθ’ ὑμῶν ἤμην.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:4 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα μνημονεύητε αὐτῶν ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν Ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον ὅτι μεθ' ὑμῶν ἤμην

John 16:4 Hebrew Bible
אבל הגדתי לכם את אלה למען אשר בבא השעה תזכרום כי אנכי אמרתי אליכם וכאלה לא אמרתי אליכם מראש כי הייתי עמכם׃

John 16:4 Aramaic NT: Peshitta
ܗܠܝܢ ܡܠܠܬ ܥܡܟܘܢ ܕܡܐ ܕܐܬܐ ܥܕܢܗܝܢ ܬܥܗܕܘܢ ܐܢܝܢ ܕܐܢܐ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܠܐ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܕܥܡܟܘܢ ܗܘܝܬ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But these things I have spoken to you, so that when their hour comes, you may remember that I told you of them. These things I did not say to you at the beginning, because I was with you.

King James Bible
But these things have I told you, that when the time shall come, ye may remember that I told you of them. And these things I said not unto you at the beginning, because I was with you.

Holman Christian Standard Bible
But I have told you these things so that when their time comes you may remember I told them to you. I didn't tell you these things from the beginning, because I was with you.
Treasury of Scripture Knowledge

that when.

John 13:19 Now I tell you before it come, that, when it is come to pass, you …

John 14:29 And now I have told you before it come to pass, that, when it is …

Isaiah 41:22,23 Let them bring them forth, and show us what shall happen: let them …

Matthew 10:7 And as you go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand.

Matthew 24:25 Behold, I have told you before.

Mark 13:23 But take you heed: behold, I have foretold you all things.

Luke 21:12,13 But before all these, they shall lay their hands on you, and persecute …

Acts 9:16 For I will show him how great things he must suffer for my name's sake.

Acts 20:23,24 Save that the Holy Ghost witnesses in every city, saying that bonds …

2 Peter 1:14 Knowing that shortly I must put off this my tabernacle, even as our …

because.

John 17:12,13 While I was with them in the world, I kept them in your name: those …

Matthew 9:15 And Jesus said to them, Can the children of the bridal chamber mourn, …

Mark 2:19 And Jesus said to them, Can the children of the bridal chamber fast, …

Links
John 16:4John 16:4 NIVJohn 16:4 NLTJohn 16:4 ESVJohn 16:4 NASBJohn 16:4 KJVJohn 16:4 Bible AppsJohn 16:4 Biblia ParalelaJohn 16:4 Chinese BibleJohn 16:4 French BibleJohn 16:4 German BibleBible Hub
John 16:3
Top of Page
Top of Page