ἔλθῃ
Englishman's Concordance
ἔλθῃ (elthē) — 32 Occurrences

Matthew 10:23 V-ASA-3S
GRK: ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ υἱὸς
NAS: the Son of Man comes.
KJV: of man be come.
INT: until if be come the Son

Matthew 21:40 V-ASA-3S
GRK: ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος
NAS: of the vineyard comes, what
KJV: of the vineyard cometh, what
INT: When therefore shall come the master

Matthew 23:35 V-ASA-3S
GRK: ὅπως ἔλθῃ ἐφ' ὑμᾶς
NAS: so that upon you may fall [the guilt of] all
KJV: upon you may come all the righteous
INT: so that should come upon you

Matthew 25:31 V-ASA-3S
GRK: Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς
NAS: of Man comes in His glory,
KJV: the Son of man shall come in his
INT: when moreover comes the Son

Mark 4:22 V-ASA-3S
GRK: ἀλλ' ἵνα ἔλθῃ εἰς φανερόν
NAS: secret, but that it would come to light.
KJV: but that it should come abroad.
INT: but that it should come to light

Mark 8:38 V-ASA-3S
GRK: αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ
NAS: of him when He comes in the glory
KJV: when he cometh in
INT: him when he shall come in the

Luke 1:43 V-ASA-3S
GRK: τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ
NAS: of my Lord would come to me?
KJV: of my Lord should come to me?
INT: this that should come the mother

Luke 8:17 V-ASA-3S
GRK: εἰς φανερὸν ἔλθῃ
NAS: that will not be known and come to light.
KJV: be known and come abroad.
INT: to light come

Luke 9:26 V-ASA-3S
GRK: ἐπαισχυνθήσεται ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ
NAS: of him when He comes in His glory,
KJV: when he shall come in
INT: will be ashamed of when he shall come in the

Luke 12:38 V-ASA-3S
GRK: τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ καὶ εὕρῃ
NAS: Whether he comes in the second watch,
KJV: And if he shall come in the second
INT: third watch he comes and finds [them]

Luke 14:10 V-ASA-3S
GRK: ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς
NAS: the one who has invited you comes, he may say
KJV: thee cometh, he may say
INT: that when he might come who has invited

Luke 22:18 V-ASA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ ἔλθῃ
NAS: the kingdom of God comes.
KJV: the kingdom of God shall come.
INT: of God be come

John 4:25 V-ASA-3S
GRK: Χριστός ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος ἀναγγελεῖ
NAS: that One comes, He will declare
KJV: when he is come, he will tell us
INT: Christ when comes he he will tell

John 5:43 V-ASA-3S
GRK: ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ
NAS: Me; if another comes in his own name,
KJV: if another shall come in his own
INT: if another should come in the

John 7:31 V-ASA-3S
GRK: χριστὸς ὅταν ἔλθῃ μὴ πλείονα
NAS: the Christ comes, He will not perform
KJV: When Christ cometh, will he do more
INT: Christ when he comes not more

John 11:56 V-ASA-3S
GRK: οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν
NAS: do you think; that He will not come to the feast
KJV: he will not come to the feast?
INT: no not he will come to the

John 15:26 V-ASA-3S
GRK: Ὅταν ἔλθῃ ὁ παράκλητος
NAS: the Helper comes, whom
KJV: when the Comforter is come, whom I
INT: But when is come the Helper

John 16:4 V-ASA-3S
GRK: ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα
NAS: their hour comes, you may remember
KJV: the time shall come, ye may remember
INT: that when might have come the hour

John 16:13 V-ASA-3S
GRK: ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος τὸ
NAS: of truth, comes, He will guide
KJV: of truth, is come, he will guide
INT: when however might have come he the

Romans 3:8 V-ASA-3S
GRK: κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά
NAS: that good may come ? Their condemnation
KJV: that good may come? whose damnation
INT: evil that might come the good things

1 Corinthians 4:5 V-ASA-3S
GRK: ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ κύριος
NAS: the Lord comes who
KJV: until the Lord come, who both
INT: until anyhow might have come the Lord

1 Corinthians 11:26 V-ASA-3S
GRK: ἄχρις οὗ ἔλθῃ
NAS: death until He comes.
KJV: till he come.
INT: until that he might come

1 Corinthians 13:10 V-ASA-3S
GRK: ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον
NAS: the perfect comes, the partial
KJV: that which is perfect is come, then
INT: when however might come that which is perfect

1 Corinthians 16:10 V-ASA-3S
GRK: Ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος βλέπετε
NAS: Timothy comes, see
KJV: if Timotheus come, see that
INT: if moreover come Timothy see

1 Corinthians 16:11 V-ASA-3S
GRK: εἰρήνῃ ἵνα ἔλθῃ πρός με
NAS: so that he may come to me; for I expect
KJV: peace, that he may come unto me:
INT: peace that he might come to me

1 Corinthians 16:12 V-ASA-3S
GRK: αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς
NAS: him greatly to come to you with the brethren;
KJV: him to come unto you
INT: him that he should go to you

1 Corinthians 16:12 V-ASA-3S
GRK: ἵνα νῦν ἔλθῃ ἐλεύσεται δὲ
NAS: [his] desire to come now,
KJV: at all to come at this time; but
INT: that now he should come he will come however

Galatians 3:19 V-ASA-3S
GRK: ἄχρις οὗ ἔλθῃ τὸ σπέρμα
NAS: the seed would come to whom
KJV: the seed should come to whom
INT: until that should have come the seed

Colossians 4:10 V-ASA-3S
GRK: ἐντολάς ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς
NAS: if he comes to you, welcome
KJV: commandments: if he come unto you,
INT: orders if he comes to you

2 Thessalonians 1:10 V-ASA-3S
GRK: ὅταν ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι ἐν
NAS: when He comes to be glorified
KJV: When he shall come to be glorified in
INT: when he shall have come to be glorified in

2 Thessalonians 2:3 V-ASA-3S
GRK: ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία
NAS: the apostasy comes first,
KJV: [that day shall not come], except there come a falling away
INT: if not shall have come the apostasy

Revelation 17:10 V-ASA-3S
GRK: καὶ ὅταν ἔλθῃ ὀλίγον αὐτὸν
NAS: and when he comes, he must
KJV: and when he cometh, he must
INT: and when he shall have come a little while him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2064
637 Occurrences


ἤλθαμεν — 1 Occ.
ἦλθαν — 5 Occ.
ἤλθατε — 1 Occ.
ἦλθε — 1 Occ.
ἦλθεν — 90 Occ.
ἦλθες — 3 Occ.
ἤλθομεν — 9 Occ.
ἦλθον — 63 Occ.
ἤρχετο — 4 Occ.
ἤρχοντο — 6 Occ.
ἤρχου — 1 Occ.
ἐλήλυθα — 7 Occ.
ἐλήλυθας — 2 Occ.
ἐληλύθει — 6 Occ.
ἐληλύθεισαν — 1 Occ.
ἐλήλυθεν — 8 Occ.
ἐληλυθότα — 2 Occ.
ἐληλυθότες — 1 Occ.
ἐληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐλεύσεται — 5 Occ.
ἐλεύσομαι — 6 Occ.
ἐλευσόμεθα — 1 Occ.
ἐλεύσονται — 10 Occ.
ἐλθάτω — 1 Occ.
Ἐλθέ — 2 Occ.
ἔλθῃ — 32 Occ.
ἔλθῃς — 1 Occ.
ἔλθητε — 1 Occ.
ἐλθεῖν — 40 Occ.
ἐλθέτω — 2 Occ.
ἔλθω — 6 Occ.
ἐλθὼν — 50 Occ.
ἔλθωσιν — 4 Occ.
ἐλθὸν — 2 Occ.
ἐλθόντα — 2 Occ.
ἐλθόντας — 1 Occ.
ἐλθόντες — 21 Occ.
ἐλθόντι — 1 Occ.
ἐλθόντων — 3 Occ.
ἐλθόντος — 6 Occ.
ἐλθοῦσα — 5 Occ.
ἐλθοῦσαι — 1 Occ.
ἐλθούσης — 2 Occ.
ἔρχῃ — 1 Occ.
ἔρχηται — 2 Occ.
ἔρχεσθαι — 10 Occ.
Ἔρχεσθε — 2 Occ.
ἐρχέσθω — 2 Occ.
ἔρχεται — 91 Occ.
ἔρχομαι — 20 Occ.
ἐρχόμενα — 2 Occ.
ἐρχομένη — 2 Occ.
ἐρχομενην — 1 Occ.
ἐρχομένης — 1 Occ.
ἐρχομένῳ — 4 Occ.
ἐρχομένων — 1 Occ.
ἐρχόμενοι — 4 Occ.
ἐρχόμενον — 17 Occ.
ἐρχόμενος — 26 Occ.
ἐρχομένου — 2 Occ.
ἐρχομένους — 1 Occ.
Ἐρχόμεθα — 1 Occ.
ἔρχονται — 19 Occ.
Ἔρχου — 11 Occ.
Additional Entries
ἐλήλυθεν — 8 Occ.
ἐληλυθότα — 2 Occ.
ἐληλυθότες — 1 Occ.
ἐληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐλεύσεται — 5 Occ.
ἐλεύσομαι — 6 Occ.
ἐλευσόμεθα — 1 Occ.
ἐλεύσονται — 10 Occ.
ἐλθάτω — 1 Occ.
Ἐλθέ — 2 Occ.
ἔλθῃς — 1 Occ.
ἔλθητε — 1 Occ.
ἐλθεῖν — 40 Occ.
ἐλθέτω — 2 Occ.
ἔλθω — 6 Occ.
ἐλθὼν — 50 Occ.
ἔλθωσιν — 4 Occ.
ἐλθὸν — 2 Occ.
ἐλθόντα — 2 Occ.
ἐλθόντας — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page