ἔρχεσθαι
Englishman's Concordance
ἔρχεσθαι (erchesthai) — 10 Occurrences

Matthew 11:14 V-PNM/P
GRK: ὁ μέλλων ἔρχεσθαι
NAS: is Elijah who was to come.
KJV: which was for to come.
INT: who is about to come

Matthew 16:27 V-PNM/P
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ
NAS: is going to come in the glory
KJV: of man shall come in the glory
INT: of the man to come in the

Mark 10:14 V-PNM/P
GRK: τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με
NAS: the children to come to Me; do not hinder
KJV: the little children to come unto
INT: the little children to come to me

Luke 9:23 V-PNM/P
GRK: ὀπίσω μου ἔρχεσθαι ἀρνησάσθω ἑαυτὸν
NAS: wishes to come after
KJV: If any [man] will come after me,
INT: after me to come let him deny himself

Luke 10:1 V-PNM/P
GRK: ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι
NAS: He Himself was going to come.
KJV: he himself would come.
INT: he was about himself to come

Luke 12:45 V-PNM/P
GRK: κύριός μου ἔρχεσθαι καὶ ἄρξηται
NAS: will be a long time in coming,' and begins
KJV: delayeth his coming; and
INT: master of me to come and should begin

Luke 18:16 V-PNM/P
GRK: τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με
NAS: the children to come to Me, and do not hinder
KJV: little children to come unto
INT: the little children to come to me

John 6:15 V-PNM/P
GRK: ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν
NAS: that they were intending to come and take Him by force
KJV: that they would come and take
INT: that they are about to come and seize

Acts 24:8 V-PN
GRK: κατηγόρους αὐτοῦ ἔρχεσθαι ἐπί σέ
KJV: accusers to come unto
INT: accusers of him to come to you

Revelation 3:10 V-PNM/P
GRK: τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς
NAS: that [hour] which is about to come upon the whole
INT: which [is] about to come upon the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2064
637 Occurrences


ἤλθαμεν — 1 Occ.
ἦλθαν — 5 Occ.
ἤλθατε — 1 Occ.
ἦλθε — 1 Occ.
ἦλθεν — 90 Occ.
ἦλθες — 3 Occ.
ἤλθομεν — 9 Occ.
ἦλθον — 63 Occ.
ἤρχετο — 4 Occ.
ἤρχοντο — 6 Occ.
ἤρχου — 1 Occ.
ἐλήλυθα — 7 Occ.
ἐλήλυθας — 2 Occ.
ἐληλύθει — 6 Occ.
ἐληλύθεισαν — 1 Occ.
ἐλήλυθεν — 8 Occ.
ἐληλυθότα — 2 Occ.
ἐληλυθότες — 1 Occ.
ἐληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐλεύσεται — 5 Occ.
ἐλεύσομαι — 6 Occ.
ἐλευσόμεθα — 1 Occ.
ἐλεύσονται — 10 Occ.
ἐλθάτω — 1 Occ.
Ἐλθέ — 2 Occ.
ἔλθῃ — 32 Occ.
ἔλθῃς — 1 Occ.
ἔλθητε — 1 Occ.
ἐλθεῖν — 40 Occ.
ἐλθέτω — 2 Occ.
ἔλθω — 6 Occ.
ἐλθὼν — 50 Occ.
ἔλθωσιν — 4 Occ.
ἐλθὸν — 2 Occ.
ἐλθόντα — 2 Occ.
ἐλθόντας — 1 Occ.
ἐλθόντες — 21 Occ.
ἐλθόντι — 1 Occ.
ἐλθόντων — 3 Occ.
ἐλθόντος — 6 Occ.
ἐλθοῦσα — 5 Occ.
ἐλθοῦσαι — 1 Occ.
ἐλθούσης — 2 Occ.
ἔρχῃ — 1 Occ.
ἔρχηται — 2 Occ.
ἔρχεσθαι — 10 Occ.
Ἔρχεσθε — 2 Occ.
ἐρχέσθω — 2 Occ.
ἔρχεται — 91 Occ.
ἔρχομαι — 20 Occ.
ἐρχόμενα — 2 Occ.
ἐρχομένη — 2 Occ.
ἐρχομενην — 1 Occ.
ἐρχομένης — 1 Occ.
ἐρχομένῳ — 4 Occ.
ἐρχομένων — 1 Occ.
ἐρχόμενοι — 4 Occ.
ἐρχόμενον — 17 Occ.
ἐρχόμενος — 26 Occ.
ἐρχομένου — 2 Occ.
ἐρχομένους — 1 Occ.
Ἐρχόμεθα — 1 Occ.
ἔρχονται — 19 Occ.
Ἔρχου — 11 Occ.
Additional Entries
ἐλθόντας — 1 Occ.
ἐλθόντες — 21 Occ.
ἐλθόντι — 1 Occ.
ἐλθόντων — 3 Occ.
ἐλθόντος — 6 Occ.
ἐλθοῦσα — 5 Occ.
ἐλθοῦσαι — 1 Occ.
ἐλθούσης — 2 Occ.
ἔρχῃ — 1 Occ.
ἔρχηται — 2 Occ.
Ἔρχεσθε — 2 Occ.
ἐρχέσθω — 2 Occ.
ἔρχεται — 91 Occ.
ἔρχομαι — 20 Occ.
ἐρχόμενα — 2 Occ.
ἐρχομένη — 2 Occ.
ἐρχομενην — 1 Occ.
ἐρχομένης — 1 Occ.
ἐρχομένῳ — 4 Occ.
ἐρχομένων — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page