ἐρχόμενος
Englishman's Concordance
ἐρχόμενος (erchomenos) — 26 Occurrences

Matthew 3:11 V-PPM/P-NMS
GRK: ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου
NAS: for repentance, but He who is coming after
KJV: but he that cometh after
INT: after me coming mightier than I

Matthew 11:3 V-PPM/P-NMS
GRK: εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον
NAS: and said to Him, Are You the Expected One, or
KJV: thou he that should come, or
INT: are the coming [one] or another

Matthew 21:9 V-PPM/P-NMS
GRK: Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι
NAS: BLESSED IS HE WHO COMES IN THE NAME
KJV: Blessed [is] he that cometh in
INT: blessed [is] he who comes in [the] name

Matthew 23:39 V-PPM/P-NMS
GRK: Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι
NAS: BLESSED IS HE WHO COMES IN THE NAME
KJV: Blessed [is] he that cometh in
INT: Blessed [is] he who comes in [the] name

Mark 11:9 V-PPM/P-NMS
GRK: Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι
NAS: BLESSED IS HE WHO COMES IN THE NAME
KJV: Blessed [is] he that cometh in
INT: blessed [be] he who comes in [the] name

Luke 6:47 V-PPM/P-NMS
GRK: πᾶς ὁ ἐρχόμενος πρός με
NAS: Everyone who comes to Me and hears
KJV: Whosoever cometh to me,
INT: Everyone who is coming to me

Luke 7:19 V-PPM/P-NMS
GRK: εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἄλλον
NAS: saying, Are You the Expected One, or
KJV: thou he that should come? or
INT: are the coming [one] or another

Luke 7:20 V-PPM/P-NMS
GRK: εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἄλλον
NAS: us to You, to ask, Are You the Expected One, or
KJV: thou he that should come? or
INT: are the coming [one] or another

Luke 13:35 V-PPM/P-NMS
GRK: Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι
NAS: BLESSED IS HE WHO COMES IN THE NAME
KJV: Blessed [is] he that cometh in
INT: Blessed [is] he who comes in [the] name

Luke 15:25 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν τῇ
NAS: and when he came and approached
KJV: as he came and drew nigh
INT: and as coming [up] he drew near to the

Luke 19:38 V-PPM/P-NMS
GRK: Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ὁ βασιλεύς
NAS: IS THE KING WHO COMES IN THE NAME
KJV: [be] the King that cometh in
INT: Blessed is who comes the king

John 1:15 V-PPM/P-NMS
GRK: ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου
NAS: I said, He who comes after
KJV: I spake, He that cometh after
INT: after me comes precedence of me

John 1:27 V-PPM/P-NMS
GRK: ὀπίσω μου ἐρχόμενος οὗ οὐκ
NAS: [It is] He who comes after
KJV: it is, who coming after me
INT: after me he comes of whom not

John 3:31 V-PPM/P-NMS
GRK: Ὁ ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων
NAS: He who comes from above is above
KJV: He that cometh from above is
INT: He who from above comes above all

John 3:31 V-PPM/P-NMS
GRK: τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων
NAS: of the earth. He who comes from heaven
KJV: the earth: he that cometh from
INT: heaven comes above all

John 6:14 V-PPM/P-NMS
GRK: προφήτης ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν
NAS: the Prophet who is to come into the world.
KJV: that prophet that should come into
INT: prophet who is coming into the

John 6:35 V-PPM/P-NMS
GRK: ζωῆς ὁ ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ
NAS: of life; he who comes to Me will not hunger,
KJV: of life: he that cometh to
INT: of life he that comes to me

John 11:27 V-PPM/P-NMS
GRK: τὸν κόσμον ἐρχόμενος
NAS: of God, [even] He who comes into the world.
KJV: which should come into
INT: the world comes

John 12:13 V-PPM/P-NMS
GRK: εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι
NAS: BLESSED IS HE WHO COMES IN THE NAME
KJV: of Israel that cometh in
INT: blessed [is] he who comes in [the] name

Romans 15:29 V-PPM/P-NMS
GRK: δὲ ὅτι ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς
NAS: I know that when I come to you, I will come
KJV: I am sure that, when I come unto you,
INT: moreover that coming to you

2 Corinthians 11:4 V-PPM/P-NMS
GRK: γὰρ ὁ ἐρχόμενος ἄλλον Ἰησοῦν
NAS: For if one comes and preaches another
KJV: if he that cometh preacheth
INT: indeed he that comes another Jesus

2 Timothy 4:13 V-PPM/P-NMS
GRK: παρὰ Κάρπῳ ἐρχόμενος φέρε καὶ
NAS: When you come bring the cloak
KJV: Carpus, when thou comest, bring
INT: with Carpus [when] coming bring and

Hebrews 10:37 V-PPM/P-NMS
GRK: ὅσον ὁ ἐρχόμενος ἥξει καὶ
NAS: WHILE, HE WHO IS COMING WILL COME,
KJV: while, and he that shall come will come,
INT: while he who comes will come and

Revelation 1:4 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ ὁ ἐρχόμενος καὶ ἀπὸ
NAS: to you and peace, from Him who is and who was and who is to come, and from the seven
KJV: and which is to come; and from
INT: and who [is] to come and from

Revelation 1:8 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ ὁ ἐρχόμενος ὁ παντοκράτωρ
NAS: who is and who was and who is to come, the Almighty.
KJV: and which is to come, the Almighty.
INT: and who [is] to come the Almighty

Revelation 4:8 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ ὁ ἐρχόμενος
NAS: WHO WAS AND WHO IS AND WHO IS TO COME.
KJV: is, and is to come.
INT: and who [is] to come

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2064
637 Occurrences


ἤλθαμεν — 1 Occ.
ἦλθαν — 5 Occ.
ἤλθατε — 1 Occ.
ἦλθε — 1 Occ.
ἦλθεν — 90 Occ.
ἦλθες — 3 Occ.
ἤλθομεν — 9 Occ.
ἦλθον — 63 Occ.
ἤρχετο — 4 Occ.
ἤρχοντο — 6 Occ.
ἤρχου — 1 Occ.
ἐλήλυθα — 7 Occ.
ἐλήλυθας — 2 Occ.
ἐληλύθει — 6 Occ.
ἐληλύθεισαν — 1 Occ.
ἐλήλυθεν — 8 Occ.
ἐληλυθότα — 2 Occ.
ἐληλυθότες — 1 Occ.
ἐληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐλεύσεται — 5 Occ.
ἐλεύσομαι — 6 Occ.
ἐλευσόμεθα — 1 Occ.
ἐλεύσονται — 10 Occ.
ἐλθάτω — 1 Occ.
Ἐλθέ — 2 Occ.
ἔλθῃ — 32 Occ.
ἔλθῃς — 1 Occ.
ἔλθητε — 1 Occ.
ἐλθεῖν — 40 Occ.
ἐλθέτω — 2 Occ.
ἔλθω — 6 Occ.
ἐλθὼν — 50 Occ.
ἔλθωσιν — 4 Occ.
ἐλθὸν — 2 Occ.
ἐλθόντα — 2 Occ.
ἐλθόντας — 1 Occ.
ἐλθόντες — 21 Occ.
ἐλθόντι — 1 Occ.
ἐλθόντων — 3 Occ.
ἐλθόντος — 6 Occ.
ἐλθοῦσα — 5 Occ.
ἐλθοῦσαι — 1 Occ.
ἐλθούσης — 2 Occ.
ἔρχῃ — 1 Occ.
ἔρχηται — 2 Occ.
ἔρχεσθαι — 10 Occ.
Ἔρχεσθε — 2 Occ.
ἐρχέσθω — 2 Occ.
ἔρχεται — 91 Occ.
ἔρχομαι — 20 Occ.
ἐρχόμενα — 2 Occ.
ἐρχομένη — 2 Occ.
ἐρχομενην — 1 Occ.
ἐρχομένης — 1 Occ.
ἐρχομένῳ — 4 Occ.
ἐρχομένων — 1 Occ.
ἐρχόμενοι — 4 Occ.
ἐρχόμενον — 17 Occ.
ἐρχόμενος — 26 Occ.
ἐρχομένου — 2 Occ.
ἐρχομένους — 1 Occ.
Ἐρχόμεθα — 1 Occ.
ἔρχονται — 19 Occ.
Ἔρχου — 11 Occ.
Additional Entries
ἔρχεται — 91 Occ.
ἔρχομαι — 20 Occ.
ἐρχόμενα — 2 Occ.
ἐρχομένη — 2 Occ.
ἐρχομενην — 1 Occ.
ἐρχομένης — 1 Occ.
ἐρχομένῳ — 4 Occ.
ἐρχομένων — 1 Occ.
ἐρχόμενοι — 4 Occ.
ἐρχόμενον — 17 Occ.
ἐρχομένου — 2 Occ.
ἐρχομένους — 1 Occ.
Ἐρχόμεθα — 1 Occ.
ἔρχονται — 19 Occ.
Ἔρχου — 11 Occ.
ἠρώτα — 6 Occ.
ἠρώτησαν — 8 Occ.
ἠρώτησεν — 6 Occ.
ἠρώτων — 7 Occ.
ἠρώτουν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page